פייס

פייס מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 970 מקורות עבור פייס. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת יומא (כיפורים) (ליברמן) פרק א

 יבנה בית וגו' לא היו ישנין כל הלילה אלא שוקדין כנגד כהן גדול כדי לעסקו בהבראה כך היו נוהגין בגבולין אחר חורבן הבית זכר למקדש אבל חוטאין היו הלכה יכיצד מפייס נכנסין ללשכת הגזית ומקיפין ועומדין בכלאים הממונה בא ונוטל מצנפתו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל לא היו מוציאין שתים שתים אלא אחת אחת היחידים שבהן מוציאין שתים שתים ולא היו מונין את היתירה הלכה יאר' יהודה או' לא היה פייס למחתה אלא מי שזכה בקטרת אומ' לזה שעמו אף את למחתה ר' ליעזר בן יעקב או' לא היה פייס לחלבי שעיר אלא מי שהי' מעלה

2

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ד

 ולא משלשות ר' לעזר בן פרטא ור' ליעזר בן יעקב אומ' לא היה פאייס לחלבי שעיר אלא מי מעלה איברים לכבש הוא מעלה את חלבי שעיר אבא יוסי בן חנן אומ' לא היה פאייס אלא לראשי משמרות בלבד ושאר כל המשמרות חוזרות חלילה ר' חנינא בן אנטיננס אומ' לא היה פייס אלא ליום טוב הראשון של חג בלבד ושאר כל ימות החג חוזרות חלילה הלכה טזכיצד מפייסין נכנסין ללשכת הגזית ומקיפין ועומדין בכולייס הממונה בא ונוטל מצנפתו של אחד מהן ויודעין שממנו פייס מתחיל לא היו מוציאין שתים שתים אלא אחת אחת היחידים שבהם מוציאין שתים ולא היו מונין

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

 בר אבא בשם ריב"ל כל החולי בחזקת הסכנה. ר' אחא בשם ר' אסא כל מה שש"ץ עובר לפני התיבה ותובע צרכי עמך לפניך רבי פינחס ר' לוי ר' יוחנן בשם מנחם דגלייא זה שעובר לפני התיבה אין אומר לו בוא והתפלל אלא בוא וקרב עשה קרבנינו עשה צרכינו עשה מלחמותינו פייס בעדינו אחרים אמרי צורכי עמך ישראל מרובין ודעתן קצרה אלא יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתתן לכל בריה ובריה צרכיה ולכל גויה וגויה די מחסורה ברוך ה' כי שמעת קול תחנוני בא"י שומע תפלה רב חסדא אמר הלכה כאחרים רב חסדא אמר שלש ברכות הראשונות ושלש האחרונות

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת חגיגה פרק א

 יהודה בר ספרא בשם ר' הושעיה [ויקרא כג מא] וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים וכי שבעה הם והלא שמונה הם אלא צא שבת מהם שכבר למדנו שאין חגיגה דוחה שבת מה תלמוד לומר תחגוהו אלא מלמד שיום טוב האחרון תשלומין לראשון א"ר יוחנן ותני כן שמיני רגל בפני עצמו פייס בפני עצמו ברכה בפני עצמה קרבן בפני עצמו רגל דא"ר אבון בשם ר' אחא בכולהם כתיב וביום וכאן כתיב ביום ללמדך שהוא רגל בפני עצמו פייס אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן בשמיני חזרו לפייס כרגלים ברכה אמר רבי לא זמן קרבן פר אחד איל אחד:הלכה זמתני'

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ב

 אחת או שתים ואין מוציאין אגודל במקדש. מעשה שהיו שנים שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונשברה רגלו וכשראו בית דין שהן באין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס ארבע פייסות היו שם וזה הפייס הראשון: גמ' רבי מנא בעי ולמה לא קבעו פייס לתרומת הדשן איתא חמי שחיטה כשירה בזר ואת אמר יש לה פייס תרומת הדשן אסורה בזר ואת אמר אין לה פייס חזר רבי מנא ואמר שחיטה אינה כשירה אלא ביום אבל תרומת הדשן כשירה כל הלילה אם אומר את יפיס אף הוא אינו משכים על הספק מאי חמית מימר

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת נדרים פרק י

 תלמידוי והוא מצטער על חד דהוה גבי בעייניה ולא הוה יכיל ממניתיה ומני יתיה לדברים יחידים. הדא אמרה הראוי לדבר אחד ראוי לכל הדברים. ושאינו ראוי לכל הדברים אפילו לדבר אחד אינו ראוי. מהו למנות זקינים לימים. נישמעינה מן הדא דרבי חייה בר אבא אתא לגבי ר' לעזר אמר ליה פייס לרבי יודן נשייא דיכתוב לי חדא איגרא דאיקר דאיפוק לפרנסתי לארעא ברייתא ופייסיה וכתב ליה הרי ששלחנו לכם אדם גדול שלוחינו וכיוצא בנו עד שיגיע אצלינו. רבי חזקיה רבי דוסתי רבי אבא בר זמינא ומטו בה בשם רבי דוסתי סבא אכן כתב ליה הרי שלחנו לכם אדם גדול שאינו

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סוכה פרק ה

 כל המשמרות שהיו במקדש היו שונות ומשלשות בפרים חוץ משתים האחרונות שהיו שונות ולא היו משלשות בפרים ר' לעזר שאל מהו להתחיל מהן לרגל הבא אמר רבי יוסה מתני' אמרה כן בשמיני חזרו לפייס כרגלים. לא צורכה דילא כהדא דתני בשם ר' נתן דתני ר' נתן שמיני לא היה בו פייס. על דעתיה דר' נתן מהו להתחיל מהן לרגל הבא אמר רבי יוחנן ותני כן שמיני רגל בפני עצמו פייס בפני עצמו ברכה בפני עצמה קרבן בפני עצמו. רגל דאמר רבי אבין בשם רבי אחא כולהם כתוב וביום וכאן כתיב ביום ללמדך שהוא רגל בפני עצמו. פייס א"ר יוסה מתני'

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק א

 שם ד ט] והודעתם לבניך ולבני בניך אימתי אתה זוכה לבניך ולבני בניך בשעה שאת משיא את בניך קטנים רבי עקיבה אומר אף לשוט על פני המים דכתיב [שם ל יט] למען תחיה אתה וזרעך מה למצוה או לעיכוב נשמעינה מן הדא בר תרימה אתא לגבי רבי אימי אמר לי' פייס לאבא דיסביני אתא פייסיה ולא קביל עלוי הדא אמרה למצוה אין תימר לעיכוב הוה ליה לכופניה מנין שאם לא עשה לו אביו שהוא חייב לעשות לעצמו תלמוד לומר [דף יט עמוד ב] אדם תפדה [בראשית יז יא] ונמלתם אתם ולמדתם אתם והודעתם אתם למען תחיה אתה תמן תנינן האב

9

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 צוארי בנימין אחיו ויבך, וכי שני צוארים היו לו לבנימין אלא אמר רבי אלעזר בן פדת יוסף ראה ברוח הקודש ששני בית המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב, ובנימין בכה על צואריו, ראה שמשכן שילה עתיד להעשות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב, ויתן את קולו בבכי, כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה, כך הקב"ה אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכיה, שנאמר (ירמיה לא) בבכי יבואו ובתחנונים אובילם.

10

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויגש פרשה צג

 יד) [ויפל על צוארי בנימן אחיו] וגו' וכי שני צוארים היו לו לבינימן, אלא אמ' ר' אלעזר צפה ברוח הקודש ששני מקדשות עתידין ליבנות בחלקו שלבינימן ועתידין ליחרב, ובינימן בכה על צואריו ראה שמשכן שילה עתיד ליבנות בחלקו שליוסף ועתיד ליחרב.(ב) [ויתן את קולו בבכי] וכשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא מתוך בכייה, כך אין הקב"ה גואל את ישראל אלא מתוך בכייה שנ' בבכי יבואו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים וגו' (ירמיה לא ח).

1234567891011121314151617181920