פראג

פראג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3792 מקורות עבור פראג. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

נחל קדומים שמות פרשת משפטים

 עמך. הראשונים פירשו במ"ש אסור להלוות מעותיו בלא עדים וידוע דהצדקה צריכה להיות בצנעה שלא יתבייש העני וזה רמז אם כסף תלוה זו ההלואה תהיה לעיני בני עמי שיהיו עדים בדבר דאי לאו גורם קללה לעצמו כמו שאמרו בש"ס פרק אזהו נשך ובזה פירש הגאון מהר"ר אהרן שמעון אב"ד דק"ק פראג (זקנו של הרב אליה רבה ז"ל) פסוק טוב איש חונן ומלוה דההלואה הוא מעולה שבצדקות אבל יכלכל דבריו במשפט שיעשה עדים ושטר וכשיעשה הדין אז לזכר עולם יהיה צדיק שכלם שבח נותנים שהוא מקיים מצות אבל אם ההלואה בינו לבינו כשיתבענו יכפור ויחשיבוהו כרשע וגורם קללה לעצמו אבל הלואה

2

פני דוד ויקרא פרשת אמור

 לכהן:ד) וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך. פירש"י וקדשתו על כרחו שאם לא רצה לגרש הלקהו וכו' קדוש יהיה לך נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל דבר ולברך ראשון בסעודה. אפשר דלהכי פלגינהו קרא דמשום כבודו מצי מחיל כמ"ש מהר"ם בתשובותיו דפוס פראג סי' ק"ז והובא במרדכי פרק הניזקין דדוקא בנושא נשים בעבירה אמרינן וקדשתו בעל כרחו אבל דבר שהוא משום כבוד מצי מחיל. ובהכי מדוקדק הפסוק דלגבי נשים בעבירה כתיב וקדשתו ודרשינן בעל כרחו אבל לגבי כבוד כתיב קדוש יהיה לך יהיה לך דייקא ר"ל מצד שלך יהיה קדוש בי לא יבצר ממך אבל

3

פני דוד דברים פרשת שופטים

 ב) הכהנים והשופטים אשר יהיו. תיבות אלו גימ' יפתח בדורו כשמואל בדקדוק כמו שפי' רש"י זלה"ה:ג) שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב אחריך תשים עליך מלך. אפשר לרמוז בזה ונקדים מ"ש הרב המפורסם מהר"ר יחזקאל סג"ל לנדא נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק פראג בתשובו' חדשו' מעתה הוא ספר נודע ביהודה ח"מ סימן א' שכתב דגם לסוברים דלא מהני אביו מישראל ואמו מישראל לעיכובא לק"מ מרחבעם דלא אסר קרא אלא ראשית מינוי המלך שאז נצטוו שיהיה מקרב אחיך וזה במלך ראשון אבל מלך בן מלך המלכות ירושה ואין צריך שימה חדשה והראיה שאין מושחין מלך בן מלך

4

רבינו יונה משלי - הערות פרק כב

 לדבר מצוה [היינו: לצדקה] יברכהו ה' וכו', ונאמר: "עושק דל להרבות לו נותן לעשיר אך למחסור" ונקרא 'עושק' כמו עושק שכר שכיר, מאחר שחייב ה' את כל אדם לעשות צדקה, נמצא שהוא עושק מן העני החוק שנתן לו ה' יתברך.41 לא מצאתי. וראה שו"ת מהר"ם ב"ב (פראג - ח"ד סי' קצב) שכתב שהנותן מתנה לגוי עליו הכתוב אומר "למען ספות הרוה את הצמאה", וכיוצא בזה אמרו בסנהדרין (עו, ב) לענין מחזיר אבידה לגוי.42 בכתי"ו: לכוונתי.43 עבודה זרה כ, ב.44 בדרשות פרשת משפטים: והשלים דברים בשבח דברי התבונה "שמעו כי נגידים אדבר" - כלומר דברי הם חשובים בין שאר

5

רד"צ הופמן שמות - הערות פרק כ

 אחד (ראה הל' יסודי התורה פ"א ה"ו, וס' המצוות א). והנה כבר הבאנו למעלה את דעתו של בעל 'הלכות גדולות' המסתמכת כפי שמעיר רמב"ן לס' המצוות על דברי המכילתא ולפיה אין 'אנכי' מצוה בפני עצמה אלא הוא בסיס ותנאי מוקדם לכל המצוות שבתורה (וראה בנדון 'בסדר משנה' לר' וולף בוסקוביץ, פראג 1820, להל' יסודי התורה א, ו, וראה להלן בקשר למצוות 'אנכי' ו'לא יהיה לך'). לפי רמב"ן לספר המצוות כלולה ב'אנכי' קבלת עול מלכות שמים. לפיכך, לא האמונה בקיום האלהים היא המצווה כאן, אבל הדגש הוא על הסיומת של תיבת 'אלהיך' - עליך לשעת שהוא אלהיך שלך. אך מטעמי המקרא נראה

6

תורת משה בראשית - הערות פרק כח (פס' י-כב)

 המתחלת אי כה שר שימומו ויקונן אין זה, כי מה שאמר אין זה כי אם בית אלקים היה קונן בשפתיו וכמו שביארנו.קמד לעיל ע"ד ב' בהפטרה לפ' וירא.קמה עיין לעיל קי"ג ב' ד"ה ויפגע במקום (השני).קמו להג"מ יוסף ב"ר אלחנן היילפרין (פראג שנ"ז).

7

תורת משה במדבר - הערות פרק טז

 שכל המתגאה אינו נידון אלא באש".קצא בשו"ת חיו"ד סי' של"ו ד"ה וכבר ובדרשות ח"א נ"ו ב' ד"ה סוף, חי' חולין קמא ותנינא י"ג ע"ב ד"ה אבל, תו"מ דברים קע"ב א' ד"ה סוף, קע"ז ב' ד"ה משה.קצב בחי' ב"ק ל"ח ע"א ד"ה כהנים, ונמצא בדפוס פראג תנ"ב, פ"פ דאדר תצ"ד, ובדפוסים המאוחרים נשמט ע"י הצנזורה. מפני יקרת הדברים העתקנום במלואם במילואים בסוף הספר.קצג הוא הי' בנו של ראובן חנוך או חצרון או כרמי עי' רא"ם ובשפתי חכמים. (הערת הג"מ אברהם הלוי פאללאק ז"ל הי"ד ראב"ד באניאהד מובא בשער יוסף בח"ס במדבר ע' קפ"א).קצד בח"ס עה"ת במדבר פ"א

8

תורת משה דברים דרוש לח' טבת [תקפ"א]

 תורת משה דברים דרוש לח' טבת [תקפ"א]דרוש לח' טבת [תקפ"א]קסאדרוש ובו הספד מר על הני שני גאונים אשר מתו בק"ק פראג מיתה חטופה השם ישמרנו הגאון מה"ו משה פרעלס זצ"ל אשר נחטף ביום ר"ה בשעת דרוש לפני תקיעת שופר ואחריו מת הגאון המפורסם הצדיק וקדוש מרחם יושב בישיבה בכל יום וכמעט שלא הניח אחריו כמוהו מו"ה בצלאל ראנשבארג בימים ראשונים של חג שנה זו, ג"כ בשעת הדרוש במיתה הנ"ל, וחבל על דאבדין, מיתתם תהי' כפרה למהר גאולתינו בב"י.כתיב בפרשת ויגש, אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי ויצא האחד מאתי ואומר אך טרף טרף ולא ראיתיו

9

יש סדר למשנה מסכת מעשר שני פרק ד

 כל ענין שהזכיר התי"ט בסוף דבריו והסכים עם פי' הר"ש נגד הכ"מ כל זה גרם לו שלא הי' לפניו ובימיו עדיין לא יצא לאור פי' הרא"ש אבל שבח להשם כי זכינו להנות מאורו אחרי שמצא הרב המדפיס ש"ס בפ"פ דמיין כל פי' הרא"ש על זרעים באוצר של הגאון אב"ד דק"ק פראג כמבואר בהקדמה לסדר זרעים ויותר מבואר בהקדמת המדפיס למס' שבת ומשם בארה שהוא מדפיס דברי הרא"ש בתוך פי' הר"ש כל מקום שמצא בדברי הרא"ש שמהו לדברי הרא"ש בין שני חצאי מרובעים בכתב הנשתוון ר"ל בכתב קטן. ובכן דע נא את אשר לפנינו אחר שהשלים בפי' הר"ש נדפס כזה [כך

10

מלאכת שלמה מסכת כלים - הערות פרק ח

 המחבר, וע"ש מ"ש ליישב לענין דינא דברי ה"ר מנחם עם דברי התי"ט הללו דה"ר מנחם מיירי שהפ"ט נעשה מתחלה והתי"ט מיירי כשנפחת אח"כ ומ"מ גם לפי הגירס' זו בהתי"ט מוכח שלא דקדק התיו"ט שהר"ש פי' שפותח טפח הוא בהצ"פ ולא בהקרץ וצ"ע, שוב ראיתי בהתיו"ט שנדפס פעם ראשון ע"י המחבר [פראג שע"ו] מהדורא קמא כדברים האלו שהביאו המ"ש והח"נ בשמו.*) דברים אלו לכאורה א"ל מקום כאן אלא במשנה הקודמת.

1234567891011121314151617181920