פקדון

פקדון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6385 מקורות עבור פקדון. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כתובות פרק ט

 בנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן בחייך ובמותך אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רבן שמעון בן גמליאל אומר אם מתה יירשנה מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל:משנה ב[*] מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו פקדון או מלוה ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן רבי עקיבא אומר אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה:משנה גהניח פירות תלושין מן הקרקע כל הקודם זכה בהן זכתה אשה יותר מכתובתה ובעל חוב יותר על חובו המותר רבי טרפון אומר ינתנו לכושל

2

משנה מסכת שבועות פרק ד

 שניהן כאחת שניהן חייבין בזה אחר זה הראשון חייב והשני פטור כפר אחד והודה אחד הכופר חייב היו שתי כתי עדים כפרה הראשונה ואחר כך כפרה השנייה שתיהן חייבות מפני שהעדות יכולה להתקיים בשתיהן:משנה ה[*] משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה שבועה שאין אנו יודעין לך עדות אין חייבין אלא אחת שבועה שאין אנו יודעין שיש לך ביד פלוני פקדון ותשומת יד וגזל ואבידה חייבין על כל אחת ואחת משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פקדון חטין ושעורין וכוסמין שבועה שאין אנו יודעין לך

3

משנה מסכת שבועות פרק ה

 לך בידי משביעך אני ואמר אמן הרי זה חייב השביע עליו חמשה פעמים בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין וכפר חייב על כל אחת ואחת אמר רבי שמעון מה טעם מפני שיכול לחזור ולהודות:משנה ג[*] היו חמשה תובעין אותו אמרו לו תן לנו פקדון שיש לנו בידך שבועה שאין לכם בידי אינו חייב אלא אחת שבועה שאין לך בידי ולא לך ולא לך חייב על כל אחת ואחת רבי אליעזר אומר עד שיאמר שבועה באחרונה רבי שמעון אומר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד תן לי פקדון ותשומת יד גזל ואבדה שיש לי בידך שבועה שאין

4

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

 רצה שלא לזונו ושלא לפרנסו הרשות בידו אמ' לנו והלא עבד כהן שברח ואשתו של כהן שמרדה הרי אילו אוכלין בתרומה אבל אשה אינו כן אלא חבין לה מזונות ופוסלין אותה מן התרומה הלכה והאומ' תן מנה זו לפלני שאני חייב לו תן מנה זו לפלוני פקדון שיש לו בידי הוליך מנה זו לפל' פקדון שיש לו בידי אם רצה לחזור לא יחזור וחייב באחריותו עד שיקבל את שלו הלכה זהולך מנה זו לפלני תן מנה זו לפלני אם רצה לחזור יחזור הלך ומצאו שמת יחזיר לנותן אם מת יחזיר ליורשיו הלכה חהתקבל מנה זו לפל' זכי

5

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ב

 עם שיגגת השבועה ועל שיגגת הפיקדון שהוא פטור: הלכה חאיזהו זדון הפיקדון עם זדון השבועה שהוא חייב היה יודע שיש בידו פיקדון והיה יודע שכל הנשבע מביא קרבן זה הוא זדון הפקדון עם זדון השבועה שהוא חייב: הלכה טהיה יודע שיש בידו פקדון ולא היה יודע שכל הנשבע מביא קרבן זה הוא זדון הפיקדון עם שגגת השבועה שהוא חייב: הלכה יואיזהו שבועת הפיקדון שהוא פטור לא היה יודע שיש בידו פיקדון או שהיה יודע ונעלם ממנו בשעת שבועה ונשבע פטור שנ' ונשבע על שקר: הלכה יאהיה מחזר אחר עדים מה אתה בא אחרינו שבועה שאין אנו

6

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ד

 בואו והעידוני שיש לי ביד פלוני עבדים ושטרות וקרקעות ואמרו לו שבועה שאין אנו יודעין לך עדות הרי אילו חייבין וחייבין על זדונה מכות על שגגתה קרבן עולה ויורד מה שאין כן בשבועת הפקדון חומר בשבועת הפקדון ששבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים ברחוקים ובקרובים ובכשרים ובפסולין אמ' לו תן לי פקדון שיש לי בידך מה אתה בא אחריי שבועה שאין לך בידי הרי זה חייב ומשלם קרן וחומש ומביא אשם בשתי סלעים מה שאין כן בשבועת העדות: הלכה בחומר בשבועת העדות שאין בשבועת ביטוי ובשבועת ביטוי שאין בשבועת העדות ששבועת העדות נוהגת ברשות ובמצוה וחייבין על זדונה קרבן מה

7

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יד

 לו לא די שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של דוד המלך. נכנס רבי אלעזר בן ערך כיון שראהו אמר לשמשו טול כלי ולך אחרי לבית המרחץ לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו. נכנס וישב לפניו ואמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון. בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר אוי לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום. אף אתה רבי היה לך בן קרא תורה מקרא נביאים וכתובים משנה הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא ויש לקבל עליך תנחומין כשהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר בני נחמתני כדרך שבני

8

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ט

 ואין האיש קולו הולך משל (מלה"ד) [למה"ד] לקדירה שהיא מלאה בשר ואין בני אדם יודעים מה בתוכה. (והיה) [ואם היה] בה עצם (וקולו) [קולו] הולך ובני אדם יודעים מה שבתוכה כך האשה קולה הולך: מפני מה האיש נותן ביד אשה ואין האשה נותנת ביד איש. משלו מלה"ד למי שהיה בידו פקדון היה מבקש אדם ליתננו לו: מפני מה האיש תובע באשה ואין האשה תובעת באיש אלא האיש מבקש אבידתו ואין (האשה) [אבידתו] מבקשתו: מפני מה האשה מסתכלת באיש והאיש מסתכל באדמה אלא שהאשה מסתכלת בברייתה והאיש מסתכל בברייתו: מפני מה האשה מכסה את ראשה ואין האיש מכסה את ראשו. משלו

9

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יט

 של מעשר שני הם. ועוד אמר לו לך אמור לו אמר אבא השאילני מנה אחת הלך ומצאו מונה מעות. א"ל השאילני מנה אחת א"ל כך [וכך] איסר אינו (קרוי) [קנוי]. הלך אצל אביו ואמר לו אבא מצאתיו מונה מעות ואמר לי כך וכך איסר אינו (קרוי) [קנוי] לו. א"ל שמא פקדון הם. כיון שיצאו לשוק ופגעו זה את זה. אמר לו חבירו כשבא בנך אצלי ומצאני מודד חטים ולא נתתי לו מה אמרת עלי. [א"ל אמרתי שמא של מעשר שני הם. ובמנה מה אמרת עלי. אמרתי] שמא של פקדון הם. א"ל כך וכך לא הטית [ימין] ושמאל עליך נאמר והוי

10

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין

 אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו. הלכה ידהמאוסין בעיניהן, והנבזין בעיניהם, והכובשים את יצרם, והמשפילם את רוחם, עליהם הכתוב אומר כה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו. הלכה טובעלי אמנה, ומכסי רזים, ומשיבי פקדון, ומחזירי אבדה, עליהם הכתוב אומר עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. הלכה טזהאוהב את אשתו כנפשו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו בדרך ישרה, והמשיא אשה לבנו סמוך לפרקו קודם שיבא לידי חטא, עליהם הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ. הלכה יזהאוהב את שכניו,

1234567891011121314151617181920