פנים יפות שמות פרשת משפטים פרק כא

פנים יפות שמות פרשת משפטים פרק כא

  

פרשת משפטים 
(א) ואלה המשפטים וגו'. פירש"י ואלה מוסיף על הראשונים מה ראשונים מסיני אף אלו מסיני, הכי דברי ר' ישמעאל במכילתא. ומה שפירש"י אשר תשים לפניהם, אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק והלכה שנים או שלשה פעמים עד שתהא סדורה בפיהם וכו' ואיני מטריח את עצמי להבינם טעמי הדבר, לכך נאמר אשר תשים לפניהם וכו', והם מדברי ר' עקיבא במכילתא, ואיתא שם ר' יהודא אומר דינים במרה נצטוו שנאמר [טו, כה] שם שם לו חק ומשפט וגו'. נראה דלא פליגי דודאי במרה נאמרו הדינים כדכתיב שם שם לו, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.