פפא

פפא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9937 מקורות עבור פפא. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ג

 לצמחים אבל לא לאילן. ציבחד ציבחד לאילן אבל לא לצמחים. סגין סגין לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ומערות: מתריעין עליהן מיד. תני מתריעין על האילן בפרס הפסח. לבורות לשיחין ולמערות בפרס העצרת. מעתה אפי' יותר מיכן יותר מיכן מעשה ניסים ואין מתריעין על מעשה ניסים. ר' ברכיה ר' חלבו פפא בשם ר' לעזר פעמים שהגשמים יורדין בזכות אדם א' בזכות עשב א' בזכות שדה א' ושלשתן בפסוק אחד [זכריה י א] ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה. לאיש אבל לא לאנשים לעשב אבל לא לעשבים בשדה אבל לא בשדות:הלכה ג[דף יד עמוד ב] מתני' וכן עיר

32

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ד

 חסדים ללמדך שכל מי שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים זכה לישב בצילו של הקב"ה. הדא היא דכתיב [תהילים לו ח] מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. [ישעי' נא טז] לנטע שמים וליסד ארץ אלו הקרבנות [ישעי' נא טז] ולאמר לציון עמי אתה אלו ישראל. א"ר חיננא בר פפא חוזרני על כל המקרא ולא מצאנו שנקראו ישראל ציון אלא זה ולאמר לציון עמי אתה: תמן תנינן רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלשה דברים העולם עומד על הדין ועל האמת והשלום ושלשתן דבר אחד הן נעשה הדין נעשה אמת נעשה שלום א"ר מנא ושלשתן בפסוק אחד [זכריה ח

33

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ז

 לחזור לבית אביה יצאת זו שהיא ראויה לחזור לבית אביה נשאת לכשר וזינתה הרי היא ראויה לחזור לבית אביה מאי כדון כי תחל לזנות את שחילולה מחמת הזנות ולא חילולה מחמת נישואין מה טעמא דרבנן [ויקרא כא ט] ובת איש כהן מ"מ מעתה אפילו חללה מבנה תנא ר' חיננא בר פפא קומי ר' זעירא דר' ישמעאל [ויקרא כא ט] את אביה היא מחללת את שחילולה מחמת עצמה ולא שחילולה מחמת אביה א"ר חנינה שונה אני על דר' ישמעאל אפילו חללה מבנה. והא תנינן רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר הוון בעיי מימר מה פליגין בחומש אבל בקרן אף

34

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תרומות פרק ח

 ושתו ראשונים לא יאכלו וישתו אחרונים אני אומר ארס שוקע הוא יין שנתגלה ושתו ממנו י' בני אדם אסור לוכל ולשתות אחריהן אני אומר ארס שוקע הוא חמשה משקין אין בהן משום גילוי הציר והמורייס והחומץ והשמן והדבש ר"ש אוסר בדבש מודים חכמים לר"ש כשראו אותו נוקר רבי חיננא בר פפא הוות בידיה צלוחית דדבש מיגלייא לא אספיק מישאל עד דמפעפעת בידיה רב ושמואל תרויהון אמרין ניתנה רשות לארץ לבקע מפניו ולא ניתנה רשות לכלי לבקע מפניו רבי חייא רבא ור"ש ברבי הוון יתבין בחד בית אזלין מרמרין אמרין אפשר דהוא מתחמי הכא ואיתחמי אמרין ברוך הוא שבחר בהן בחכמים

35

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה י

 את המכה, ובהם הרוקח מרקח את המרקחת, א"ר סימון אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו, ואומר לו גדל, הה"ד (שם /איוב/ לח) הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ וגו', לשון שוטר, (שם /איוב/ לח) התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח, רבי חנינא בר פפא ור' סימון אמר כימה מעדנת את הפירות, וכסיל מושך בין קשר לקשר, הה"ד (שם /איוב ל"ח/) התוציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם, רבי תנחום בר חייא ור' סימון אמרו מזל הוא שהוא ממזר את הפירות.ז רבנן אמרי אפי' דברים שאתה רואה אותן שהן יתירה בעולם כגון זבובין

36

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 אמר שאין להם גירושין או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר רבי יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דופורון, תני ר' חייא עובד כוכבים שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם ונתגיירו, איני קורא עליו (דברים כד) לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה וגו' רבי אחא בשם ר' חנינא בר פפא אמר בכל ספר מלאכי כתיב ה' צבאות, ובכאן כתיב אלהי ישראל שנאמר (מלאכי ב) כי שנא שלח אמר ה' אלהי ישראל כביכול לא יחול שמו אלא על ישראל בלבד, אמר רבי חגי בשעה שעלו ישראל מן הגולה, נתפחמו פני הנשים מן השמש והניחו אותן, והלכו להם ונשאו נשים עמוניות,

37

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יט

 לקין אי הבל וגו' ויאמר לא ידעתי, בלעם הרשע שנאמר (במדבר כב) מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלהים וגו', חזקיהו (ישעיה לט) מה אמרו האנשים האלה וגו', אבל יחזקאל מצאו בקי מכולם, שנאמר (יחזקאל לז) בן אדם התחיינה העצמות האלה ויאמר ה' אלהים אתה ידעת, א"ר חנינא בר פפא לצפור שהיתה נתונה ביד צייד, פגע בא', א"ל זו שבידי מה היא חיה או מתה, א"ל אי בעית חיה, אי בעית מתה, כך בן אדם התחיינה העצמות האלה ויאמר ה' אלהים אתה ידעת.יב ויאמר האדם האשה אשר נתתה וגו' הה"ד (איוב ט) אדברה ולא איראנו כי לא כן

38

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 רואה אדם ממשמש בעיניו מתקן בשערו, מתלא בעקיבו, הוא אומר הדין דידי, מאי טעמיה (משלי כו) ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו, אמר ר' אבין כל מי שמפנק את יצרו בנערותו, סופו להיות מנון עליו בזקנותו מ"ט (שם /משלי/ כט) מפנק מנוער עבדו ואחריתו יהיה מנון רבי חנינא בר פפא אמר אם בא יצרך להשחיקך דחהו בדברי תורה, אם עשית כן מעלה אני עליך כאילו בראת את השלום שנאמר (ישעיה כו) יצר סמוך תצור שלום, ואם עשית כן מעלה אני עליך כאלו בראת את השלום, שלום אין כתיב כאן אלא שלום שלום, וא"ת שאינו ברשותך ת"ל כי בך בטוח

39

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו

 כא) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, א"ר יוסי הגלילי עוד איני דן מדת הדין כנגד מדת רחמים, רבי אומר, ויאמר דור המבול לה' לא ידון, א"ר עקיבא (תהלים י) על מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרוש, לית דין ולית דיין, אבל אית דין ואית דיין, א"ר חנינא בר פפא אפי' נח שנשתייר מהם לא שהיה כדי אלא שצפה הקב"ה שמשה עתיד לעמוד ממנו שנאמר בשגם זה משה דחושבניה דדין הוא חושבניה דדין, רבנן מייתו לה מהכא והיו ימיו מאה ועשרים שנה, ומשה חי מאה ועשרים שנה.ז [ו, ד] הנפלים היו בארץ בימים ההם, ז' שמות נקראו להם,

40

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מד

 היה, אמיטתא הות, והנה תנור עשן ולפיד, שמעון בר אבא בשם ר' יוחנן אמר ארבעה דברים הראה לו, גיהנם, ומלכיות, ומתן תורה, ובית המקדש, א"ל כל זמן שבניך עסוקים בשתים, הם ניצולים משתים, פירשו משתים הם נידונין בשתים, א"ל במה אתה רוצה שירדו בניך, בגיהנם, או במלכיות ר' חנינא בר פפא אמר אברהם ברר לו את המלכיות, רבי יודן ור' אידי ור' חמא בר חנינא אמרו אברהם ברר גיהנם והקב"ה ברר לו את המלכיות, הה"ד (דברים לב) אם לא כי צורם מכרם זה אברהם, וה' הסגירם, מלמד שהסכים הקב"ה לדבריו, ר' הונא בשם ר' אחא אמר כך היה אבינו אברהם

1234567891011121314151617181920