פני משה מסכת דמאי פרק ב

פני משה מסכת דמאי פרק ב

  

הלכה א
[דף ז עמוד א] 
[דף ז עמוד א] 
מתני' אלו דברים מתעשרין דמאי בכל מקום. אפי' מכזיב ולהלן שהוא מקום שהחזיקו עולי מצרים בלבד לפי שידועין הן שמארץ שהחזיקו עולי בבל הן באין שאין דוגמתן אלא שם:
והאורז. של הארץ שהוא ניכר לפי שהוא לבן ביותר:
והכמון של הארץ. ג"כ ניכר הוא לפי שהוא ישר וגדול:
והאורז שבחוץ לארץ כל המשתמש ממנו פטור. ואפילו בארץ ישראל משום דמנכר טפי ולא אתי לאחלופי בשל ארץ ישראל ושאר כל אלו הנזכרים במתני' יש מהן שדוגמתן בחו"ל והא דחשיב להו שמתעשרין דמא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.