פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ג

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ג (ג) והתודו את חטאתם אשר עשו, ולא על מה שעשה אביו שאם אמר לו תן לי פקדון שהפקדתי אצל אביך והוא אומר לא הפקדת משביעך אני ואמר אמן לאחר מיכן נזכר שומע אני שהוא חייב ת"ל והתודו את חטאתם אשר עשו ולא על מה שעשה אביו. והשיב את אשמו בראשו, למה נאמר לפי שהוא אומר ושילם אותו בראשו (ויקרא ה כד) אין לי אלא עיקר דמים חומש מנין ת"ל והשיב את אשמו בראשו. וחמישיתו יוסיף עליו, עד שיהיה הוא וחומשו חמשה משום ר' יאשיה אמרו [חומשו של סלע]. ונתן לאשר אשם לו, למה נאמר

22

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 בשבחו שכך מצינו בנביאים הראשונים שנקראו עבדים שנאמר +עמוס ג ז+ כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. על פי ה', כשהמקום נוטל נשמתם של צדיקים נוטלה מהם בנחת רוח משלו משל למה הדבר דומה לאחד נאמן שהיה בעיר והיו הכל מפקידים אצלו פקדון וכשבא אחד מהם לתבוע את שלו היה מוציא ונותן לו לפי שידע היכן הוא וכשבא לשלח ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו הופך תחתונים על העליונים לפי שאינו יודע היכן הוא כך כשהמקום נוטל נשמתם של צדיקים נוטלה בנחת וכשהוא נוטל נשמתם של רשעים מוסרה למלאכים רעים למלאכים אכזריים כדי

23

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יז

 ואפילו אתה שורה אותו כמה ימים במים אינו נשרה, ומפני מה האיש תובע באשה ואין האשה תובעת באיש, אמר להן משל למה הדבר דומה לאחד שאבד אבידה הוא מבקש אבידתו ואבידתו אינה מבקשתו, ומפני מה האיש מפקיד זרע באשה ואין האשה מפקדת זרע באיש, אמר להם דומה לאחד שהיה בידו פקדון ומבקש אדם נאמן שיפקדנו אצלו, ומפני מה האיש יוצא ראשו מגולה והאשה ראשה מכוסה, אמר להן לאחד שעבר עבירה והוא מתבייש מבני אדם, לפיכך יוצאת וראשה מכוסה, ומפני מה הן מהלכות אצל המת תחלה אמר להם על ידי שגרמו מיתה לעולם, לפיכך הן מהלכות אצל המת תחלה, הה"ד (איוב

24

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 כמוך כפרעה, (משלי ו) בני אם ערבת לרעך וגו' נוקשת באמרי פיך וגו' עשה זאת וגו', א"ר חנינא ברח מן שלש והדבק בשלש, ברח מן הפקדונות ומן המיאונים ומלעשות ערבות בין אדם לחבירו, הדבק בחליצה, ובהפרת נדרים, ובהבאת שלום שבין אדם לחבירו, א"ר ברכיה א"ר שמעון בר אבא לית שמיה פקדון אלא פוק דון, ד"א בני אם ערבת לרעך, זה יהודה, אנכי אערבנו, (שם /משלי ו'/) תקעת לזר כפיך, מידי תבקשנו, נוקשת באמרי פיך, אם לא הביאותיו אליך, עשה זאת בני והנצל, לך והדבק בעפר רגליו וקבל מלכותו ואדנותו, ויגש אליו יהודה.ב (תהלים מח) כי הנה המלכים נועדו עברו

25

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 אב לכל המתים שטעונין וידוי אין במשמע וידוי אלא בארץ ומנין אף בגלות וידוי אמרת והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו' וכן דניאל אומר (דניאל ט) לך ה' הצדקה וגו' מפני מה כי חטאנו לך והתודו את חטאתם אשר עשו ולא על מה שעשה אביו שאם אמר לו תן פקדון שהפקדתי אצל אביך והוא אומר לא נתת פקדון משביעני ואמר אמן ולאחר מכאן נזכר שומע אני שהוא חייב ת"ל והתודו את חטאתם אשר עשו ולא על מה שעשה אביו והשיב את אשמו בראשו למה נאמר לפי שהוא אומר ושלם אותו בראשו אין לי אלא עיקר דמים חומש מנין תלמוד

26

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 עלי ועד היכן אני מייסר אתכם עד העקב, עקב כי זאת אעשה לך עד שתשמרו את מצותי עד העקב.ג ד"א מה כתיב למעלה (דברים ז) וידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל הנאמן אמר רבי חייא בר אבא למה הדבר דומה לאוהבו של מלך שהפקיד אצלו פקדון ומת אוהבו של מלך בא בנו ומבקש את הפקדון מידו אמר לו תן לי הפקדון שהפקיד אבא אצלך אמר לו המלך מצאת אחר טוב ממני הפקדון שאצלי לא שמרתי אותו ולא קיפלתי אותו, כך כשחטאו ישראל בימי ירמיה אמר לו הקב"ה לירמיה (ירמיה ב) לך אמור להם לישראל מה מצאו אבותיכם בי

27

דברים רבה (וילנא) פרשת האזינו פרשה י

 שעשה הקדוש ב"ה לישראל ע"י שמים וארץ עשה להן וכיון שבאו ליכנס לא"י אמרו שירה על ידיהן שהן מעידין בינו ובינן מנין שנא' (ישעיה א) שמעו שמים והאזינו ארץ כי ה' דבר מה כתיב אחריו בנים גדלתי ורוממתי הוי האזינו השמים, ד"א למה לשמים ולארץ א"ר חנינא לה"ד לאחד שהפקיד פקדון אצל אוהבו מת אוהבו שהפקיד את הפקדון אצלו עמד בנו של אותו שהפקיד הפקדון והיה מכבד לאותו שהפקיד הפקדון אצלו ומכבד לאשתו אמרו לו למה אתה מכבד את שניהם אמר להן פקדון יש לי אצלם ואינה ברורה לי אצל מי הוא הפקדון אם אצלו אם אצל אשתו כל היכן

28

דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב

 שבועה, שנא' לכן נשבעתי לבית עלי, ועד היכן אני מייסר אתכם בעקב כי זאת אעשה לך, עד שתשמרו את מצותי עד העקב.[ג.] ד"א מה כתי' למעלה, וידעת כי ה' אלהיך הוא האלהים האל הנאמן, א"ר חייא בר אבא לה"ד =למה הדבר דומה= לאוהבו של מלך שהפקיד אצלו פקדון, מת אוהבו של מלך, בא בנו לבקש את הפקדון שבידו, א"ל תן לי את הפקדון שהפקיד אבא אצלך, א"ל המלך, מצאת אחר טוב ממני, הפקדון שאצלי לא שמרתי אותו, כך, כיון שחטאו ישראל בימי ירמיה, א"ל הקב"ה, לך אמור להם לישראל מה מצאו אבותיכם בי עול, על כל מה שנשבעתי לאבותיכם

29

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ג

 המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף. אם רצונך מן הגרוטאות שבביתי אני מביא, ושוקל על ידי האומנים, והם טבעו המטבע על שמך, להביא אל גנזי המלך, אמר לו אחשורוש הואיל ואתה מבקש לקחתם ממני, אם אותם היהודים שהם משכימים ואומרים ה' אלהינו ה' אחד, איני מוכרן לך, שהם פקדון בידי, ומתיירא אני שלא יעשה לי כשם שעשה לפרעה ולסיחון ולעוג ולשלשים ואחד מלכים ולסיסרא וליבין ולסנחריב, זכור אני מה שעשה לנבוכדנצר שהחריב את ביתו, שנתענה עם כל חיה ועם כל בהמה, וכן לבלשצר, ועליהם הכתוב אומר משגיא לגוים ויאבדם (איוב יב כג), אף אני קשה לי, אמר לו

30

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יט - ויהי בשלח

 של חבירו כיצד הוא נגבה, כך שנו רבותינו השולח יד בפיקדון ב"ש אומרים ילקה בחסר וביתר ובית הלל או' כשעת הגזילה רבי עקיבא אומר כשעת התביעה (ב"מ פ"ג מי"ג), ואמרו רבותינו ודאי כל מי ששולח ידו בפקדונו של חבירו ראוי שתישבר זרועו, ממי את למד, מפרעה שהיו ישראל נתונים בידו פקדון וביקש לפשוט יד בהם ושבר הקדוש ברוך הוא את זרועו שנאמר בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי (יחזקאל ל' כ"א), ומניין שהיו ישראל בידו פקדון שכן הוא אומר למשה שיאמר לישראל פקד פקדתי אתכם (והעליתם) (שמות ג' טז), ולפי שהיו ישראל מתייאשים מן הגאולה אמר הקדוש ברוך

1234567891011121314151617181920