פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה טז

 מי שהן עלובין ואינן עולבין, ושומעין חרפתן ואינן משיבין, ועושים מאהבה, ושמיחין בייסורין, עליהן הוא אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שופטים ה' ל"א). הניבזין בעיניהן, ומאוסין בפני עצמן, ומשפילין את רוחן, וכובשין את יצרן, עליהן הוא אומר, כה אמר ה' גאל ישראל קדושו וגו' (ישעיה מ"ט ז'). בעלי אמונה, ומשיבי פקדון, ומחזירי אבידה, ומכסה רזין, עליהן הוא אומר, עיני בנאמני ארץ וגו', (תהלים ק"א ו'). העושה חפצי אשתו, ומנהיג את בניו כשורה, ומשיא אשה לבנו קטון עד שלא יגיע (לפירקן) [לפירקו] קודם שיבא לידי חט, עליו הוא אומר, וידעת כי שלום אהלך וגו', וידעת כי רב זרעך וגו' (איוב ה'

42

תנא דבי אליהו אליהו זוטא (איש שלום) פרשה טו

 אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל וגו' (ש"ב שם /שמואל ב' כ"ג/ ג'), אמר דוד המלך, אני אגיד מלכותו וגדולתו וגבורתו של הקב"ה, שבכל יום אדם נוצר ובכל יום אדם נולד, בכל יום אדם חי, בכל יום אדם מת, בכל יום רוחו של אדם ניטלת ממנו וניתנת לבעל פקדון, בכל יום מכלכלין אותו כתינוק משדי אמו בפרי מעשיו.פעם אחת היו רבותינו יושבין ואומרין, אליהו מהיכן הוא בא, מהן אומרים, מזרעה של לאה, ומהן אומרים, מזרעה של רחל, עד שהן יושבין ועוסקין בכך בא אליהו זכור לטוב ועמד בפניהם, אמר להם, רבותיי, מפני אתם מצטערים, אני איני אלא מזרעה

43

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא

 ונאמר להלן בערכך מה להלן בכסף שקלים אף כאן. לאשם. שיהא הפרש מעות לשם אשם:[ה, כו] וכפר עליו הכהן לפני ה'. ונאמר להלן על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה [דף טז עמוד ב] לחייב על כל אחת ואחת כיצד היו חמשה תובעין אותו ואמרו תן לנו פקדון ותשומת יד וגזל שיש לנו בידך. שבועה שאין לכם בידי פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. ופעמים שאינו חייב אלא על אחת על הרבה תביעות. כיצד היה תובעו ואומר לו תן לי חטים שהפקדתי אצלך אמש ושלפניו שבועה שאין לך בידי כלום אינו חייב אלא חטאת אחת שנאמר על אחת. והוא הדין

44

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב

 בניכם שאני מוכיח לאנשים שלא ראו אלא מה שראיתם שהיו מהם זקנים יוצאי מצרים שלא נגזרה גזירה אלא על אותם שהיו מבן עשרים שנה. לפיכך אמר להם כי את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו:ואשר עשה לדתן ולאבירם. בקרב כל ישראל. מלמד שאם היה אצל ישראל פקדון מממונו של קרח היה מתגלגל ובא אל מקום שפצתה האדמה את פיה ונבלע שם: כי עיניכם הרואות. ושמרתם את כל המצות. שלא לאמר אילו קיימתי את כל התורה חוץ מזו די לי אלא את כל המצות. תנן התם הוי רץ למצוה קלה ובורח מן העבירה שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה:

45

בראשית רבתי פרשת בראשית

 מה העצם אפילו אתה נותן אותו לתוך המים אינו נשר, כך האשה. ומפני מה האיש תובע אשה ואין האשה תובעת איש, א"ל למי שאבד אבדה הוא מבקש אבדתו ואין אבדתו מבקשת אותו. ומפני מה האיש מפקיד זרע באשה ואין אשה מפקדת זרע באיש, א"ל אמשול לכם משל לאחד שהיה בידו פקדון והוא מבקש אדם נאמן שיפקידנו אצלו. ומפני מה האיש יוצא וראשו מגולה והאשה יוצאת וראשה מכוסה, א"ל משל לאחד שעבר עבירה והוא מתבייש מן הבריות שקלקל, כך קלקלה חוה וגרמה לבנותיה שיכסו ראשיהן. ומפני מה הן מהלכות תחלה אצל המת ויוצאות תחלה לפני המטה, א"ל ע"י שגרמו מיתה לעולם.

46

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בא פרק יב

 חמיצן מותר.[מתני'] חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער. אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו. רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. תנא כמה חפישת הכלב שלשה טפחים, משום דיותר מכאן אינו מריח ריח חמץ ואינו חייב לחפור ולהוציאו ולשרפו אלא מבטלו בלבו. אבל פקדון דכספים בטפח סגי להו, דלאו משום ריחא הוא אלא משום איכסויי מעינא:[מתני'] האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג דלא מחייב עלי' כרת, משלם קרן וחומש על התרומה, אבל לא משום דמי עצים. אבל במזיד פטור מכולם מן התשלומין ומדמי עצים. משום דקם ליה בדרבה מיניה:[מתני'] אלו דברים שאדם יוצא

47

פתרון תורה פרשת ויקרא

 מרוחך וג' אם אסק שמים וג', ומי מעידני משה שעלה, שנ' ומשה עלה וג', ואציעה שאול הנך, ומי מעידני יונה, שנ' מבטן שאול שועתי שמ' קולי. אשא כנפי שחר וג', ואשא אתכם על כנפי וג' אשכנה באחרית ים, ואמ' דוד בים דרכך, בכל מקום שאת הולכת שם אני ואת נוטלת פקדון וטרפת, וכחש בעמ', לפיכך אמ' שלמה אל תתן [עמוד 14] את פיך לחט' וג'. ד' א' נפש כי תחטא וג', יש צדיקים שהן מתים והן בוכים ויש רשעים שהן מתים והן בוכים ויש צדיקים שהן מתים והן צוחקים ויש רשעים שהן מתים וצוחקים. היאך מפרש את הדבר הזה, אילא

48

פתרון תורה פרשת נשא

 לעולם הבא, שנ' כי עין בעין יראו וג', ולא עוד אילא שהן מראין כבודי זה לזה באצבע ואומ' כי זה אלהים אלהינו עולם ועד.איש איש כי תשטה וג', ז' ה' ש' ה' מעוות לא יוכל לתקן וג', כל העבירות יש להן תקנה, גזל אדם יכול להחזיר וכן פקדון ושכר שכיר, שנ' והשיב את הגזילה וג', ואם יחטא באשת איש אינו יכול להחזיר, מהו ענשו, כן הבא אל אשת רעהו וג' ואומ' נגע וקלון ימצא וג', יש כתוב למעלה. ושכב איש אותה שכבת וג' ועד אין בה, דע כל עון בשתי [עמוד 129] עדים יהיה אמת וקים ולא אחד, שנ'

49

פתרון תורה פרשת זאת חוקת התורה

 לעבוד עבודה ולא הניחו משה, אמ' לו אהרן למשה, אמור לי דבר שצווך הקב"ה, אמ' לו המתן לי עד שנשב שנגיע להר ההר. וכיון שהגיע להר ההר, אמ' להן משה לנשיאים המתינו לכם, ואני ואהרן ואלעזר נעלה להר, עלו שלשתן אמ' לו דבר שצוך הק' אמור לי, אמ' לו שמא פקדון יש לו להקב"ה בידך, אמ' לו אהל מועד וכל כליו מופקדין בידי. אמר לו משה שמא נר מסר לך הק', אמ' לו וכי נר אחד מסר לי, והלא מנורה ושבעה נרותיה מסר לי ואינו יודע שעל נשמתו אמ', שהיא משולה כנר, שנ' נר ה' נשמת אדם וג'. אמ' לו,

50

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 היא נשרית וחוה נבראת מעצם אפי' אתה שורה אותו כמה פעמים אינו נישור, מפני מה האיש תובע באשה ואין האשה תובעת באיש אמר להם מלה"ד לאחד שאבד אבדה הוא מבקש אבדתו ואבדתו אינה מבקשתו, מפני מה האיש מפקיד זרע באשה ואין האשה מפקדת זרע באיש אמר להם לאחד שהיה בידו פקדון מבקש אדם נאמן שיפקדנו אצלו, מפני מה האיש יוצא וראשו מגולה והאשה יוצאה וראשה מכוסה אמר להם לאחד שעבר עבירה והוא מתבייש מבני אדם לפיכך יוצאה וראשה מכוסה, מפני מה מהלכות אצל המת תחלה לפי שהן הביאו מיתה לעולם, מפני מה ניתן לה מצות נדה לפי ששפכה דמו של

1234567891011121314151617181920