פנים יפות בראשית פרשת נח פרק ט

פנים יפות בראשית פרשת נח פרק ט

  

(יג) את קשתי נתתי בענן וגו'. אחז"ל [כתובות עז ב] על ריב"ל שלא נראה הקשת בימיו, כי הקשת סימן על המבול, וזכותו הגין על המבול, לכך זכה לחיי עולם. ויש לפרש בזה מ"ש דהמע"ה [תהלים לב, ו] על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, ואחז"ל [ברכות ח א] לעת מצוא זו מיתה, שנאמר [תהילים סח, כא] למות תוצאות, והוא שאמר הכתוב שלא ינצל אדם ממיתה, אלא אותו שהגין על דורו מן המבול שלא נראה קשת בימיו, וזהו רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו:

(כ) ויחל נח איש האדמה וגו'. פירש"י איש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.