פרי האדמה הלכות אבל פרק ט

פרי האדמה הלכות אבל פרק ט

  

הלכה ג
[ג] עיין מ"ש מרן ב"י יו"ד סי' רמ"ב ד"ה וליישב דעת הרמב"ם נראה לי לומר וכו' ומהתם איכא למישמע וכו' דבהכי מינכר דאי לא קרע אלא טפח לא הוה מינכר שהם קרועים לשנים וכו':
ולענ"ד קשה היכי יליף הש"ס דאין מתאחין מדכתיב לשנים הרי איצטריך תיבת לשנים, דאי לא, הו"א טפח דוקא ולא מינכר שהוא לשנים לכן אמר לשנים שצריך עד שיגלה לבו ולעולם דמתאחין וצריך לומר דמרן מפרש דדרשת הש"ס מתיבת קרעים שהוא מיותר, וזהו שאמרו מאחר דכתיב ויקרעם וכו', ולעולם דלשנים איצטריך כדי שיהיה ניכר והיינו שיגלה את לב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.