עריות

עריות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4759 מקורות עבור עריות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 כך אמר יעקב אם יתקיימו לי התנאים שאמר לי להיות עמי ולשמרני אני אקיים את נדרי, רבי אבהו ורבנן, רבי אבהו אמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, מלשון הרע היך מה דאת אמר (ירמיה ט) וידרכו את לשונם קשתם שקר, ונתן לי לחם לאכול, מגילוי עריות המד"א (בראשית לט) ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל לשון נקי, ושבתי בשלום אל בית אבי, משפיכות דמים, והיה ה' לי לאלהים, מעבודת כוכבים, רבנן פתרין לה בכל עניינא, אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, מעבודת כוכבים מגילוי עריות משפיכות דמים

82

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פז

 אברם במחזה, יצחק (שם /בראשית/ כו) וירא ה' אליו בלילה ההוא, יעקב (שם /בראשית/ כח) ויחלום והנה סולם, אשמע ליך ושמא יגלה עלי הקב"ה וימצא אותי טמא, ד"א הן אדוני, אמר לה מתיירא אני ומה אדם הראשון על מצוה קלה נצטוה ועבר ונטרד מגן עדן זו שהיא עבירה חמורה גלוי עריות על אחת כמה וכמה, הן אדוני, מתיירא אני מאבא שבארץ כנען, ראובן ע"י שכתוב בו (שם /בראשית/ לה) וילך ראובן וישכב את בלהה, ניטלה בכורתו ונתנה לי, אשמע ליך ואדחה מבכורתי, ד"א הן אדוני מתיירא אני מאדוני, אמרה לו הורגתו אני, א"ל לא דיי שאמנה באסרטין של נואפים אלא

83

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה טז

 על עבודה זרה היך דאת אמר כי הואיל הלך אחרי צו (הושע ה יא), י"י על ברכת השם היך דאת אמר ונוקב שם י"י (ויקרא כד טז), אלהים אילו הדיינין אלהים לא תקלל (שמות כב כז), על האדם זו שפיכות דמים שופך דם האדם (בראשית ט ו), לאמר על גילוי עריות לאמר הן ישלח איש את אשתו (ירמיה ג א), מכל עץ הגן אכל תאכל ציוהו על הגזל, רבנין פתרין לה בכל עיניינא ויצו י"י אלהים אמר לו מה אני אלוה שינהוג בי כאלוה שלא יקללני, גילוי עריות מנין ודבק באשתו (בראשית ב כד) ולא באשת חבירו ולא בזכור ולא

84

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יח

 נכריות, והיו מקיפות המזבח ובוכות, הוא שמלאכי אומר וזאת שנית תעשו (שם שם /מלאכי ב'/ יג) שנייה לשיטים אתמהא, כסות דמעה את מזבח י"י בכי ואנקה (שם שם /מלאכי ב'/) אמר הקב"ה מן קביל מהם בכי ואנקה משגזלתה וחמסתה ונטלתה יופיה ממנה את משלחה אתמהא, ומנין שהן מוזהרין על גילוי עריות כישראל שנ' ודבק באשתו ולא באשת חבירו, לא בזכור ולא בבהמה, ר' שמואל ור' אבהו ר' לעזר בשם ר' חנניה בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה חייב מיתה, אמר ר' איסי כל איסור שכתוב בבני נח אינו לא בעשה ולא בלא תעשה, והיך עבידה, ודבק באשתו והיו לבשר

85

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לא

 בם [ימותו ולא בחכמה (איוב ד כא) בלא חכמת התורה, מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו (שם שם /איוב ד'/ כ) אין משים אלא דין היך דאת אמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא א)]. ד"א כי מלאה הארץ חמס וגו' אמר ר' לוי חמס עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה כי מלאה הארץ חמס וגו', גילוי עריות חמסי ושארי על בבל (ירמיה נא לה), שפיכות דמים מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי (יואל ד יט), חמס כשמועו.הנני משחיתם את הארץ ר' הונא ור' ירמיה בשם רב כהנא אפילו שלשה טפחים שמחרישה שולטת בארץ

86

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לב

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לבז (א) [ויאמר י"י לנח בא אתה וכל ביתך] וגו' תאבד דברי כזב וגו' (תהלים ה ז) זה דואג ואחיתופל, דוברי כזב הן ודיבורן, ר' פינחס אמר הן ומדברותן, איש דמים ומרמה (שם שם /תהלים ה'/) זה היתיר גילוי עריות ושפיכות דמים וזה היתיר גילוי עריות ושפיכות דמים, זה היתיר גילוי עריות ושפיכות דמים בא אל פילגשי אביך (ש"ב =שמואל ב'= טז כא), זה היתיר גילוי עריות אמר רב נחמן בר שמואל בר נחמן הסיר קונעתו ועשהו זיטיטוויס וכמי שהוא מת דמו מותר ואשתו מותרת, יתעב י"י (תהלים שם שם /ה' ז'/)

87

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לד

 בארץ אמר ר' יודן הוצא כת' היצא קרי, ושרצו בארץ ולא בתיבה ופרו ורבו על הארץ ולא בתיבה.(יט) [כל החיה כל הרמש וכל העוף] כל רומש אמר ר' אייבו כל רומש מלא, למשפחתיהם פרט לכלאים פרט לסירוס. על שבעה דברים נצטוו בני נח על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים ועל קללת השם ועל הדין ועל הגזל ועל אבר מן החי, ר' חנינה אמר אף על הדם מן החי, ר' לעזר אמר אף על הכלאים, ר' שמעון אמר אף על הכשפים, ר' יוחנן אמר אף על הסירוס, אמר ר' איסי על כל האמור בפרשה נצטוו בני נח לא ימצא

88

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לח

 עמי הניעמו בחילך והורידמו מגנינו י"י (תהלים נט יב) רבנין פתרין קריא בדואג ואחיתופל, אמר דוד אל תהרוג דואג ואחיתופל פן ישכחו עמי פן ישכחו הדורות הבאים אחריהם, הניעמו בחילך [טלטלמו] והורידמו הורידמו מגדולתן, ולנו יעשה מגינינו י"י, חטאת פימו דבר שפתימו (שם שם /תהלים נ"ט/ יג) זה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, זה התיר בוא אל פילגשי אביך (ש"ב =שמואל ב'= טז כא) ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים (שם /שמואל ב'/ יז ב), וזה התיר נחמן בר שמואל א' הסיר קונעתו ועשהו זיטוטוות וכמי שהוא מת דמו מותר ואשתו מותרת, ר' לעזר

89

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 א' אין לך בכרכים רע מסדום, כשאדם רע קורים אותו סדומי, ואין לך בעממים קשה מאמורי, כשאדם קשה קורים אותו אמורי, אמר ר' איסי אין לך בכרכים יפה מסדום שחיזר לוט בכל ערי הככר ולא מצא כסדום, ואילו היו החשובים שבהם ואנשי סדום רעים וחטאים, רעים אילו לאילו, חטאים בגילוי עריות, לי"י בעבודה זרה, מאד בשפיכות דמים.(יד - טו) וי"י אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו ר' יודה אמר כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפרש לוט בן אחיו מעמו, אמר הקב"ה לכל הוא מדביק וללוט בן אחיו אינו מדביק אתמהא, ר' נחמיה אמר כעס היה לאבינו אברהם בשעה שהיה

90

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 אחד (יהושע יב ט) אין תלמוד לומר אחד אלא הוא ואנטיקיסר שלו.(ט י) ותרא שרה את בן הגר המצרית וגו' אמר ר' שמעון ר' עקיבה היה אומר בו דבר לגניי, דרש ר' עקיבא ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק אין מצחק אלא גילוי עריות היך דאת אמר לצחק בי (בראשית לט יז) מלמד שהיתה שרה רואה את ישמעאל מכבש גנות וצד נשי אנשים ומענה אותן, תני ר' ישמעאל אין צחק אלא עבודה זרה שנ' ויקומו לצחק (שמות לב ו) מלמד שהיתה שרה רואה את ישמעאל בונה בימסיות וצד חגבים ומקריב עליהם, ר' אלעזר אומר אין

1234567891011121314151617181920