פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ט

 פקדוני אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם הגוזל את אביו ונשבע לו ומת הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו אם אינו רוצה או שאין לו לווה ובעלי החוב באין ונפרעין: גמ' תני אין מקבלין פקדון מנשים ועבדים וקטנים. קיבל מאשה יחזיר לה מתה יחזיר לבעלה מעבד יחזיר לו ואם מת יחזיר לרבו. מקטן יחזיר לו מת יחזיר לאביו ועושה בהן סגולה. וכולן שאמרו בשעת מותן יינתנו לפלוני שהן שלו יעשה פירוש לפירושו. ר' זביד' בשם ר' בא בר ממל ובלבד בעדים כהדא איתת דר'

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מועד קטן פרק ב

 מחדי את מועדא שתי את קינדיטון. ר"ח חברין דרבנין אמר פרגמטיא נגבית [דף ט עמוד א] מנכסי יתומים קטנים הוון בעי מימר בשיש עדים הא אם אין עדים יודעים לא. רבנן דקסרין בשם רבי לא לכן צריכא בשיש עדים יודעין הא אם אין עדים יודעין נעשית כפקדון. כך אנו אומרים פקדון לא יגבה מניכסי יתומין קטנים. מה בינו למלוה מלוה ניתנה להוצאה וזה לא ניתן להוצאה. א"ר בא בר ממל אילו היה לי מי שיומנה עמי היתרתי בשר בכור להישקל בליטרא והיתרתי שיהו עושין מלאכה בחולו של מועד. כלום אסרו בשר בכור להישקל בליטרא לא כדי שיהו מוכרין אותו בזול

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק א

 חייבות בקרחה מה טעמא [דברים יד ב] כי עם קדוש אתה לי"י אלהיך אחד אנשים ואחד נשים מה מקיים רבי לעזר בנים בשעה שישראל עושין רצונו של הקב"ה קרואים בנים ובשעה שאין ישראל עושין רצונו של הקב"ה אינן קרויין בנים רב מפקד לאילין דבי רב אתי רב המנונא מפקד לחברייא פקדון לנשיכון כד הווין קיימין על מיתיא דלא ליהויין מתלשן בשעריהון שלא יבואו לידי קרחה עד כמה היא קרחה אית תניי תני כל שהוא ואית תניי תני כגריס מאן דמר כל שהוא ממשמע קרחה כל שהוא מ"ד כגריס נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה קרחה האמורה להלן כגריס אף

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ד

 אף כהן. אויי ביטוי שפתים יוכיחו שאינן מדברין בתביעות ממון. דנין אויין שעשה בהן זדון כשגגה מאויין כמותן ואל יוכיחו אויי ביטוי שפתים שלא עשה בהן זדון כשגגה. ר' עקיבה אומר יש מאלה חייב ויש מאלה פטור דבר ממון חייב ושאינו ממון פטור. ר"ש אומר חייב כאן וחייב בפקדון מה פקדון אינו מדבר אלא בתביעת ממון אף כאן אינו מדבר אלא בתביעת ממון:הלכה המתני' משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שאנס איש פלוני ופיתה את בתי ושהכני בני ושחבל בי חבירי ושהדליק גדישי ביה"כ הרי

15

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ח

 או נגנב או אבד נשבר והוא שמת או נשבה או נגנב או אבד נשבה והוא שמת או נשבר או נגנב או אבד נגנב והוא שמת או נשבר או נשבה או אבד אבד והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב משביעך אני ואמר אמן פטור: גמ' רב אמר פטור משבועת פקדון וחייב משום שבועת ביטוי. א"ר יוחנן מאחר שמצוה להפיסו אינו חייב משום שבועת ביטוי. על דעתיה דרב אינו מצוה להפיסו מפייסו על האמת אינו מפייסו על השקר. רבי יוחנן בעי שבועת סוטה מהו שיהו חייבין משום שבועת ביטוי. מה נן קיימין אם בשוגגת בעבירה ובשבועה אין כאן סוטה [דף

16

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ד

 בללן מה הן. נישמעינה מן הדא טומנין בכסות ובפירות ובכנפי יונה. רבי יוסה בן פזי בשם רבי יוסי בר חנינה הדא דתימר בשלא רבת רקבוביתן. אבל אם רבת רקבוביתן אסור לטמון בהן: ולא בחול. תמן תנינן מטילין אותו לחול בשביל שימתין. ההן חלא מירתח רתחא. ומיצן צוננה. ההן תבן בעל פקדון הוא כמה דאת יהיב ליה הוא יהיב לך. כל דבר שמרחיקין אותו מן הכותל אסור לטמון בו. אמר ר' יוסי מן מה דתנינן תמן טומנין בו. הדא אמרת אין מרחיקין אותו מן הכותל. התיב רבי חגיי והתני והמשכיר בית לחבירו לא יעשנו אוצר של תבואה. ליידא מילה לא מפני

17

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

 עד יום האחד ועשרים לחדש אם אינו עינין לשלפניו תנהו עינין לשלאחריו. סל' פסו'פסוק יט(יט). שבעת ימים. אין לי אלא ימים לילות מנין ת"ל עד יום האחד ועשרים. וגו' שאר לא ימצא בבתיכם מכלל שנא' לא יראה לך שאר (שמ' יג ז) יכול יטמין ויקבל פקדון ת"ל שאר לא ימצא בבתיכם או לא ימצא יכול אי אתה רואה לאחרים ת"ל לך לך אי את רואה רואה אתה לאחרים (ת"ל לך) יכול לא דבר הכת' אלא בגוי שלא כיבשתו אבל גוי שכיבשתו והשכרתה לו ביתך ושרוי עמך בחצר שלך מנין ת"ל לו' שאר לא ימצא בבתיכם ועדיין אני אומ'

18

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ט פרק טו

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה ט פרק טו(א) כיצד היו חמשה תובעין אותו ואומרים לו בוא והעידנו שיש לנו ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה שבועה שאיני יודע לכם עדות שיש לכם ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה מנין שהוא חייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר לאחת וגו'.(ב) יכול מפני שהן חמשה ומנין אפילו אמר לו אדם אחד בוא והעידני שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד גזל ואבדה שבועה שאיני יודע לך עדות שיש ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבדה, מנין שהוא חייב על כל אחת ואחת וגו'.(ג) יכול מפני שהן הרבה

19

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יב תחילת פרק כב

 ובעדים, לפיכך בזמן שהוא מכחיש מכחיש בעדים ובשטר, אבל המפקיד אצל חבירו אינו רוצה שתדע בו נשמה אלא שלישי שביניהם בזמן שמכחיש מכחיש בשלישי שביניהם.(ה) וכחש בעמיתו יכול בדברים תלמוד לומר בפקדון שהוא של ממון, יצא דבר שאינו של ממון.(ו) או מה פקדון מיוחד שאין לו רשות להוציאו, מלוה שיש לו רשות להוציאו מנין תלמוד לומר או בתשומת יד, או מה אילו ואילו מיוחדי' דברי' שיש בהם מתנת יד וגזל שאין בו מתנת יד מנין, תלמוד לומר או בגזל, או מה אילו ואילו מיוחדים דברים הניטלים מרשות בעלים, הכובש שכר שכיר שאינו נוטל מרשות בעלים מנין תלמוד לומר

20

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יג פרק כג

 עליו הכהן לפני ה' ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה מנין שחייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר לאחת לחייב על כל אחת ואחת.(ב) כיצד היו חמשה תובעים אותו אמרו לו תן לנו פיקדון ותשומת יד וגזל ואבידה שיש לנו בידך שבועה שאין לכם בידי פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה לא לך ולא לך ולא לך מנין שחייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר לאחת, לחייב על כל אחת ואחת.(ג) יכול מפני שהן חמשה מנין אמר לו תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ואבידה מנין שחייב על כל אחת ואחת תלמוד לומר לאחת, לחייב על כל אחת

1234567891011121314151617181920