פרי האדמה הלכות איסורי מזבח פרק ד

פרי האדמה הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ז
[ז] המשתחוה כו'. עיין מה שכתבתי בדין י"ח יעו"ש ועיין מה שכתבתי הל' ר"ה פ"א דין ב' יעו"ש ומה שהארכתי בפ"ח מהל' ע"ז דין א' יעו"ש.

הלכה יג
[יג] בא עליה וכו'. עיין מה שכתבתי בהלכות תרומות פ"ט דין י' י"עש.

הלכה טו
[טו] אבל אם נתן לה עופות [אע"פ] שהם מוקדשים אתנן חל עליהם ואסורים ומדברי קבלה וכו'. תמה מרן ז"ל דהיכי שבק הראב"ד ז"ל רגזנותיה ולא השיג שהיא קושיא עצומה שהרי עופות מוקדשים מהיכא תיתי לאוסרן מאחר דדרשינן לכל נדר פרט לנדור ועוד שאם הם מוקדשים ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.