פנים יפות במדבר פרשת קרח פרק טז

פנים יפות במדבר פרשת קרח פרק טז

  

פרשת קרח 
(א) ויקח קרח וגו' ואנשים מבני ישראל וגו'. צריך להבין למה חלק הכתוב בין בני ראובן ובין אנשים מבני ישראל, עוד יש לדקדק בסוף הפרשה [יז, ה] ולא יהיה כקרח וכעדתו, הכ"ף שניה יתירה דלא ה"ל למכתב אלא כקרח ועדתו, ועוד יבואר לפנינו כמה דקדוקים בפרשה, נראה דהענין הוא דאף שהיו בעצה אחת לחלוק על משה ואהרן, אבל היו חלוקין בעצמן, כי קרח ודתן ואבירם הסכימו שיהיה כהן גדול אחד, אלא שרצו להוסיף הכהונה לקרח, ונלוו אליו מבני לוי כדכתיב שמעו נא בני לוי, ואולי היו בני קהת והיינו דכתיב בן קהת דהוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.