פני המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

פני המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] אחד ז' עממין וא' כל האומות באיסור זה וכו'. בקידושין דף ס"ח בעי שאר אומות מנלן אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים הניחא לר"ש דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מ"ט אמר קרא ואחר כך תבוא אליה ובעלתה וכו' מכלל דמעיקרא לא תפסי בה קידושין אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה כמותה מנ"ל אמר קרא כי תהיינה לאיש וילדו לו כל היכא דקרינן ביה כי תהיינה קרינן ביה וילדו לו וכו' א"ה שפחה נמי אין ה"נ אלא אשה וילדיה ל"ל לכדתניא האומר לשפחתו הרי את בת חורין וולדך עבד הולד כמותה דברי ר"י הגלילי וכו' ע"ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.