פרי האדמה הלכות אבל פרק יא

פרי האדמה הלכות אבל פרק יא

  

הלכה א
[א] ומברין וכו'. הנה מרן באו"ח סי' תקמ"ז פסק ג"כ דמברין בחוה"מ, וביו"ד סי' ת"ה דין ד' ג"כ פסק דמברין והיינו במטות זקופות והקרובים דוקא ובסי' שע"ח דין י"א איירי במת ביו"ט עצמו או קודם הרגל ושגג או הזיד וכו' כמ"ש סי' שצ"ט (ובדין) [וכדין] קריעה כמ"ש המשנה למלך בפרק זה ועיין מה שכתבתי בס' פרי האדמה ח"ג הל' מגילה פ"ב הל' י"ג לענין הבראה בחוה"מ בירושלים עה"ק דלא נהגו ואפשר דהוא כסברת סמ"ג וסמ"ק ומהר"ם מארץ [האי] דס"ל דאין עושין הבראה בחוה"מ כמ"ש הב"י בסי' ת"א משמם אפי' דהרא"ש דחה ראי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.