פרי האדמה הלכות אבל פרק ב

פרי האדמה הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] עיין מ"ש מרן בכ"מ והיינו ודאי מדאורייתא וכן מ"ש לקמן [הל' ז'] ד"ה ומ"ש ועשאוה וכו' דשוייא לכלהו [עכ"ד] ומ"ש רבינו [שם] ואינו אלא מדברי סופרים צ"ל בקטנה ומ"ש דרבינו גורס אשתו וכו' קשה לי לפי מ"ש מרן אשתו גבי אביו וכו' בגירסתו ובמ"ש (הד"ר) [הרדב"ז כאן] יתורץ קושית המעיל שמואל בתיבת הקרוב:

הלכה ד
[ד] כל קרובים שהוא חייב להתאבל עליהם וכו'. רש"י בפירוש התורה פרשת וישב על פסוק ויבך אותו אביו כתב שהוא כלפי יצחק והרא"ם כתב למה לא התאבל יצחק אלא ודאי היה יודע שהוא חי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.