פרי האדמה הלכות ביאת המקדש פרק ב

פרי האדמה הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] שנאמר ואל יבא בכל עת וכו'. עיין מ"ש מרן ז"ל בכסף משנה יעו"ש באורך ועיין מ"ש הרא"ם ז"ל בפ' אחרי מות ד"ה ומדרשו לא יבא כי אם בענן וכו' כדנפקא לן מיתורא דאל הקדש דלא הו"ל למכתביה כיון דכתיב בהדיא מבית לפרוכת אלא לרבות שאר ימות השנה דאסיר ליה למיעל תמן כלל וכך היא שנויה בתורת כהנים וכו' עיי"ש והקשו בזה דהרי בש"ס מוכח היפך דבריו דהא בין לרבנן בין לרבי יהודה דאיפליגו בפ' הקומץ דף כ"ז ע"ב כולהו ס"ל דאל הקדש איצטריך למיסר היכל דאי לא הוה כתיב אל הקדש אלא ומבית לפרוכת לבד היינו אומר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.