ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר מרכבות פרעה וחילו

 מי זה בא מאדום וגו'.[אות רסז] מרכבות פרעה וחילו וגו': ר' יצחק פתח, לקול תתו המון מים וגו'. הרי למדנו, שבעה רקיעים, כנגד חג"ת נהי"מ, עשה הקב"ה, ובכל רקיע ורקיע ככבים קבועים, דהיינו מדרגות מבחי', ושוב. וככבים רצים בכל רקיע ורקיע, דהיינו מדרגות מבחינת, רצוא, ולמעלה מכולם ערבות, שהוא הג"ר של הרקיעים.[אות רסח] וכל רקיעא ורקיעא וכו': וכל רקיע ורקיע בהלוכו הוא מאתים שנה, ורומו חמש מאות שנים. בין רקיע לרקיע חמש מאות שנים. וערבות הזה, הלוכו באורך, אלף וחמש מאות שנים. וברחב אלף וחמש מאות שנים. ומהזיו שלו מאירים כל אלו הרקיעים.פירוש. הרקיעים כולם הם בחי'

82

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 פרוד. כי או"א שהם חו"ב, הם תרין רעין דלא מתפרשין לעלמין. גדלת, זהו התחלה, לז"ס תחתונות, יום הראשון, שהוא ספירה ראשונה חסד, והם ימים עתיקים, דהיינו שהיא מקבלת מספירות דעתיק, והיא צד ימין. מאד זה הוא צד שמאל, דהיינו גבורה.[אות פד] הוד והדר לבשת: אלו הם ב' בדי ערבות, שהם נצח והוד. עד כאן אמר, כיון שהגיע לעץ החיים, שהוא תפארת, נחבא, ולא עלה להיות במנין, משום מאד הזה. מהו מאד. הוא שמאל, שכל הענפים שלמטה שבכללם ענף מר אחד, שהוא סמאל, נכללים בשמאל. וע"כ נחבא עץ החיים ההוא, ולא רצה להיות במנין הזה עד שחזר כבתחילה, ושבח באפן

83

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות

 הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות[אות תשט] בכלהו שביעאה עדיף וכו': בכולם שביעי יותר חשוב, שהוא חסד. חוץ מן רקיע השמיני, שהוא בינה, שהוא מנהיג כל שבעה הרקיעים, ועומד על כולם. כתוב, סולו לרוכב בערבות. שואל, מי הוא הרוכב בערבות, ומי הם הערבות. ואומר, ערבות, זהו רקיע השביעי, שהוא ספירה ראשונה דז"א, הנק' חסד, וכוללת כל הספירות דז"א שמתחתיה. ולמה נקרא ערבות, משום שהוא מעורב מאש ומים יחד, דהיינו מצד דרום, שהוא מים ומצד צפון שהוא אש, והוא מעורב מב' הצדדים. והרוכב בערבות הוא רקיע השמיני שהוא בינה.[אות תשי] ואי תימא אי וכו': ואם תאמר,

84

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר שבע ברכות דכלה

 של ירך האחרת, שהיא נצח, שנתחבר בירך השמאל שהיא הוד, ללכת לכל הצדדים ולקבץ קיבוץ הבנים ולהכניסם בין הברכים, שהם נו"ה.[אות תשצו] ובאינון תרין דנביאים וכו': ובאלו השנים, נצח והוד, שהנביאים שורים ביניהם, ומקבלים מהם נבואתם, הם שמחת עקרת הבית, שהיא המלכות, מה הטעם. הוא משום ששתי ערבות, שהם נו"ה אינן עושות אבים ופירות, וקיבוץ הבנים אליהם הם הפירות והאבים שלהם. שהם מביאים לעקרת הבית, שהיא המלכות. וקיבוץ הבנים אינו מתעורר זולת בנביאים, שהם נצח והוד. וע"כ ברכה זו דשוש תשיש ותגל העקרה בקבוץ בניה, היא בהוד.[אות תשצז] שתיתאה שמח תשמח וכו': ברכה הששית, היא, שמח תשמח רעים

85

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר ד' מינים והושענא רבה

 פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר ד' מינים והושענא רבה[אות קח] ארבעה מינין בלולב וכו': ד' מינים יש בלולב, והם שבעה, דהיינו ג' הדסים, וב' ערבות, ולולב, ואתרוג. ואם תאמר שהם ז' מינים. אינו כן, אלא הם ד' מינים, והם נחלקים לג' אחרים, כי ההדס נחלק לשלשה, והערבות לשנים, ונתוספו שנים על ההדס, ואחד על הערבות, וע"כ הם ז'. ובהמעשה שלהם, דהיינו בנטילתם לשם מצוה, מתעוררים שבעה אחרים למעלה, שהם ז"ס חג"ת נהי"מ, ג' הדסים נגד חג"ת, וב' ערבות נגד נו"ה, ולולב יסוד, ואתרוג מלכות, להטיב העולם בכמה בחינות. המושפעות מז' ספירות הנ"ל.[אות קט] כ"י אע"ג דאיהי

86

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אמור מאמר חג הסוכות

 זו ליטול לולב ביום ההוא באלו המינים שלו. וסוד זה העמדנו והעמידו החברים, כמו שהקב"ה לוקח את ישראל באלו הימים ושמח בהם, אף כך ישראל לוקחים את הקב"ה לחלקם ושמחים בו. וזה סוד הלולב והמינים שבו. שהוא סוד צורת אדם, דהיינו ז"ס חג"ת נהי"מ, כי ג' הדסים כנגד חג"ת, ב' ערבות כנגד נו"ה, לולב יסוד, אתרוג מלכות. וכבר למדנו. (ע"כ רעיא מהימנא).

87

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר ה' אלקי אתה ארוממך

 השינוי. ומשיב, אלא שם, היה צריך למנות ששה קצוות למדרגות עליונות, וע"כ אומר, פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום. אל, הוא חסד. גבור, גבורה. אבי, ת"ת. עד, נצח. שר, הוד. שלום, יסוד. וכאן אינו בא למנות חשבון המדרגות. שואל, אבל עצות מרחוק מה הן. ומשיב, שהם ב' בדי ערבות, שהם נצח והוד. ונקראים עצות, משום שכל העצות של הנביאים באות משם, הם נקראים עצות מרחוק. כי הנביאים מקבלים מנצח והוד. אמונה אומן, הם שנים שהם אחד, כי הם נהר וגן, שהם יסוד ומלכות, זה הנהר, שהוא יסוד, יוצא מעדן, וזה הגן שהוא מלכות, נשקה ממנו, הרי כאן בכתוב

88

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר שומע אמרי אל

 שהיה כך. שהיה רואה מה שלא ראה אחר בעולם. אבל מחזה שדי, זה הוא ענף אחד מאלו ענפים שהיו יוצאים מן השם שדי. ולמה הוא, כי בחכמה זו, שלהם, יראה ג' ענפים כנגד ש' דשדי, כנגד ג' ענפים שבש' שהם חג"ת. ויראה כנגד ב' נביאים דהיינו ב' בדי ערבות, שהם נצח והוד, התומכים בו בת"ת. וכנגד ע"ב ענפים של עין הרע, שהוא לעומת השם ע"ב דקדושה, שה"ס עין טובה, לסתום אותם. וכל זה נמצא בחכמה דקליפות. כשבא בלק, אמר, אני אוכל להם. כי עמלק בא אליהם בחכמה זו, ויכול להם.[אות קע] ושדר לבלעם וא"ל וכו': ושלח לבלעם ואמר

89

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר שבע רקיעין

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר שבע רקיעין[אות תמג] (רעיא מהימנא) פתח רעיא מהימנא וכו': פרע"מ ואמר, והרי כתוב ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. והם שבע רקיעים, וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. ונקרא שחקים, משום שבהם ריחים הטוחנים מן לצדיקים, שהם יסוד ומלכות הנקראים צדיק וצדק, לעתיד לבא, דהיינו משפע הבינה הנקראת לעתיד לבא. והם נקראים שחקים על שם ושחקת ממנה הדק, והם נצח והוד, עליהם נאמר ושחקים יזלו צדק, שהיא שכינה התחתונה, דהיינו מלכות הנקראת צדק, שנוזל אליה השפע מן שחקים.[אות תמד] וילון דביה מכניס וכו': רקיע הראשון שהוא מלכות, נקרא וילון, משום שבו מכניס

90

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר חג הסכות

 לששה צדדים, דרום צפון, מזרח, מעלה, מטה, ומערב. שהוא בחשבון ששה, וג' נענועים לכל צד, הם בחשבון ח"י.[אות תתכב] לולב בימין כליל וכו': הלולב נלקח ביד, ימין, וכלול ששה, שהם, ג' הדסים, כנגד גדולה גבורה תפארת, והם דומים לג' צבעים שבעין, שהם לבן אדום ירוק. ב' בדי ערבות הם, נצח והוד, ודומים לב' שפתיים. הלולב, הוא יסוד, ודומה לשדרה, שבו קיום כל העצמות, ועליו אמר דוד, כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך. האתרוג הוא מלכות, ודומה ללב, שבו הרהורים.[אות תתכג] ונענועין דהלל אינון וכו': והנענועים של הלל הם משותפים בנענועים של נטילת לולב, והם ח"י נענועים באנא ה'

1234567891011121314151617181920