פפא

פפא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9937 מקורות עבור פפא. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יב - בחדש השלישי

 נאה לתורה להיות יוצאה מפי זקנים. נראה להם בחור בימי שלמה, לפי מעשיהם של דור, מראהו כלבנון בחור כארזים (שה"ש =שיר השירים= ה: טו). אף בסיני נראה להם כסופר מלמד תורה, אנכי י"י אלהיך (שמות שם /כ'/).[כה] ד"א אנכי י"י אלהיך (שם /שמות כ'/). א"ר חננא בר פפא נראה להם הקב"ה פנים זעופות, פנים בינוניות, פנים מסבירות, פנים שוחקות. פנים זועמות למקרא, כשאדם מלמד את בנו תורה צריך ללמדו באימה. פנים בינונית למשנה. פנים מסבירות לתלמוד. פנים שוחקות לאגדה. אמ' להם הקב"ה אע"פ שאתם רואין כל הדמוייות הללו, אלא אנכי י"י אלהיך (שם /שמות כ'/). א"ר לוי נראה להם

112

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא טז - נחמו

 ונחלתך (שם /דברים ט'/ כו), למה י"י יחרה אפך בעמך (שמות לב: יא), על מה את' מובד לעמך. א"ר סימון לא זז מחבבן עד שקרא אותן עמי, וינחם י"י על הרעה אשר דבר לעשות לעמו (שם /שמות ל"ב/ יד).[י] יאמר אלהיכם (ישעיה מ: א). ר' חננא בר פפא ור' סימון. ר' חנינא בר פפא א', אמרו ישר' לישעיה, רבינו ישעיה תאמר שלא באתה לנחם אלא לאותו הדור שחרב בית המקדש בימיו. א' להם לכל הדורות באתי לנחם, אמ' אלהיכם אין כת' כאן אלא יאמר אלהיכם (שם /ישעיהו מ'/). א"ר סימון אמרו ישר' לישעיה, רבינו ישעיה תאמר שכל הדברים הללו

113

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יז - ותאמר ציון

 ואת מרצה אותו בשבילי, לך שוב לדרכך מדברה דמשק (מלכים א' יט: טו). ועכשיו לא לרצות ולא לרצות. האפס לנצח חסדו גמר אומר לדור ודור (תהלים עז: ט). האפס לנצח חסדו, א"ר ראובן לשון יוני הוא, כמה דאת אמ' אפיס. גמר אומר לדור ודור (שם /תהלים ע"ז/), ר' חננא בר פפא ור' סימון. ר' חנינא בר פפא אמ' נגמר אותו הדבר שדברתה למשה בסיני, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם (שמות לג: יט). ור' סימון א' הא חסילה, והא מסכמה עם ירמיה שאמ' כי אספתי את שלומי מאת העם הזה נאם י"י את החסד ואת הרחמים (ירמיה טז:

114

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יט - אנכי אנכי

 ישעיהו נ"א/), זו גמילות חסדים, ללמדך שכל מי שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לחסות בצילו של הקב"ה, הד"ה דכת' מה יקר חסדך ובני אדם בצל כנפיך וג' (תהלים לו: ח). לנטוע שמים וליסוד ארץ (ישעיה נא: טז), אילו הקרבנות. ולאמר לציון עמי אתה (שם /ישעיהו נ"א/), א"ר חנינא בר פפא חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום שנקראו ישר' /ישראל/ ציון, ובאיכן מצינו כן, ולאמר לציון עמי אתה (שם /ישעיהו נ"א/). חסילה.

115

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כד - שובה

 נוראות שאת עתיד לעשות עמנו בעולם הבא בשביל ייסורין שאת מביא עלינו בעולם הזה. מבטח כל קצוי ארץ (שם /תהלים ס"ה/), את הוא בטחונן של בעלי זרועות, בשמך הן בטוחין. יוצאי דרכים בשמך הן בטוחין, מפרישי ימים בשמך הן בטוחין, יוצאי בשיירא, וים רחוקים (שם /תהלים ס"ה/). ר' חננא בר פפא שאיל את ר' שמואל בר נחמן א' ליה מהו דין דכת' וים רחוקים, א' ליה נמשלה תשובה בים, מה הים הזה לעול' פתוח כך שערי תשובה לעולם פתוחים. ונמשלה תפילה במקוה, מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול, כך שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים. מה המקוה הזה אדם

116

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ב - פרשה אחרת

 פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ב - פרשה אחרתפרשה אחרת.דרש ר' חיננא בר פפא ואיתימא ר' שמלאי לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחה בחיקו ואומר כל מי שעסק בזה יבא ויטול שכרו. מיד מתקבצין כל אומות העולם בערבוביא, שנא' כל הגוים נקבצו יחדיו ויאספו לאומים מי בכם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו יתנו עידיהן ויצדקו וגו' (ישעיה מג: ט). א"ל הב"ה אל תכנסו לפני בעירבוביא אלא יכנסו כל אומה ואומה וסופריה, שנא' ויאספו לאומים (שם /ישעיהו מ"ג/), ואין לאום אלא מלכות, שנא' ולאום מלאום יאמץ (בראשית כה: כג). מי איכא עירבוביא קמי שמיא, אלא כי היכי דלא ליערבבם נינהו

117

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ד - ויקח אליהו

 לי העליונים והתחתונים אינם מחזיקים כבודי והבית הזה שבניתם לי אני צריך איזה בית אשר תבנו לי (שם /ישעיהו ס"ו/) הרי נבוכדנצר עולה ומחריב אותו ומגלה אתכם, מיד כעס עליו מנשה ואמר להם תפשוהו, רצו אחריו לתופשו ברח מפניהם פערה החרובית עצמה ובלעה אותו, אמר רבי יצחק בר' חנינא בר פפא בר' יצחק והוא מביא חרשים ונוסר את החרובית והיה הדם שותת הדא הוא דכתיב וגם דם נקי שפך מנשה [הרבה מאד] עד אשר מלא את ירושלים פה לפה (מלכים ב' כ"א ט"ז) איפשר לדבר הזה אלא שהרג את ישעיה [שהיה שקול כמשה] שנדבר עמו [פה אל פה] כמה שכתוב

118

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 א'/) אלו ימים טובים, ולימים (שם /בראשית א'/) אלו ראשי חדשים, ושנים (שם /בראשית א'/) אלו ראשי השנים, שיהיו אומות העולם מונין לחמה וישראל ללבנה החדש הזה לכם.[דבר אחר החדש הזה לכם] רבות עשית אתה ה' אלהינו נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וגו' (תהלים מ' ו') ר' חנניא בר פפא אמר כל נפלאותיך ומחשבותיך כדי שיקבל אברהם אבינו את המלכיות אלינו בשבילנו כדי שנעמוד בעולם, (שכי) [שמעון] בר אבא בשם ר' יוחנן ארבעה דברים הראה הקב"ה לאברהם אבינו תורה וקרבנות גיהנם ומלכיות, תורה לפיד אש (בראשית ט"ו י"ז), קרבנות קחה לי עגלה (שם שם /בראשית ט"ו/ ט'), גיהנם תנור עשן (שם /

119

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טז - קרבני לחמי

 אומרים לשעבר היו המסעים נוהגים התמידים [נוהגים] פסקו המסעים פסקו התמידים, אמר הקב"ה למשה לך אמור להם שיהיו נוהגים בתמידים, ורבי נחמיה אומר לפי שהיו ישראל מגללים בתמידים, א"ל הקב"ה למשה לך אמור לישראל שלא יהו מגללים בתמידים, ורבנן אמרין להלן לתלמוד וכאן למעשה, רבי אחא בשם רבי חנינא בר פפא לפי שהיו ישראל אומרים לשעבר היינו מקריבים קרבנות ומתעסקים בהם, ועכשיו שאין אנו מקריבים מהו להתעסק בהם, אמר להם הקדוש ברוך הוא הואיל ואתם מתעסקים בהם כאילו אתם מקריבים אותם, רב הונא אמר אין גליות הללו מתקבצות אלא בזכות משניות, מה טעם כי יתנו בגוים עתה אקבצם (הושע ח'

120

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כא - י' הדברות פ' קמייתא

 האיך עבידת, אמר לו רבו המטמאין טמא רבו המטהרין טהור, אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן תלמיד וותיק היה לו לר' עקיבא והיה יודע לדרוש את התורה בארבעים ותשע פנים טהור שלא מאותו הטעם, אמרין ההוא תלמידא קטא מן טורא דסיני. [דבר אחר פנים בפנים וגו'] אמר רבי חנינא בר פפא פנים בפנים (אימתי) [פנים תרי בפנים תרי הא ארבעה אפין, פנים אימות] למקרא, פנים בינונית למשנה, [פנים] מסבירות לתלמוד, פנים משחקות לאגדה. [דבר אחר פנים בפנים וגו'] רבי מנחמן בשם רבי יעקב בן תרדאי כמים הפנים לפנים [כן לב האדם לאדם] (משלי כ"ז י"ט) יש לך (אדם) שהרב רוצה

1234567891011121314151617181920