פרי האדמה הלכות אישות פרק ז

פרי האדמה הלכות אישות פרק ז

  

הלכה יח
[יח] אמר לה הרי את מקודשת לי בבגדים כו'. עיין מ"ש הרב המגיד ע"ש ועמ"ש עליו הלחם משנה וז"ל ומכל מקום קשה קצת בדברי הרב המגיד שכתב דלענין דינא לא נפקא לן מידי בין פי' רבי' שפי' ששומא אחר קדושין מהניא לדעת רב יוסף ולרש"י לא דהא ודאי נפקא טובא דהא פסקינן כרב יוסף במילי דלא הוו שיראי דהאשה מחמדת להם ובהא לרש"י ז"ל לא מהני שומא אחר קדושין ולרבינו מהני כו' ונראה ל"ל דלא נפקא לן מידי בין פי' רבינו לפי' רש"י והוא דוקא בשיראי וכן מוכח מלישנא דכתב הרב המגיד ז"ל עוד הקשה על רבינו וזה לשונ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.