פרוזבול

פרוזבול מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1138 מקורות עבור פרוזבול. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת גיטין פרק ד

 איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תקון העולם:משנה ג[*] אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם הלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם:משנה ד[*] עבד שנשבה ופדאוהו אם לשום עבד ישתעבד אם לשום בן חורין לא ישתעבד רבן שמעון בן גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו שורת הדין אין העבד חייב כלום אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב

2

משנה מסכת כתובות פרק ט

 שמעון אומר כל זמן שהיא תובעת כתובתה היורשין משביעין אותה ואם אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה:משנה ט[*] הוציאה גט ואין עמו כתובה גובה כתובתה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גטי והוא אומר אבד שוברי וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו רבן שמעון בן גמליאל אומר מן הסכנה ואילך אשה גובה כתובתה שלא בגט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול [*] שני גיטין ושתי כתובות גובה שתי כתובות שתי כתובות וגט אחד או כתובה ושני גטין או כתובה וגט ומיתה אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת

3

משנה מסכת עוקצין פרק ג

 אפילו בשרש קטן טהורה:משנה ט[*] חלב בהמה טהורה אינו מיטמא טומאת נבלות לפיכך הוא צריך הכשר חלב בהמה טמאה מיטמא טומאת נבלות לפיכך אינו צריך הכשר דגים טמאים וחגבים טמאים צריכין מחשבה בכפרים:משנה י[*] כורת דבורים רא"א הרי היא כקרקע וכותבין עליה פרוזבול ואינה מקבלת טומא' במקומה והרודה ממנה בשבת חייב חטאת וחכ"א אינה כקרקע ואין כותבים עליה פרוזבול ומקבלת טומאה במקומה והרודה ממנה בשבת פטור:משנה יא[*] חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה בש"א משיחרחר ב"ה אומרים משירסק:משנה יב[*] אמר ר' יהושע בן לוי עתיד הקדוש ב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה עולמות שנאמ'

4

משנה מסכת פאה פרק ג

 בעל השדה הוא נותן פאה לכל:משנה ו[*] רבי אליעזר אומר קרקע בית רובע חייבת בפאה רבי יהושע אומר העושה סאתים ר"ט אומר ששה על ששה טפחים רבי יהודה בן בתירה אומר כדי לקצור ולשנות והלכה כדבריו ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה:משנה ז[*] הכותב נכסיו שכיב מרע שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה אבדה כתובתה:משנה

5

משנה מסכת שביעית פרק י

 משמטת ושאינה פוסקת בשביעית אינה משמטת:משנה ב[*] השוחט את הפרה וחלקה בר"ה אם היה החדש מעובר משמט ואם לאו אינו משמט האונס והמפתה והמוציא שם רע וכל מעשה בית דין אין משמטין המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אינן משמטין:משנה ג[*] פרוזבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה (דברים טו) השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' התקין הלל לפרוזבול:משנה ד[*] זהו גופו של פרוזבול מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו

6

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ח

 יורשין משמיטין שנ' שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו הלכה זר' יהודה או' פרוסבול המקושר הדיינין חותמין מבפנים והעדים מבחוץ אמרו לו אין מעשה בית דין צריכין קיום הלכה חחמשה שלוו בשטר אחד כל מי שיש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול וכל מי שאין לו קרקע אין כותבין עליו פרוזבול רבן שמעון בן גמליאל או' אפי' אחד שיש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול הלכה טללוה קרקע ולמלוה אין קרקע כותבין עליו פרוזבול למלוה קרקע וללוה אין קרקע אין כותבין עליו פרוזבול לו אין קרקע ולערבין לו קרקע ולחייבין לו קרקע כותבין עליו פרוזבול הלכה י

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק י

 ערב שהוא חייב לו אמר לו הלווהו ואני נותן לך חייב שכן על אמונתו הלווהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעיין הנובע וכל הרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס: גמ' רב הונא אמר הקדמה פסולה והשטר כשר. והתנינן פרוזבול המוקדם כשר והמאוחר פסול הדא דתימר דרב הונה ר' לעזר ור"ש בן יקים הדא דרב הונא ר' לעזר אמר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לו בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדין שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם. והיכי אם באותן שהכחישו עדותן הכחיש עדותן כמי

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק ד

 השכר רבי אילי בשם שמואל במוחלת לו כתובתה:הלכה ג[דף כא עמוד ב] מתני' אין אלמנה נפרעת מניכסי יתומין אלא בשבועה נמנעו מלהשביע התקין רבן שמעון בן גמליאל שתהא נודרת ליתומין כל מה שירצו וגובה את כתובתה והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם: גמ' בראשונה היו נשבעות לשקר וקוברות את בניהם שנאמר [ירמי' ב ל] לשוא הכיתי את בניכם. ועוד שאימת נדרים עליהן יותר מן השבועות. עברה ונשבעה רב הונא אמר אם נשבעה נשבעה. רב אמר לכלתיה אילולא דאנא וותרן אפילו קלוסיתיה דעל רישך דידי הוא. שמואל אמר זכת בכלים שעליהם. מתניתא

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ט

 רבי שמעון אמר לא תשבע אלא בסוף כמה דאת אמר הלכה כחנן והכא הלכה כרבי שמעון:הלכה טמתני' הוציאה גט ואין עמו כתובתה גובה כתובתה הוציאה כתובה ואין עמה גט היא אומרת אבד גיטי והוא אומר אבד שוברי וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול הרי אילו לא יפרעו רבן שמעון בן גמליאל אומר [דף נז עמוד א] מן הסכנה ואילך אשה גובה בלא גט ובעל חוב גובה שלא בפרוזבול: גמ' רבי חייה בשם רבי יוחנן הקורא ערר על מעשה בית דין לא הכל הימינו אמר ליה רבי חייה בר אבא ולא מתניתא היא הוציאה גט ואין

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מכות פרק א

 בון בשם רב המלוה את חבירו על מנת שלא תשמיטינו שמיטה אין השביעית משמטתו והא תנינן בין נותנן מיכן ועד שלשים יום בין נותנן מיכן ועד עשר שנים ויש עשר שנים בלא שמיטה ר' הונא אמר איתפלגון רב נחמן ורב ששת חד אמר במלוה על המשכון וחרנה אמר בכותב לו פרוזבול. תני שלשים יום לא איתי מהו שלשים יום לא איתי שמואל אמר המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו עד שלשים יום עאל רבי יהודה ומר טעמא [דברים טו ט] קרבה שנת השבע שנת השמיטה. לא היא שנת השבע היא שנת השמיטה ומה תלמוד לומר קרבה שנת השבע שנת

1234567891011121314151617181920