פוסקים

פוסקים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22267 מקורות עבור פוסקים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לה

 הבא: רבי אליעזר בן יעקב אומר כל העושה מצוה אחת קונה לו סניגור אחד וכל העושה עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד. תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות: יוסי הבבלי אומר אין תלמידי חכמים מתים קטנים לא שהם חשודים על הגזלות ולא על העריות אלא שהם פוסקים ממשנתם ומדברים צרכיהם במשנה: רבי יעקב אומר הרואה נחש ועקרב ראוי הוא למות בהן אלא שרחמיו של מקום מרובים. אמר רבי שמעון בן גמליאל בד"א בזמן שלא הרגן [אבל הרגן] לא נראו לו אלא שיהרגם. וחכמים אומרים בין כך ובין כך: רבי יונתן בן רבי יוסי אומר הלמד תורה מדוחק סופו לעשותה מריוח.

2

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ט

 הצדיקים חיים אלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים אף אנו נסגל מצות ומעשים טובים נמצאת עשיה שלא לשמה, רבי יוחנן ור"ש בן לקיש, רבי יוחנן אמר מפני מה נגזרה מיתה על הרשעים אלא כל זמן שהרשעים חיים הם מכעיסים להקב"ה הה"ד (מלאכי ב) הוגעתם ה' בדבריכם, כיון שהן מתים, הן פוסקים מלהכעיס להקב"ה, שנאמר (איוב ג) שם רשעים חדלו רוגז שם חדלו מלהכעיס להקב"ה, מפני מה נגזרה מיתה על הצדיקים אלא כל זמן שהצדיקים חיים הם נלחמים עם יצרן, כיון שהם מתים הם נחין, הה"ד (שם /איוב ג'/) ושם ינוחו יגיעי כח, דיינו מה שיגענו, ורשב"ל אמר ליתן שכר לאלו

3

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 להם מה ראיתם שלא ללמד, אמרו מסורת בידינו מאבותינו שעתיד המקדש להחרב, ולא רצינו ללמד שלא יהיו נוהגין ועושים לפני עבודת כוכבים שלהן כדרך שאנו עושין לפני הקב"ה, ובדבר הזה היו מזכירין אותן לשבח, ולא עוד אלא שלא יצאה אשה מהם ותינוק מהם כשהוא מבושם, וכשנושאין אשה ממקום אחר הם פוסקים עמה שלא תתבשם לעולם, שלא יהיו ישראל אומרים מפיטום הקטרת הם מתבשמות, לקיים מה שנא' (במדבר ל"ב) והייתם נקיים מה' ומישראל, ואומר (משלי ג') ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, אמר ר' עקיבא סח לי שמעון בן לוגה אני ותינוק אחד מבני בניהם של בית אבטינס היינו מלקטים

4

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 וסופד וצועק, אמר לפני הקב"ה מפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת, כיון שראוהו מלאכי השרת אף הם קשרו הספד שורות שורות ואומרין (ישעיה ל"ג) נשמו מסלות שבת עובר אורח וגו', מאי נשמו מסלות, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מסילות שהתקנת לירושלם שלא יהו עוברי דרכים פוסקים מהם היאך היו לשממה, שבת עובר אורח, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה דרכים שהיו ישראל עוברים ושבים בהם בחגים היאך שבתו, הפר ברית, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע הופר ברית של אברהם אביהם שעל ידו מתישב העולם ועל ידו הכירוך בעולם שאתה אל עליון קונה שמים וארץ, מאס

5

איכה רבה (וילנא) פרשה ה

 מנגינתם, א"ר אבא בר' ירמיה מזמריהון שבתו.טו שבת משוש לבנו, אמר רב חסדא בראשונה כשהיתה אימת סנהדרין על ישראל לא היו אומרין דבר נבלה בשיר אבל משבטלו הסנהדרין היו אומרים דברי נבלה בשיר, א"ר יוסי בר' אבין בשם ר' חסדא בראשונה כשהיתה צרה באה על ישראל היו פוסקים כנגדה שמחה, משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות, שנא' (ישעיה כ"ד) בשיר לא ישתו יין, משפסקו אלו ואלו שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולנו.טז נפלה עטרת ראשנו, ר' ירמיה דשבשב נטל עטרת זית וקשרה בראשו, שמע שמואל ואמר והא ניחא ליה דאיתרים רישיה ולא עביד כן, הות (קהלת י) כשגגה

6

איכה רבה (בובר) פתיחתא כד

 וצועק, אמר לפני הקב"ה מפני מה נשתניתי מכל אומה ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת, כיון שראוהו מלאכי השרת אף הם קשרו הספד שורות שורות, ואומרין נשמו מסלות שבת עובר אורח וגו' (ישעי' לג ח), מאי נשמו מסלות, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מסילות שהתקנת לירושלים שלא יהו עוברי דרכים פוסקים מהם היאך היו לשממה. שבת עובר אורח. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה דרכים שהיו ישראל עוברים ושבים בהם בחגים, היאך שבתו. הפר ברית (שם /ישעיהו ל"ג/). אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע הופר ברית של אברהם אביהם שעל ידו מתישב העולם ועל ידו הכירוך בעולם שאתה אל עליון קונה

7

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לו - קומי אורי

 הוא] משיח, ושמו אפרים משיח צדקי, (מגביה) [ומגביה] קומתו וקומת דורו ומאיר עיני ישראל ומושיע עמו, ואין כל אומה ולשון יכולה לעמוד [בו] שנאמר לא ישיא אויב בו ובן עולה לא יעננו (תהלים פ"ט כ"ג), וכל אויביו וצריו מתברחים שנאמר וכתותי מפניו צריו (שם שם /תהלים פ"ט/ כ"ד), ואף נהרות פוסקים (בימה) [בים] שנאמר ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו (שם שם /תהלים פ"ט/ כ"ו), התחיל הקדוש ברוך הוא מתנה עמו ואומר, הללו שגנוזים הם אצלך עונותיהם עתידים להכניסך בעול ברזל ועושים אותך (כעול) [כעגל] הזה שכהו עיניו, ומשנקים את רוחך בעול, ובעונותיהם של אילו עתיד לשונך לידבק בחיכך, רצונך בכך,

8

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר תקון פב"פ דזו"ן

 נוקבא דז"א, שבעת שמקבלת המוחין דחכמה נעשית בית לישוב העולם (כנ"ל דף י"ב ד"ה פירוש) להשקותה דהיינו שמקבלת המוחין מאותו הנהר שנכנס בה. בסוד הכתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שפירושו, ונהר דאכניש כלא מעומקא עלאה ולא פסיקו מימוי לעלמין לאשקאה לגנתא, ונהר האוסף הכל מעומק העליון, שמימיו אינם פוסקים לעולם, להשקות את הגן. פירוש, ונהר, ה"ס ישסו"ת, היוצא מעדן, שא"א הנק' עדן הוציאו לחוץ מהראש. ועשה זאת, כדי להשקות את הגן, כדי שישסו"ת ישקה את הגן שהיא הנוקבא דז"א. כי לולא יציאת ישסו"ת לא היה להנוקבא שום מוחין (כנ"ל דף ז' ד"ה וכבר) ואומר, שישסו"ת אינו מקבל המוחין

9

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ויברא אלקים את התנינים

 כל נפש חיה הרומשת, פירושו המלכות. דכלהו שלטאן, בשעתא דאיהי שלטא, שכולם שולטים בשעה שהלילה, שהיא הנוקבא, שולטת. כי המלכות כוללת כל מה שמתחתיה, ואפילו הקליפות. ופתחין שירתא בתלת סטרין דפלגו ליליא וזמרי שירתא ולא משתככי, ועל אלין כתיב וכו', והמלאכים פותחים בשירה בג' משמרות שמתחלקת הלילה, ומזמרים שירה ואינם פוסקים, ועל אלו המלאכים כתיב המזכירים את ה' אל דמי לכם.

10

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ג' נצח

 אתעביד מההוא זיעא דלהון, כמה חיילין ומשריין: בכל פעם שהאופנים האלו נוסעים, בד' גלגלין וי"ב סמכין בכל אופן ואופן, כמו הראשונים שבהיכל היסוד, דהיינו בעת שאור הגלגול מאיר בהם, נעשה אז מהזיעה שלהם כמה צבאות ומחנות, דכלהו משבחין ומזמרי דלא משתככי לעלמין, ולאלין לית לון שיעורא, שכולם משבחים ומזמרים, ואינם פוסקים שירתם לעולם. וצבאות האלו אין להם שיעור.ביאור הדברים. כי סוד השירה והזמרה היא המשכת המוחין, ולפי שיעור הארת המוחין כן שיעור שירות ותשבחות שמזמרים. ונודע שהמוחין נמשכים בדרך ג' קוין, שקו ימין ה"ס מים וחסדים, וקו שמאל ה"ס חכמה בלי חסדים, שאין התחתונים יכולים לקבלו והוא להם אש

1234567891011121314151617181920