פני המלך הלכות אבל פרק י

פני המלך הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] השבת עולה למניין אבילות ואין אבילות בשבת אלא בדברים שבצנעא כגון עטיפת הראש ותשמיש המטה וכו'. וכתב מרן ז"ל שם בכ"מ לחד תי' שטעמו משום דפסק כרב דאמר אף פריעת הראש רשות וא"כ חייב לנהוג בה כמו בחול כיון שאינו נראה באבילות ואע"ג דמשמע בגמ' דטעמ' דרב משום דל"ל דשמואל דאמר כל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה ורבינו פסק בפ"ה כשמואל דמצריך עטיפת ישמעאלים טעמא דאמר פריעת הראש רשות משום דקא סבר דחוכא אינשי דמכסו פומייהו בלא אבילות ע"ש וע"ע בב"י חיו"ד סימן ת':
ודברי מרן ז"ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.