פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש

 ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש+מד+ בני אם ערבת לרעך אמר רבי חנינא ברח מן ג' והדבק בג' ברח מן הפקדונות ומן המאונים ומלעשות ערבות בין אדם לחבירו והדבק בחליצה ובהיתר נדרים ובהבאת שלום בין אדם לחבירו, א"ר שמעון בר אבא לית שמיה פקדון אלא פוק דין, ד"א בני אם ערבת לרעך זה יהודה שנאמר אנכי אערבנו [מ"ג, ט], נוקשת באמרי פיך אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים, עשה זאת אפוא בני והנצל התרפס בעפר רגליו, ורהב רעך המליכהו עליך, ויגש אליו יהודה [מ"ד, י"ח] כי הנה המלכים נועדו זה יהודה ויוסף שנתועדו יחדו, עברו יחדו

52

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 וישקף ה' [י"ד, כ"ד] בלילה רצה גבריאל להרוג את מצרים א"ל הקב"ה המתן להם עד אותה שעה שפעל אביהם עמי שנאמר וישכם אברהם בבקר, כיון ששמע גבריאל כך לא נגע בהן כל הלילה שנאמר ולא קרב זה אל זה [י"ד, כ], היו המצריים עושין כשפים ועולין מן הים אמר הים פקדון שהפקיד לי הקב"ה היאך אניחנו מיד היו המים רצין אחר כל מצרי ומצרי ומורידן לים שנא' ומצרים נסים וגו' [י"ד, כ"ז] לקראתם לא נאמר אלא לקראתו של כל מצרי ומצרי, שני מכשפים היו במצרים יוחני וממרא ועשו להן כנפים בכשפים ופרחו באויר ונתלו ברומו של עולם, אמר גבריאל ברוב

53

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 ישלם [כ"ב, י] מי שעליו לשלם לו שבועה. אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי ונשבע ובאו עדים פטור שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם [כ"ב, י] כיון שקבלו הבעלים שבועה שוב אין משלמין ממון, אמר רבא מסתברא מלתא דרב הונא במלוה דלהוצאה נתנה אבל פקדון ברשותיה דמרא קאי. ורב אמר אפילו בפקדון דכי כתיב קרא בפקדון כתיב והא רב קרא קאמר קרא לכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין הוא דאתא:אם גנב יגנב מעמו [כ"ב, י"א] ארבעה שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר, שומר חנם נשבע על הכל. והשואל משלם את הכל.

54

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 פלוני ופלוני ויעידו זו ראיה בלא ידיעה, ידיעה בלא ראיה כיצד מנה הודית לי בפני פלוני ופלוני יבואו פלוני ופלוני ויעידו זו היא ידיעה בלא ראיה, רבי שמעון אומר חייב כאן וחייב בפקדון מה להלן אינו מדבר אלא בתביעת ממון אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון, ועוד ק"ו ומה פקדון שעשה בו נשים כאנשים קרובין כרחוקין כשרין כפסולין וחייב על כל אחת ואחת בפני בית דין ושלא בפני בית דין אינו מדבר אלא בתביעת ממון, עדות שלא עשה בה נשים כאנשים קרובין כרחוקין כשרין כפסולין ואינו חייב אלא אחת ובפני בית דין אינו דין שלא יהא מדבר אלא בתביעת

55

ילקוט שמעוני תורה פרשת עקב

 אבל מתן שכרן של צדיקים משאוי גדול שעל הכתף, אמר דוד ברוך ה' יום יום יעמס לנו, הצדיקים מתן שכרן לאחריהם שנאמר ואחריו כל ישרי לב, משל לבעל הבית שהכל באין ומפקידין אצלו פקדונות והיה נוטל הפקדונות ומניחן בתיבה ובמגדל ומשמרן יפה יפה, פעם אחת בא אצלו קוביוסטוס אחד ובידו פקדון א"ל הפקד לי הפקדון הזה, אמר בעל הבית לעבדו טול הימנו וסמוך אותו אחר הדלת, אמר ליה מרי מה ראית להיות נותן פקדונות אחרים בתיבה ובמגדל ומשמרן יפה יפה ונועל בפניהם וזה אמרת לסמוך אותו אחר הדלת, א"ל בוא ואומר לך אותן שהנחתי בתיבה ובמגדל ונעלתי בפניהם אין בעליהן

56

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 חייבים על כל קרחה וקרחה וחייבין על הראש כבין העינים, אף קרחה האמורה בישראל חייבין על כל קרחה וקרחה וחייבין על הראש כבין העינים, ומה קרחה האמור בישראל אין חייבין אלא על המת בלבד אף קרחה האמורה בכהנים אין חייבין אלא על המת (כתוב ברמז תרכ"ט), רב המנונא מפקד לחבריא פקדון לנשיכון כד הוון קיימין על מתיא לא לתלשון בשעריהון שלא יבאו לידי קרחה (שנאמר) כי עם קדוש אתה לה' קדושה שהיא עליך היא גרמה לך, דבר אחר לא תגרום לעם אחר להיות קדוש, כיוצא בו ובך בחר ה' כי יעקב בחר לו יה, להיות לו לעם סגולה, ישראל לסגולתו,

57

ילקוט שמעוני תורה פרשת האזינו

 ישראל אלא על ידן שנאמר רנו שמים כי עשה ה', דבר אחר למה לשמים ולארץ שלא נתנה תורה אלא על ידיהן שנאמר מן השמים השמיעך וגו' ועל הארץ וגו', דבר אחר שנמשלו ישראל בהן דכתיב הבט נא השמימה וספור הכוכבים, והיה זרעך כעפר הארץ, דבר אחר משל למה"ד לאחד שהפקיד פקדון אצל איש ואשתו והיה מכבדם אמרו לו למה אתה מכבדם, א"ל יש לי פקדון אצל אחד מהן וכל היכן שפקדוני מונח שיהא יפה, כך אמרו למשה למה [אתה מצוה] לשמים ולארץ, א"ל אני עתיד למות ואיני יודע נפשי להיכן הולכת אם לשמים אם לארץ שנאמר מי יודע רוח בני

58

ילקוט שמעוני תורה פרשת וזאת הברכה

 של משה הכתוב מדבר אלא בשבחו שכן מצינו בנביאים הראשונים שנקראו עבדים שנאמר כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, על פי ה' כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקים נוטלה מהן בנחת רוח, משל למה הדבר דומה לנאמן אחד שהיה בעיר והיה הכל מפקידין אצלו פקדון וכשבא אחד מהן לתבוע את שלו היה מוציא ונותן לו לפי שידע היכן הוא, וכשבא לשלוח ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו הופך התחתונים על העליונים לפי שאין יודע היכן הן, כך כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקים נוטלה בנחת וכשהוא נוטל נשמתן של רשעים מוסרה למלאכים רעים למלאכים אכזרים

59

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תצא

 ימותו דכל מי שאין לו בנים בעולם הזה הוא כאלו לא נברא ולא היה ונקרא ערירי מן העוה"ז ומן העולם הבא דא"ר יוחנן מאחר שהאדם נושא אשה ומוליד בנים נקרא עבד ה' ונוחל עולם הזה והעולם הבא דכתיב [יחזקאל מד] להניח ברכה אל ביתך משל למה הדבר דומה למלך שנתן פקדון לשלשה בני אדם האחד שמר את הפקדון השני אבד את הפקדון לגמרי השלישי טנף את הפקדון ונתן ממנו לאחר לשמרו. לימים בא המלך לתבוע פקדונו אותו ששמר הפקדון שבחו המלך ועשאו נאמן ביתו. השני שאבד את הפקדון האבידו מן העולם וצוה שלא יהיה לו שם ושארית השלישי שטנף את

60

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 לחיקו של אדם. לפיכך צריך האדם להפקיד נשמתו ליוצרו וקורא חד פסוקא דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה' אל אמת. והואיל והיא בפקדון אע"פ שהיא מחוייבת בכמה חובות הקב"ה משיב אותה לחיקו של אדם. כענין זה צריך להתנהג במידותיו של הקב"ה וללכת בדרכיו דכתיב והלכת בדרכיו (שהרי נשמתו פקדון בידו שהיא מתחת כסא הכבוד והוא נוצר מטפה סרוחה הרי פקדון נשמתו [בידו] וכתיב אם חבול תחבול שלמת רעך אם חבלת מעשיך ולכלכת נשמתך שהוא מאור לבושו של הקב"ה שהוא רעך וריע אביך. עד בא השמש כשיגיע זמנך להפטר מהעולם תשיבנו לו דכתיב והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה.

1234567891011121314151617181920