פפא

פפא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9937 מקורות עבור פפא. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה

 וכמה יגיע עד שלא יעלו, ולמה נתעקרו האמהות ר' לוי משם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן שהקב"ה מתאוה לתפלתן ומתאוה לשיחתן שנאמר (שיר /השירים/ ב) יונתי בחגוי הסלע יונתי בחגוי למה עקרתי אתכם בשביל הראיני את מראיך השמיעיני את קולך, רבי עזריה משום ר' יוחנן בר פפא כדי שיהיו מתרפקות על בעליהן בנויין, רבי הונא משם רבי חייא בר אבא כדי שיצאו רוב השנים בלא שיעבוד, רבי הונא ורבי אבון בשם רבי מאיר אמר כדי שיהנו בעליהן מהן שכל זמן שהאשה מקבלת עוברין היא מתכערת ומתעזבת שכל תשעים שנה שלא ילדה שרה היתה ככלה בתוך חופתה

42

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נא

 הושעיא תורגמנא אין כל שבת ושבת שאין קורין בה פרשתו של לוט מאי טעמיה (שם /משלי י"ח/) בכל תושיה יתגלע, א"ר אחא יתגלעו אין כתיב כאן אלא יתגלע האנשים נתרחקו, והנשים נתקרבו.י הה"ד (ירמיה מח) אני ידעתי נאום ה' עברתו ולא כן בדיו, ר' הונא בר פפא ורבי סימון, רבי הונא אמר מתחלת עיבורו של מואב לא היה לשם זנות אלא לש"ש =לשם שמים= שנא' לא כן בדיו עשו לש"ש אלא לשם זנות, שנאמר (במדבר כה) וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות וגו', ר' סימון אמר מתחלת עיבורו של מואב לא היה לש"ש אלא לשם זנות שנאמר ועברתו לא

43

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 שלא בטובתה.ה [כ, ג] ויבא אלהים וגו' בחלום הלילה, א"ר יוסי אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש זה מזה הה"ד (איוב ד) בשעיפים מחזיונות לילה ואלי דבר יגונב וגו' מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם רבי חנינא בר פפא ורבנן, רבי חנינא בר פפא אמר משל למלך שהיה נתון הוא ואוהבו בטרקלין וילון מונח ביניהם כל זמן שהיה רוצה לדבר עם אוהבו היה קופל את הוילון ומדבר עמו אבל לנביאי אומות העולם אינו מקפל אותו אלא מדבר עמהם מאחרי הוילון, ורבנן אמרי למלך שהיה לו אשה ופלגש כשהוא הולך אצל אשתו

44

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה

 כי זקן יצחק ותכהין עיניו.ז ר' יצחק פתח (שמות כג) ושוחד לא תקח וגו', אמר ר"י ומה אם מי שנטל שוחד ממי שהיה חייב לו כהו עיניו, הלוקח שוחד ממי שאינו חייב לו עאכ"ו, ויהי כי זקן יצחק וגו'.ח רבי חנינא בר פפא פתח (תהלים מ) רבות עשית אתה ה' אלהי נפלאותיך וגו', א"ר חנינא כל פעולות ומחשבות שפעלת אלינו בשבילנו, למה כהו עיניו של יצחק כדי שיבא יעקב ויטול את הברכות, ויהי כי זקן יצחק.ט א"ר יהודה בר סימון אברהם תבע זקנה אמר לפניו רבון העולמים אדם ובנו נכנסין למקום ואין אדם יודע למי מכבד מתוך

45

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז

 יאריך הקב"ה לרמאי ולצידו, דא"ר יהושע בן לוי כל אותו היום היה עשו צד צבאים וכפתן ומלאך בא ומתירן ועופות ומסכסכן ומלאך בא ומפריחן, וכל כך למה (משלי יב) והון אדם יקר חרוץ, כדי שיבא יעקב שהוא יקרו של עולם ויטול את הברכות שמעיקר העולם חרוצות לו, ר' חנינא בר פפא שאל את רבי אחא א"ל מהו דכתיב הון אדם יקר חרוץ, א"ל חרוצה היא ביד הצדיקים שאינם נוטלים מן יקרם של עתיד לבא בעולם הזה, ואוכל מכל, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר מכל מה שנברא בששת ימי בראשית, ר' נחמיה אומר מכל טוב שהוא מתוקן לעתיד לבא,

46

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

 בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סחפרשת ויצא א [כח, י - יא] ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג) אז תלך לבטח דרכך (וגו') אם תשכב לא תפחד, אז תלך לבטח זה יעקב דכתיב ויצא יעקב, אם תשכב לא תפחד מעשו ומלבן, ושכבת וערבה שנתך, וישכב במקום ההוא.ב רבי שמואל בר נחמן פתח (תהלים קכא) שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההורים למלפני ולמעבדני, מאין יבוא עזרי, אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלים וגו' ואני לא נזם אחד ולא

47

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 בשעה שדרך בני אדם לפרוש אלו מאלו דכתיב (איוב ד) בשעיפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה על אנשים ואלי דבר יגונב וגו', א"ר אלעזר ב"ר מנחם (משלי טו) רחוק ה' מרשעים, אלו נביאי עובדי כוכבים, ותפלת צדיקים ישמע, אלו נביאי ישראל, מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, ר' חנינא בר פפא ור' סימון, ר' חנינא בר פפא אמר למלך ואהובו שהיו נתונים בטרקלין כל שעה שהוא מבקש הוא מדבר עם אהובו, (נ"א למלך ואוהבו שהיו נתונים בטרקלין וביניהם וילון כל שעה שהוא מבקש לדבר עם אוהבו מקפל את הוילון ומדבר עם אוהבו), ר' סימון אמר למלך שהיה לו אשה ופילגש

48

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה ק

 הוא מנהגכון אלא שלום עליכם כמנהג מקומנו, תרין בנוי דרבי חד מנהון פיק /נפיק/ וראשיה מכסי ולביש סנדלוי ואוחרנא נפיק חפיה וראשיה מגלי, ר' יונה אזל למחזייה אפין לאחוי דר' גוריון נפיק לגביה לביש סנדלא אמר ליה אמור לר' גוריון אחוך לית ילפין עובדא מבר נש זעיר, ר' חנינא בר פפא אזיל למחזייה אפין לרבי תנחום בר חייא דכפר אגין נפיק לגביה לביש סנטרוי, מאי סנטרוי מאנין דלא בזיען אמר ליה היכדין עבדין אתמהא אמר ליה כן הוה ר' יוחנן עבד, אמר ליה צלי עלי אמר ליה פסיג תרעך אמר ליה לא תימר כן אלא יסוג תורעך, תני חבורה ומשפחה

49

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה י

 הרופא מרפא [את] המכה ורוקח את המרקחת. אמר ר' סימון אין כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדול ה"ה הידעת חוקות שמים אם תשים משטרו בארץ (שם /איוב/ לח לג), התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח (שם שם /איוב ל"ח/ לא) ר' חננא בר פפא ור' סימון או' כימה מעדנת את הפירות וכסיל מושך בין קשר לקשר ה"ה התוציא מזרות בעיתו וגו' (שם שם /איוב ל"ח/ לב), ר' תנחום בר' חייא ור' סימון מזל שהוא ממזר את הפירות. רבנן אמ' אפילו דברים שאתה רואה כולן יתרין לברייתו שלעולם כגון פרעושים יתושין זבובים אף הן

50

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יח

 או שאין להם גירושין או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר ר' יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דיפורין, תני ר' חייה גוי שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם וניתגיירו איני קורא עליו לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגו' (דברים כד ד), ר' אחא בשם ר' חננא בר פפא בכל ספר מלאכי כת' י"י צבאות וכן כת' אלהי ישראל שנ' כי שנא שלח אמר [י"י] אלהי ישראל (מלאכי ב טז), אלא כביכול לא יחול שמו על הגירושין אלא לישראל בלבד, אמר ר' חנן בשעה שעלה נחמיה מן הגולה נתפחמו פני הנשים מן השמש והניחו אותן והלכו ונשאו להם

1234567891011121314151617181920