פטרה

פטרה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1199 מקורות עבור פטרה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ה

 בין שלפניו בין שלאחריו פטור חוצה לו לפניו פטור לאחריו חייב: נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו חמור וכליו ונתקרעו חייב על הבהמה ופטור על הכלים. שמואל אמר בשהתריפו מחמת אוירו אבל אם נחבט בקרקעו חייב. רבי יוחנן ור"ל תריהון אמרין [דף כו עמוד א] אפילו נחבט בקרקעו פטור דרך נפילה פטרה תורה. ונפל שמה שור או חמור שור ולא שור בכיליו חמור ולא חמור בכיליו שהיה בדין מה אם בור נזקין שפטור מן המיתה חייב על הכלים בור של י"ט שחייב על המיתה אינו דין שיהא חייב על הכלים ת"ל ונפל שמה שור או חמור שור ולא שור בכליו חמור

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כלאים פרק א

 בספיחי שביעית אית ליה משום קדוש' שביעי'. אוף הכא אינו חושש לא משום שביעית ולא משום קדוש' שביעי'. [דף ה עמוד א] זרע שני מינין בבקעה שני מינין בחורבה שני מינין וחלקן גדר. ר' יוחנן אמר פטור. ר"ש בן לקיש אמר חייב. מודה ר"ש בן לקיש בזורע ע"ג הים ע"ג פטרה ע"ג סלעים ע"ג טרשים שהוא פטור. מודה ר"ש בן לקיש בזורע ע"מ לחלקן גדר שהוא פטור: א"ר בא קרתיגניא מודה ר"ש בן לקיש לענין שבת עד שתנוח. מתני' פליגא על ר' יוחנן הזורע חיטה ושעורה כאחת הרי זה כלאים. פתר לה בנתונים בתוך ששה על ששה דאמר ר' יוחנן

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ד

 חבירו שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותן לו שהוא כותב לו אם אוביר ולא אעביד אישלם במיטבא ר' יהודה עבד כתובה מדרש דרש רבי יודה אדם מביא על ידי אשתו כל קרבן שהיא חייבת אפילו אכלה חלב אפי' חיללה שבת וכן היה רבי יודה אומר [דף כט עמוד ב] פטרה אינו חייב בה שכן היא כותבת לו ואחרן די אתיין לי עלך מן קדמת דנא ר' יוסי עבד כתובה מדרש דרש ר' יוסי מקום שנהגו לעשות כתובה מלוה גובה את הכל לכפול אינו גובה אלא מחצה ר' אלעזר הקפר עבד כתובה מדרש דרש ר' אלעזר הקפר אין אדם רשאי

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מעשרות פרק ב

 על ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו הגדולים ועל ידי אשתו מפני שיש בהן דעת אבל אינו קוצץ על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים ולא על ידי בהמתו מפני שאין בהן דעת. לא צריכה האוכל מן התורה יהא חייב. אמר רבי יונה התורה פטרה אותו. תמן תנינן היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים ותני עלה היה עושה בייחור זה לא יאכל בייחור אחר ותנינן היה עושה בכלוסים לא יאכל בבנות שבע בבנות שבע לא יאכל בכלוסים. לא כן צריכה אפילו שתיהן בייחור אחד. כתיב [שם כג כו] כי תבא

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ח

 סורר ומורה אינן אלא ששה חדשים בלבד. א"ר יסא כל אילין מילייא לא מסתברין דלא חילופין. תני תדע לך שהוא כן מי היה בדין שיהא חייב הבן או הבת הוי אומר הבת ופטרה התורה את הבת וחייבה את הבן. מי היה בדין שיהא חייב קטן או גדול הוי אומר גדול פטרה התורה את הגדול וחייבה את הקטן. מי היה בדין שיהא חייב הגונב משל אחרים או הגונב משל אביו ואמו הוי אומר הגונב משל אחרים פטרה התורה הגונב משל אחרים וחייבה הגונב משל אביו ואמו. ללמדך שכולן אינן אלא בגזירת מלך:הלכה במתני' מאימתי הוא חייב משיאכל טרטימר בשר

6

ספרא מצורע פרשה ד

 אף עשיר שהביא קרבן עני יצא תלמוד לומר זאת תורת, אשר בו נגע צרעת מלמד שאדם מביא על ידי בנו ועל ידי בתו ועל ידי עבדו ושפחתו קרבן עני ומאכילו בזבחים יכול אף על ידי אשתו יביא קרבן עני תלמוד לומר זאת דברי רבי יהודה, אמר רבי יהודה לפיכך אם פטרה אינו חייב בה שכן היא כותבת לו ואחרן די איתיין לי עלך מן קדמת דנא.

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת יתרו פרק יח

 סימן בב) ויקח יתרו חותן משה את צפורה אשת משה. ראויה היתה לו: אחר שלוחיה. ר' יהושע אומר מאחר שפטרה בגט. נאמר כאן שילוח, ונאמר להלן שילוח, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתה (דברים כד א), מה להלן בגט, אף כאן בגט: ר' אלעזר המודעי אומר פטרה במאמר, שכיון שאמר לו הקב"ה למשה, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים (שמות ג י), באותה שעה לקח אשתו ובניו להביאם מצרימה, באותה שעה אמר הקב"ה לאהרן, לך לקראת משה המדברה (שם ד כז), כיון שפגעו בהר האלהים נשקו וחבקו, אמר לו, משה אחי, היכן היית כל השנים הללו, אמר

8

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 מלמד שעני שהביא קרבן עשיר יצא, יכול אף עשיר שהביא קרבן עני יצא, ת"ל זאת תורת אשר בו נגע צרעת מלמד שמביא אדם על ידי בנו וע"י בתו ע"י עבדו וע"י שפחתו קרבן עני ומאכילן בזבחים, יכול אף על ידי אשתו יביא קרבן עני ת"ל זאת, א"ר יהודה לפיכך אם פטרה אינו חייב לה שכך הוא כותב אחריות דאית ליך עלי מקדמת דנא אשר לא תשיג ידו בטהרתו מצורע שהפריש קרבנו והעשיר הכל הולך אחר חטאת דברי ר' שמעון, ר' יהודה אומר הכל הולך אחר אשם, ר"א אומר הכל הולך אחר צפרין, אמר רב יהודה אמר רב שלשתן מקרא אחד

9

ספר הלכות גדולות סימן כט - הלכות עריות

 היה בעולמו, (יבמות כב ב) לרבי יוסי ברבי יהודה כדאית ליה לרבנן כדאית להו.(שם צו א) אנס אשה מותר לישא בתה ואפילו בחיי אמה דאוריתא, אבל מדרבנן בחיי אמה אסור לאחר מיתתה מותר.אחות אשה לא שנא כי איתא לאחותה תותיה ולא שנא גרשה, כמה דאיתיה בחיי פטרה לה מחליצה וייבום, ואי אזיל עלה הולד ממזר, (שם ח ב) דרחמנא אמר (ויקרא יח, יח) בחייה כל שבחייה, ותנן לעניין יבום (יבמות מא א) המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת, הרי זו פטורה, ולענין ממזר תנן (שם מד א) ומודים בנושא את קרובת גרושתו שהולד ממזר.צרת חלוצה

10

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן י

 צדק חלק ד שער ד סימן יוהא דאמר ר"נ (כתובות פ"ז) אמר שמואל הלכה כאבא שאול בן אימא מרים אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, והלכה רווחת היא, וה"מ דכתב לה בשעת קידושין דלא מהני תנאיה אלא לנפשיה. אבל פטרה בשעת מיתתו ואמר תנו לה כתובתה ואל תשביעו אותה, דבריו קיימין ונוטלת שלא בשבועה בין לשעבר בין לעתיד לבא ואע"פ שהיא (נראה שחסר ועיין במפתח) בעלה. ואע"ג דקיימא לן הלכה כר"ש דאמר כל זמן שתובעת כתובה יורשין משביעין אותה הכא שאני, דכיון דקא מפקיד בשעת מיתה תנו לה בלא שבועה כמקבלת

1234567891011121314151617181920