פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

מצודת ציון ירמיהו פרק לז

 טו) ויקצפו - מלשון קצף וכעס:בית האסור - בית המאסר:(טז) כי בא - אשר בא:החנויות - הם המקומות שמוכרין שם סחורה וכל ממכר וידוע הוא בדרז"ל:(כ) תפל - ענין נטיה:(כא) ויפקידו - מלשון פקדון והנחה:בחצר המטרה - שם משמר בית האסורים:ככר - כן יקרא לחם השלם:מחוץ - משוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מ"א =מלכים א= כ):האופים - מלשון אפיית הפת:תום - ענין השלמה:

182

מצודת ציון ירמיהו פרק מ

 ל):(ה) הפקיד - מלשון פקיד וממונה:ארוחה - ענין פרס קבוע מבית המלך וכן וארחתו ארחת תמיד (לקמן /ירמיה/ נב):ומשאת - ענין תשורה ודורון כמו ותרב משאת בנימין (בראשית מג):(ז) החיילים - צבאות עם:הפקיד - קמייתא מלשון פקיד וממונה ותניינא מלשון פקדון והנחה:וטף - ילדים קטנים:(י) וקיץ - פירות המיבשין בקיץ וכן הלחם והקיץ (ש"ב =שמואל ב= טז):תפשתם - ענין אחיזת נחלה:(יד) שלח - ענין גרוי והסתה כמו ושן בהמות אשלח בם (דברים לב):(טו) ונפוצו - ענין פזור ופרוד:

183

מצודת ציון ירמיהו פרק מא

 וכן ויתגדדו כמשפטם (מ"א =מלכים א= יח):(ו) כפגוש - ענין פגיעה:(ח) מטמונים - אוצרות ע"ש שדרך לטמנם במחבואה:(ט) ביד גדליה - במקום גדליה כמו יד אבשלום (ש"ב =שמואל ב= יח):(י) וישב - מלשון שבי:הפקיד - מלשון פקדון והנחה:וישבם - מלשון שבי:(יד) ויסובו - מלשון סבוב:שבה - מלשון שבי:(טו) נמלט - ענין השמטה והצלה:בשמנה - הבי"ת היא במקום עם וכן הרק אך במשה דבר ה' (במדבר י"ב):(טז) גברים - אנשים:וסריסים - מין שררה:(יז) בגרות - מל' גרות ומדור:

184

מצודת ציון ירמיהו פרק נב

 ה) במצור - החיל הסובב העיר ללכדה יקראו צרים כי מצירים לאנשי העיר:(ז) ותבקע - ענין פתיחה:(ח) נפצו - נתפזרו:(ט) ויתפשו - אחזו בחזקה:משפטים - ענין ויכוח:(יא) בנחושתים - בשלשלאות נחושת:הפקודות - מלשון פקדון וגניזה והוא בית הסוהר:(יד) נתצו - שברו וכתתו:(טו) הנופלים - ענין הטיה והתחברות כמו אל הכשדים אתה נופל (לעיל /ירמיה/ ל"ז):האמון - כמו ההמון בה"א וכן אמון מנא (לעיל /ירמיה/ מ"ו) ור"ל העם הרב:(טז) לכורמים - לעבוד הכרמים:וליוגבים - ענין בורות כמו עשה הנחל הזה גבים גבים (מ"ב =מלכים ב= ג') ור"ל לעבוד השדות בחפירות ובורות, או הוא כמו וליוקבים מל' יקב היין כי גיכ"ק מתחלף ור"ל

185

מצודת ציון דברי הימים ב פרק יב

 יב(ב) מעלו - פשעו ומרדו:(ג) לובים וגו' - שמות עבו"ג הם:(ז) לפליטה - הצלה ושארית:תתך - ענין יציקה והרקה כמו ותתך עלינו האלה (דניאל ט):(י) תחתיהם - במקומם:והפקיד - מל' פקדון:על יד - ביד:(יא) מדי - מתי ר"ל בכל עת וכן מדי עלותה (ש"א =שמואל א= א):תא - ענין חדר מה כמו והתא קנה אחד (יחזקאל מ):

186

משיבת נפש שמות פרשת יתרו פרק יט

 שעה כי ידעו שיגאלו לבסוף הימים וזה משה הביא להם סימנים ע"כ האמינו, [אבל] כשהגיעם צרה תוספת על הראשונים חשבו שבשקר באו לידו הסימנים, והרהרו עליו לומר ירא ה' וישפוט, הרי לא הרהרו אחרי הש"י רק [על] משה ואהרן שחשבו שכל שליחות מעצמם ולא [ע"י] הש"י. ומשל בזה כשמפקיד אדם פקדון אצל חבירו והרבה היו ביניהם, ולאחר זמן בא אחד לנפקד ואמר בעל פקדון שלח אותי אחר פקדונו, וזה הסימן נתן בידי שנתעסקת עמו בזה הדבר באותו שער, הרי זה יאמין לו ונותן לו, אכן כשיגיע שיתבע בעל הפקדון אינו נמצא שהאמונה הוא בטלה. וכן האמין יעקב שיוסף עודנו חי

187

משך חכמה במדבר פרשת קרח פרק טז

 אמר בדרך לימוד זכות על ספיקתם, ואשר המתינו למי יבחר ה' בו אמר להם. כי כאשר הכינו קרח וסיעתו לקטורת ליום מחר, היו סבורים העם בדעתם כי ליום מחר בטח בל יקומו החולקים על משה ועל אהרן ממשכבותם, ויהיו כחיל סנחריב (מלכים - ב, יט). אבל כיון שראו שהשי"ת אשר בידו פקדון הרוחות החזיר להם פקדונם ועדיין חיים וקיימים הם, אולי כן הוא כי ה' בחר להם לכהונתם. וזה שאמר "א - להי הרוחות וכו'".(כח - ל) ויאמר משה בזאת תדעון וכו' אם כמות וכו' לא ה' שלחני. ואם בריאה יברא ה' וכו' וירדו חיים שאולה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את

188

נחל אשכול רות פרק ב

 ליה אם לפקדון סבר כתב מור"ם ח"מ (סימן רצ"ב) דמשתמש בפקדון והרויח א"צ לשלם הריוח למפקיד ואף אם המפקיד תובע הפקדון ועכבו והרויח כתב מהרש"ל הביאו הרב ש"ך שם דאינו חייב. ואפילו חוב שעכבו והרויח כתב מרן בש"ע (סי' פ"א) מתשו' הרא"ש דאינו חייב וכו' ע"ש. וכ"ש וק"ו דהכא אינו פקדון ואינו חוב דשכר מצות בהאי עלמא ליכא שכל המצות שיעור קומה אחת ולא נשלמה המלאכה עד שיפטר מן העולם כי אז בחסדו ית' משלם לפי פעולתו אף דלא שלימת עבידתא וא"כ אין כאן רוב ואין כאן פקדון. ומי שם פה לתבוע קרן כי הכל לצדקה וחסד מאתו וק"ו לשאול

189

עקידת יצחק בראשית שער א (פרשת בראשית)

 החלק הוא ממה שיחכם בו זה הפתי ויוציא צורתו לאמתתה. ואחר נעתק לזכור מה שהוא מיוחד אל הסבה הפועלת ואמר פקודי יי' ישרים וכו' אמר זה על חלק המצות הבאות בתורה להקנות לעושיהם תכונות שלמות וקניינים לפי המעלה כי על כן קראם פקודים כי המדות והקניינים נתונים נתונים המה בתורת פקדון בלבות האנשים. אמר ואהבת את יי' אלהיך בכל לבבך. את יי' אלהיך תירא. ואהבת לרעך כמוך. לא תשנא את אחיך בלבבך. לא תאמץ את לבבך. ורבים כמו אלה אשר הם תכונות לביות כוללות יסודרו מהם הפעולות השלמות המשמחות את לב עושיהם. כי מתנאי הקניינים השלמים שיצאו פעולותיהם בשמחה ובטוב

190

עקידת יצחק בראשית שער י (פרשת בראשית)

 ונתן סימן לדבר כמו הימין שבטבע הוא חזק אע"פ שיקרה שיהיה האדם ימיני בשני צדדיו. וכן הדברים השרשיים הכוללים שבדינים הם בלתי משתנים כי אם במקרה ועל הזרות כמו שאמר שאם הפקיד אדם חרב ביד זולתו ורוצה עתה לקחתו להרוג את רעהו שיהיה אז הצדק שלא להשיבה אליו עם שהשבת פקדון הוא מהדברים הקיימים. אמנם שכבר ימצאו פרטים משתנים כפי טבע הזמן והמקום כמו שישתנו מדות היין והחטה כי במקום שיש שם הרבה הם גדולות ובמקום היוקר הם קטנות עד הנה תורף דברי פי חכם חן חן לו. ראיתים וישמח לבי למה שהם אמתים תורניים קבלתים וחשבתים סוללה להפיל המגדל

1234567891011121314151617181920