פרי האדמה הלכות אבל פרק ו

פרי האדמה הלכות אבל פרק ו

  


הלכה ז
[ז] הקרובים לחתן וכלה כתב מהריק"ש ביו"ד סי' שצ"ה שנהגו במצרים דאפי' על אב ואם תוך י"ב חודש אוכלים בבית החופה וכן התיר למשיא יתום ויתומה או עני ועניה לשם שמים יעו"ש: