פפא

פפא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9937 מקורות עבור פפא. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 עמרם הוריד משיני לראשון, משה הורידה למטה, אמר ר' יצחק כת' וצדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה (תהלים לז כט) ורשעים מה יעשו, פורחין באויר אתמהא, אלא שהרשעים לא השכינו שכינה לארץ. אמר ר' ברכיה וישמעו וישמיעו שמעו קולן שלאילנות אומרים הא גנבא דגנב דעתיה דברייה, אמר ר' חננא בר פפא וישמעו וישמיעו שמעו קולן שלמלאכי השרת אומרים י"י אלהים הולך לאותן שבגן אתמהא, ר' לוי ור' יצחק ר' לוי אמר מת אותו שבגן, ר' יצחק אמר מתהלך לו אתמהא, אמר להן הקב"ה לרוח היום לריוח היום, הרי אני מרויח לו את היום, כך אמרתי לו כי ביום אכלך ממנו

52

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כו

 כא א), אמר ר' יוסי הגלילי עוד אינו דן מידת הדין כנגד מידת רחמים, ר' א' ויאמר דור המבול י"י לא ידון רוחי, אמר ר' עקיבה על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרוש (תהלים י יג) לית דין ולית דיין אית דין ואית דיין, אמר ר' חננא בר פפא אפילו נח שנשתייר מהם לא שהיה כדיי אלא צפה הקב"ה שמשה עתיד לעמוד ממנו בשגם ומשה חושבן חד הוא, רבנין מייתין לה מן הכא והיו ימיו מאה ועשרים שנה.(ד) [הנפילים היו בארץ] שבעה שמות נקראו להם נפילים אימים רפאים גיבורים זמזומים ענקים עוים, אימים שאימתן נופלת על הכל,

53

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 עשן ולפיד אש שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן (א') ד' דברים הראה לו גיהינם ומלכיות ומתן תורה ובית המקדש, אמר לו כל זמן שבניך עסוקים באילו שתים ניצולין מאילו שתים, פרשו משתים הם נידונין באילו שתים, אמר לו במה אתה רוצה שירדו בניך בגיהינם או במלכיות, ר' חננא בר פפא אמר אברהם בירר לו את המלכיות, ר' יודן ור' אידי ור' חמא בר' חנינא אברהם בירר לו גיהינם והקב"ה ברר לו את המלכיות הה"ד אם לא כי צורם מכרם (דברים לב ל) זה אברהם וי"י הסגירם (שם שם /דברים ל"ב ל'/) מלמד שהסכים הקב"ה לדברו, ר' הונא בשם ר'

54

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נא

 תנחום בר' חייא מש' ר' הושעיא תרגימניה אין כל שבת ושבת שאין קורין פרשתו שללוט, מה טעם בכל תושיה התגלע (שם שם /משלי י"ח/), אמר ר' אחא התגלעו אין כת' אלא התגלע האנשים נתרחקו והנשים נתקרבו. הה"ד אני ידעתי נאם י"י עברתו לא כן (ירמיה מח ל) ר' חננא בר פפא ור' סימון ר' חננא בר פפא אמר מתחילת עיבורו שלמואב לא היה לשם זנות אלא לשם שמים, בדיו לא כן עשו (שם שם /ירמיהו מ"ח/) אלא לשום זנות וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב (במדבר כה א), ר' סימון אמר מתחילת עיבורו שלמואב לא היה לשום

55

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות וגו'.ר' יצחק פתח ושחד לא תקח (שמות כג ח) אמר ר' יצחק מה אם שנטל שוחד ממי שהיה חייב לו כהו עיניו הלוקח ממי שאינו חייב לו על אחת כמה וכמה ויהי כי זקן יצחק ותכהין.ר' חננא בר פפא פתח רבות עשית אתה י"י אלהי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וגו' (תהלים מ ו) אמר ר' חננא בר פפא כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילינו, למה כהו עיני יצחק כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות ויהי כי זקן יצחק וגו'.ויהי כי זקן יצחק אמר ר' יודה בר' סימון אברהם תבע זקנה, אמר לפניו

56

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סז

 יאחר הקב"ה לרמאי ולצידו דאמר ר' יהושע בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צבאים וכופתן ומלאך בא ומתירן עופות ומסרסן ובא מלאך ומפריחן כל כך למה, הון אדם יקר חרוץ (שם שם /משלי י"ב/) כדי שיבוא יעקב ויטול את הברכות שהוא עקרו שלעולם חרוצות לו. ר' חננא בר פפא שאליה לר' אחא אמר ליה מהו דכת' הון אדם יקר חרוץ, אמר ליה חרוצה היא ביד הצדיקים שאינן נוטלין מן יקר שלעתיד לבוא בעולם הזה.ואוכל מכל ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אמר מכל מה שנברא בששת ימי בראשית, ר' נחמיה אמר מכל טוב שהוא מותקן לצדיקים לעתיד

57

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סחכח (י) [ויצא יעקב] וגו'. ר' יודן בש' ר' יונתן ר' פינחס בש' ר' חננא בר פפא פתח אז תלך לבטח דרכך וגו' אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך (משלי ג כג כד) אז תלך לבטח זה יעקב שנ' ויצא יעקב מבאר שבע, אם תשכב לא תפחד מעשו ומלבן, ושכבת וערבה שנתך, וישכב במקום ההוא.ר' שמואל בר נחמן פתח שיר למעלות אשא עיני אל ההרים (תהלים קכא א) אל ההורים למלפניי ולמעברני, מאין יבוא עזרי (שם שם /תהלים קכ"א/) אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה כת' ביה ויקח העבד עשרה

58

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה קא

 מה הוא מנהגכון, אלא שלום עליכם כמנהג מקומינו, תרין בנוי דרבי חד מנהון נפק וראשיה מכסי ולביש סנדלוי, ואוחרנא נפק חפי וראשיה מגלי, רבי יונה אזל למחזייה אפין לאחוי דרבי גוריון, נפק לגביה לביש סנדלא, אמר ליה אמור לר' גוריון אחוך לית ילפין עובדא מבר נש זעיר, רבי חנינה בר פפא אזיל למחזייה אפין לרבי תנחום בר חייא דכפר אגין, נפק לגביה לביש סנטרוי, מאי סנטרוי מאנין דלא בזיעין, אמר ליה הכדין עבדין אתמהא, אמ' ליה כן הוה ר' יוחנן עבד, אמ' ליה צלי עלי, אמ' ליה פסיג תרעך, אמר ליה לא תימר כן אלא יסוג תורעך, תני חבורה ומשפחה

59

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 מיד בטלו הגזירה, והם אינם יודעים שעל מי מריבה הוא לוקה, כההיא דאמר ר' יוסי בר חנינא מאי דכתיב (במדבר כ) המה מי מריבה, המה ראו אצטגניני פרעה וטעו היינו דקאמר (שם /במדבר/ יא) שש מאות אלף רגלי העם וגו', אמר להם משה לישראל בשבילי נצלתם כלכם, ר' חנינא בר פפא אמר אותו היום כ"א בניסן היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה במים ביום זה, א"ר אחא בר חנינא אותו היום ששה בסיון היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום

60

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 דניאל ה', חנניה מישאל ועזריה ד', אליהו ד', א"ר אלעזר בן פדת אליהו ירושלמי היה ומיושבי לשכת הגזית היה ומכרך של יהודה היה, ובשני שבטים היה חלקו, חמשה בבנימין שנאמר (יהושע יח) וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים, שלשה ביהודה שנא' (שם /יהושע ט"ו/) צנה וחדשה ומגדל גד, א"ר חנינא בר פפא צנן שהיא צנה, וחדשה שהקב"ה מחדשה לע"ל, ומגדל גד שמשם הקב"ה יוצא ומגיד משתיתן של עשו, ונקראו לו לאליהו ד' שמות שכן כתיב (ד"ה =דברי הימים= א ח) ויערשיה ואליה וזכרי בני ירוחם, למה נקרא שמו כן אלא בשעה שהקב"ה מבקש להרעיש עולמו הוא עומד ומזכיר זכות אבות ואלהים

1234567891011121314151617181920