פרי האדמה הלכות בכורות פרק ד

פרי האדמה הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] בהמת השותפין וכו'. נשאלתי לחוות דעתי בכונת פי' דברי הרב משנה למלך בדין זה דף ק"ב ע"ב שיטה י"ט במ"ש אך מה שקשה לזה הוא מ"ש בפי"ח מהל' פסולי המוקדשים דין ה' וכן קדשים וכו' וזהו סברת ר' אליעזר דספרי וכו' והוא דבר תימה וכו' ואם הרב רוצה לחלק וכו' לא ידענו מהיכן וכו' ע"כ.
ולענ"ד ברור אצלי שכונת קושיתו כיון דר"א דספרי שאמר דצורם אוזן הבכור נפקא מפסוק לא תאכל כל תועבה וכו' אם כן הוא הדין קדשים שהרי בכור הו"ל קדשים דאין לחלק ביניהם אם כן כל שכן פסולי המוקדשים דהתם ליכא מאן דפל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.