ערוב

ערוב מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 960 מקורות עבור ערוב. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת טבול יום פרק ד

 עריבה שהיה טבולת יום לשין בה את העסה וקוצין ממנה חלה ומקפת וקורין לה שם מפני שהיא שלישי והשלישי טהור לחולין:משנה ד[*] לגין שהוא טבול יום ומלאהו מן החבית מעשר טבל אם אמר הרי זו תרומת מעשר משתחשך הרי זו תרומת מעשר אם אמר הרי זה ערוב לא אמר כלום נשברה החבית הלגין בטבלו נשבר הלגין החבית בטבלה:משנה ה[*] בראשונה היו אומרים מחללין על פירות ע"ה =עם הארץ= חזרו לומר אף על מעותיו בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא ר"ש שזורי אומר אף המסוכן:משנה

2

משנה מסכת מקוואות פרק ו

 משנה ו[*] גסטרא שבמקוה והטביל בה את הכלים טהרו מטומאתן אבל טמאים על גב כלי חרס אם היו המים צפים על גביו כל שהן טהורין מעין היוצא מן התנור וירד וטבל בתוכו הוא טהור וידיו טמאות ואם היו על גביו רום ידיו אף ידיו טהורות:משנה ז[*] ערוב מקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן ספק כשפופרת הנוד ספק שאינה כשפופרת הנוד פסולה מפני שהיא מן התורה וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ כל שיעמוד כשפופרת הנוד ממעטה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שהוא מבריית המים טהור:משנה ח[*] מטהרים את המקואות העליון

3

משנה מסכת עירובין פרק ג

 שיכול לילך לחוץ ולאכול:משנה ב[*] מערבין בדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ובמעשר שני והקדש שנפדו והכהנים בחלה ובתרומה אבל לא בטבל ולא במעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו השולח ערובו ביד חרש שוטה וקטן או ביד מי שאינו מודה בערוב אינו ערוב ואם אמר לאחר לקבלו ממנו הרי זה ערוב:משנה ג[*] נתנו באילן למעלה מעשרה טפחים אין ערובו ערוב למטה מעשרה טפחים ערובו ערוב נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה ערובו ערוב נתנו בראש הקנה או בראש הקונדס בזמן שהוא תלוש ונעוץ אפילו גבוה ק' אמה הרי זה ערוב נתנו במגדל ואבד המפתח

4

משנה מסכת עירובין פרק ו

 רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר:משנה ה[*] בעל הבית שהיה שותף לשכנים לזה ביין ולזה ביין אינם צריכים לערב לזה ביין ולזה בשמן צריכים לערב רש"א אחד זה ואחד זה אינם צריכים לערב:משנה ו[*] חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד בש"א ערוב לכל חבורה וחבורה ובה"א ערוב אחד לכולן ומודים בזמן שמקצתן שרוין בחדרים או בעליות שהן צריכין ערוב לכל חבורה וחבורה:משנה ז[*] האחין השותפים שהיו אוכלין על שולחן אביהם וישנים בבתיהם צריכין עירוב לכל אחד ואחד לפיכך אם שכח אחד מהם ולא עירב מבטל את רשותו אימתי בזמן שמוליכין ערובן במקום אחר אבל אם היה

5

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יא

 יש אומרים מלמעלה ויש אומרים מלמטה, ורבי עקיבא אמר מלמעלן ומלמטן, אמר רשב"ל אמר להם הקב"ה אתם עשיתם המונים המונים על בני אף אני אעשה עליכם עוף השמים וחיות הארץ המונים המונים, שנאמר הנני משליח בך את הערוב חיות ועופות מעורבבין, אבל ארץ גושן שישראל יושבין בה לא היה שם ערוב שנאמר והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן, א"ר אמי כאדם שאומר לחבירו לא יטול פלוני בטאריקי זו שפלוני פטרונו עומד עליהן, ושמתי פדות בין עמי, מלמד שהיו ישראל ראויין ללקות בזו המכה ונתן הקב"ה פדיונם המצרים, ואף לע"ל הקב"ה מביא עובדי כוכבים ומזלות הקדמונים ומשליכן לתוך גיהנם תחת ישראל,

6

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יב

 שיבא הברד על הכל.ד [ט, כג] ויט משה את מטהו על השמים, המכות האלו ג' ע"י אהרן וג' ע"י משה וג' ע"י הקב"ה ואחת ע"י כולן, דם, צפרדע, כנים, שהיו בארץ ע"י אהרן, ברד, ארבה, חשך, ע"י משה, לפי שהן באויר שכך שלט משה בארץ ובשמים, ערוב, דבר, מכת בכורות, ע"י הקב"ה, ושחין, ע"י כולן. וה' נתן קולות וברד כ"מ שנאמר וה' הוא ובית דינו שלמעלה שנאמר (בראשית כא) וה' פקד את שרה הוא וסנקליטון שלו, וה' נתן קולות וברד הוא וסנקליטון שלו, ותהלך אש ארצה, נדונו כמשפט הרשעים בגיהנם היה יושב נכוה בברד, עומד נכוה באש, ויהי ברד

7

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 להם קשים, שנאמר (תהלים עח) וצפרדע ותשחיתם, שהיו מחבלין גופיהן ומסרסין אותן שנאמר (שמות ז) ובחדר משכבך ועל מטתך, אמרו להם הצפרדעים מוניטא של אלהיכם בטלה ושלכם קיימת לפיכך ותשחיתם, כמה דתימא (בראשית לח) ושחת ארצה, ומנין שהיו מדברות שנאמר על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה, ועוד הביא עליהם מכת ערוב, לפי שהיו מעורבבין איש אחד בא על עשרה נשים וי' אנשים באים על אשה אחת, לכך הביא עליהם ערבוביא וכשאמר הקב"ה למשה עוד נגע אחד אביא על פרעה אמר משה הרי הגיע הסימן אחד היה אברהם הרי הנגע א', ולפי שהן היו בכורים לכך הרג בכורים שנאמר הנה אנכי

8

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה יא

 ויש אומרים: מלמטה. ר' הושעיא אומר: מלמעלה ומלמטה. אמר רשב"ל: אמר להם הקב"ה - אתם עשיתם המוניא על בני, אף אני אעשה עליכם עוף השמים וחית הארץ המונים המונים, שנאמר: הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך [ובבתיך את הערב], וחיות ועופות מעורבבין. אבל ארץ גושן, שהיו ישראל יושבין בה, לא היה שם ערוב, שנאמר: והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן [אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב] (/שמות/ ח'). אמר ר' אמי: כאדם שאומר - לא יטול פלוני בטריאקי זו, שפלוני פטרונו עומד עליו.יא, ב ושמתי פדת בין עמי [ובין עמך] (/שמות/ ח'). מלמד שהיו ישראל ראויין ללקות בזו המכה ונתן

9

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה יב

 ד ויט משה את מטהו על השמים (/שמות/ ט'). המכות האלו, ג' על ידי אהרן ושלש על - ידי משה וג' על ידי הקב"ה ואחת על ידי כולן. דם, צפרדע, כנים - על ידי אהרן, לפי שהם בארץ. ברד, ארבה, חשך - על ידי משה, לפי שהם באויר, שכן שלט משה בשמים ובארץ. ערוב, דבר, מכת בכורות - על ידי הקב"ה, ושחין על ידי כולם.יב, ד וה' נתן קלת וברד (/שמות/ ט'). כל מקום שהוא אומר וה' - הוא ובית דינו שלמעלה. וה' פקד את שרה (בראשית כא) - הוא וסנקליטין שלו. וה' המטיר על סדם (שם /בראשית/ יט) - הוא וסנקליטין שלו. וה' נתן קלת

10

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ב

 לבעליהן מיד נעלו דלתותיהן, אמר הקב"ה ישראל ביוקר עומדין לי, רבי אבא בר כהנא ורבי יצחק, רבי אבא בר כהנא אמר אילו ביקש פרעה משקל כאו"א =כל אחד ואחד= מישראל אבנים טובות ומרגליות לא הייתי נותן לו אמר ר' יצחק והלא בדמים נטלן משפחות משפחות של כנים משפחות משפחות של ערוב אין לו דמים הוי ביוקר ישראל עומדים לי.ב הבן יקיר לי בכל מקום שנא' לי אינו זז לעולם לא בעוה"ז ולא לעולם הבא, בכהנים כתיב (שמות מ) וכהנו לי, בלוים כתיב (במדבר ח) והיו לי הלוים, בישראל כתיב (ויקרא כה) כי לי בני ישראל, בתרומה כתיב (שמות כה)

1234567891011121314151617181920