פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקנב

 שיפסיד על ידי הערמה מאיש (ששמו נקרא לדוגמא בכתב התנאים) בממון שיקח ממנו בדרך הלואה או הערמה או עזות [שיחטוף ממנו] אין ליעקב חלק בהפסד זה כלל והוא כולו ליוסף אם יהא מעט ואם הרבה. וכן אין ליעקב מזה דבר ולא גרמא. וחוץ מהממון הנזכר יש ליעקב עוד אצל יוסף פקדון שנתן לו בממון אחר [על מנת] שיחזירנו לו בכל שעה שיתבע ממנו ביום או בלילה לא ידחנו לזמן אחר ולא ידרוש ממנו ראיה. או כתב לו בזה הסך או בחלק ממנו דיוקני ונתן לו תיכף. ואחריות הפקדון על יוסף כמו שהתנו ביניהם ובטלו כל מודעות. יודיענו אדוננו ראש הישיבה (

112

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן כג

 לך דלא ירתי ליה בניה. אלא מהכא כי לבני לוט נתתיה ירושה לאורותיה לבניה גויים. ואמרו קמיה אי הכין הוא דגוי יורש את אביו גוי מה עסקנו עם הגוי ומי הטיל משפטו של גוי עלינו לומר גוי יורש את אביו גוי ואמר להון אצטריך דאי אית ליה לגוי מלוה או פקדון ביד ישראל ומת ההוא גוי כי קא אמרינן גוי יורש את אביו גוי דבר תורה מחייב ישראל לאהדורה לההיא מלוה או פקדון ליורשיו דההוא גוי ואי אמרינן גוי אינו יורש את אביו גוי תהוי כנכסי הגר וקנינון ההוא בר ישראל ולא מחייב לאהדורי ליורשיו. וכן היכא דשבק גוי נכסי

113

תשובות הגאונים - קורונל סימן ב

 תשובות הגאונים - קורונל סימן בוששאלתם ראובן אמר ליה לשמעון הב לי פקדוני דיהבתי לך למנטרה אמר לו שמעון לא קבלתי ממך פקדון ואין עלי שמירה הא ביתא קמך ואמר כיוון שהביא פקדונו אמרתי לו אלה הדברים אין עלי שמירה הא ביתא קמך אם יש לשמעון עדים בהא ביתא קמך וקבל ראובן או הודה לו בכך והניח מה שיש לו והלך לא מבעיא שומר שכר לא הוי אלא שומר חנם [נמי] לא הוי ואין עליו כלום ואם רצה ראובן יחרים על מי ששלח ידו בפקדון שלו יחרים ואם לא הודה לו ראובן לשמעון ולא מצא שמעון עדים על דבריו ישבע

114

תשובות הגאונים - קורונל סימן ה

 כיון שיש לו קרן בין מעט בין הרבה הרי הן שותפין ואין לו שכר דכי אמור רבנן לא יתן לו מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר אלא אם כן נתן לו שכרו בד"א בזמן שהקרן של אחד ואין לשני כלום ועקר דבר זה הוא שאחז"ל האי עסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון אבל בהיות הממון לשניהם לא גזרו רבנן בכי הא מילתא כי נחשבו שותפין שכך אחז"ל ר' אליעזר מהרגוניא זבין בהמה יהבה לאריסיה מפטם לה יהב ליה ריש באגריה ויהב ליה פלגא ברוחא א"ל דביתהו מי משתתפת בהדי' יהב לך נמי אליתא זביני בהדי דהוי פלגו לאליתא ואמרה ליה תא

115

תשובות הגאונים - קורונל סימן לה

 תשובות הגאונים - קורונל סימן להוששאלתם מי שנפלו עליו ליסטים מזויינין ולקחו ממנו פקדון של חבירו אין עליו לשלם ולא עליו להשליך אותו שלא יאבד ויהיה פושע וישלם אבל אם הלך ממנו או מתוך כליו אין עליו לשלם ואם חשדו ישביעו שאבד ונאנס ונלקח ממנו באונס ולא פשע:

116

תשובות הגאונים - קורונל סימן פ

 תשובות הגאונים - קורונל סימן פוששאלתם מי שהפקיד פקדון אצל העבד ואבד ממנו אין עליו לשלם אלא לאחר זמן שיקנה עצמו ויהיה לו מה שישלם ואפי' שבועה אין משביעין אותו לפי שאמרו העבד והאשה והקטן פגיעתן רעה ואם מינוהו אדונו לגבות חובו ולישא וליתן מחייב אדונו לשלם אותו שאיבד קאמה עבד מגופו.

117

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן לח

 שאין ראוי לראובן לתבוע ליהודה בחוב שיש לו על שמעון ולוי, כך אין ראוי ליהודה לתבוע את ראובן בחוב שיש לו על שמעון ולוי. כי הדין יורה שראובן ויהודה כל אחד מהם אינו אלא כמלוה וכמפקיד ואינו שותף, כמו שאמרו בתלמוד (ב"מ ק"ד) אמרי נהרדעי האי עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה. ומאחר שנודע שממון העסק חציו כדין מלוה וחציו כדין פקדון לפי שני החלקים האלו, הרי בעל הממון פטור מתביעת מי שיש לו חוב על שהממון בידו. כי המפקיד ממון ביד אדם אין ראוי לחייבו לשלם חוב שעל מי שהפקדון אצלו,

118

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן לט

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן לטרב האיי גאון ז"ל. ומאן דיהיב זוזי לחבריה אפירי, והדר ביה מוכר ואמר ליה ללוקח תא שקול זוזך, ולא שקלינהו, ואיגנוב מרשות מוכר.- חזינן אי לאו בתורת פקדון שקלינהו אלא בתורת דמים, למעבד בהו מאי דניחא ליה כדעביד בממוניה, ואית ליה להנפקינון ולמשתא בהון שיכרא אי בעי דהא הוו להו בתורת הלואה, מיחייב באחריותן. ואף על גב דאמר ליה למאריה תא שקיל ולא אתא ואיתניסו, מיחייב בהו ומקבל עליה מי שפרע.; ואי פקדון שקלינון ואמר פקדון אינהו גבאי עד דיהיבנא לך פירי, הכין חזינא דדאמי לאומנין ושומר שכר הוא, וכי

119

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן מד

 מר שר שלום.והילך מנה לפלוני שחולקין רב ושמואל (גיטין יד) ששאלתם - הלכה כרב. ואף על גב דהלכה רווחת היא רב ושמואל הלכה כשמואל בדיני הכא הלכה כרב. דקאמרינן תניא כותיה דרב: הילך מנה לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו הילך מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי חייב באחריותן ואם בא לחזור אינו חוזר. וכיון דהלכה כרב דאמר חייב באחריותן, זה ששאלתם אי שקיל ההוא מנה ולא קביל אחריות עליה ואיתניס באורחא, מיחייב לשלומי או לא.- אי על יד שליח שדריה לההוא חוב, משלח חייב לפרוע למי שנשתלחו לו,

120

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כה

 קדושין י"ח) הא דאמר רב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן גוי יורש את אביו דבר תורה - התם הכין קאמרינן גוי יורש את אביו גוי דבר תורה, שנאמר (דברים ב, ה) כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר. והשתא דקי"ל גוי יורש את אביו גוי, היכא דאית ליה מלוה או פקדון גבי ישראל ומית ההוא גוי, מיחייב ישראל לאהדוריה לההוא מלוה או פקדון לגבי יורשיו דההוא גוי, וכן נמי היכא דשבק גוי נכסי ואחזיקו בהון ישראל, יורש דיליה ירית להון ואית בהון משום גזל. לפיכך המלוה את חבירו ונשתמד ואחר כך מת אביו של משומד, אין נפרע ישראל מלוה שלו

1234567891011121314151617181920