פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ידים פרק ד

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ידים פרק ד

  

[א] כבר אמרנו שכל מקום שאומר במשנה בו ביום הכוונה לאותו היום שהעומד בו ר' אלעזר בן עזריה. וענין נמנו וגמרו שהם מנו את עצמם כדי שילכו אחר דעת הרוב ונמצא הרוב שלא כדעת ר' עקיבה ופסקו ההלכה כמו שהזכיר כאן לא כמו שאמר ר' עקיבה. וכבר נתבארה הלכה זו בפרק עשרים דכלים עיין עליו שם.

[ב] כבר נתבארה הלכה זו בתחלת מסכת זבחים.

[ג] כבר ידעת כי בשנה הראשונה של שמטה ובשניה וברביעית ובחמישית מפרישין מעשר ראשון ואחר כך מעשר שני וזה הוא סדר השנים, ובשנה השלישית והששית שנה הכתוב בהן וחיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.