ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר שומע אמרי אל

 קשוט, וגניב דעתא דבני עלמא.[אות קסט] אשר מחזה שדי יחזה, מאן דשמע דא, חשיב דהוה חמי מה דלא חמי אחרא בעלמא. מחזה שדי, דא ענפא חדא, מאינון ענפין דהוו נפקין משדי. ולמה. דבחכמתא דא, אחזי תלת, לקבל ש' דשדי, לקבל תלת ענפין דביה, ואחזי תרין נביאין, בדי ערבות, דתמכין ביה. לקבל ע' תרין ענפין דעינא בישא, לסתמא לון. כד אתא בלק, אמר אנא איכול לון. עמלק בהדי חכמתא דא אתא לגבייהו, ויכיל לון.[אות קע] ושדר לבלעם, וא"ל, אנא תרי אתוון דעמלק אית בי, דאינון ל"ק, דאינון סיומא דעמלק. אנא לי ל"ק, ועמלק ל"ק, לי סיומא, ובך שירותא ב"ל.

72

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר שבע רקיעין

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר שבע רקיעין[אות תמג] (רעיא מהימנא) פתח רעיא מהימנא ואמר, והא כתיב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. ושבע רקיעין אינון: וילון. רקיע. שחקים. זבול. מעון. מכון. ערבות. שחקים. דבהון ריחים דטוחנים מן לצדיקים לעתיד לבא. ואינון אקרון שחקים, ע"ש ושחקת ממנה הדק, ואינון נצח והוד, עלייהו אתמר ושחקים יזלו צדק, דאיהי שכינתא תתאה.[אות תמד] וילון, דביה מכניס ערבית ומוציא שחרית. רקיע, איהו יסוד. דביה נהרין שמשא וסהרא, דאיהו עמודא דאמצעיתא ושכינתא תתאה. הה"ד, ויתן אותם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ. וצדיק אות, בין נצח והוד. ועדות, בין תפארת ומלכות.

73

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר חג הסכות

 ח"י ברכאן דצלותא. לקבל שמנה עשר אזכרות, דהבו ליי' בני אלים. לקבל שמנה עשר אזכרות דק"ש. ונענוע לשית סיטרין, בחושבן ו'. תלת נענועין בכל סטרא, אינון ח"י.[אות תתכב] לולב בימין, כליל ששה דאינון ג' (דף רנ"ו ע"א) הדסין, גדולה גבורה תפארת. ודמיין לתלת גווני עינא. ב' בדי ערבות, נצח והוד. ודמיין לתרין שפוון. לולב, יסוד, דומה לשדרה. דביה קיום דכל גרמין. ועליה אמר דוד, כל עצמותי תאמרנה יי' מי כמוך. אתרוג, מלכות. דומה ללבא. דביה הרהורין.[אות תתכג] ונענועין דהלל, אינון משותפין בנענועין דנטילת לולב, ואינון ח"י באנא. ח"י ח"י, בהודו תחלה וסוף. ח"י דנטילת לולב, הרי ע"ב. ובגין

74

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר ר"ה פסח שבועות סוכות

 וב' בדי ערבה. שבועות, קראן לון באורייתא. ר"ה יומא דדינא, כל חד במיניה.[אות קמד] כל מאן דקרא, כל דרגא במיניה, יתקיים ביה, אז תקרא ויי' יענה. א"ז, ז' יומין דסכות, וחג שמיני עצרת. א"ז, מצה, וז' יומין דפסח. א"ז, סוכה, וז' מינין דלולב, דאינון שלש הדסים, ושני ערבות, לולב, ואתרוג, וכלילן בד', הא חד סרי, כחושבן ה"ו. וצריך לומר הלל עלייהו, הללויה, לאשלמא שם ידוד.[אות קמה] וצריך לסלקא לה במחשבה, בארבע מינין, הה"ד אמרתי אעלה בתמר. אעל"ה סימן: אתרו"ג, ערב"ה, לול"ב, הד"ס. ומחשבה שמא מפרש, אשתלים בה י"ד, כגוונא די"ד פרקין דידא דימינא, דביה צריך לנטלא לולב. הרי

75

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת האזינו מאמר ז' רקיעין וז' ככבי לכת

 הסולם - דברים פרשת האזינו מאמר ז' רקיעין וז' ככבי לכת[אות יג] ר' יהודה אמר, קב"ה שמים אקרי. ובגין דאקרי שמים, כל אינון רקיעין דאתכלילן בשמא דא, כד מתחברן כחדא, אקרו שמים, ואקרו שמא דקב"ה. מאן אינון רקיעין. שבעה אינון. כמה דתנינן, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ובאגדתא דבי רב המנונא סבא, הכי תנינן. ר' יצחק אמר, הני ברייתי דבי רב המנונא סבא הכי, וסגיאין אינון בכל הני גווני.[אות יד] כמה דתנינן, אר"ש, תנינן באינון ברייתי, דלגבי דכל הני שבעין כתרין דמלכא. לקבליהון שוויין ז' רקיעין, וז' ככביא דרהטין ואזלין, וקרי לון שמהן בשמהן. ואע"ג דשוויין כלהו

76

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' תוצא הארץ נפש חיה

 לו גופי הנשמות. ולמה נקרא גוף הנשמות. א"ר בא, מפני שכל הנשמות כשיוצאות מן העולם הזה, עושה להם הקב"ה דיוקנא של גופות, כמו שהיו בזה העולם, ומניחם בזה האוצר.[אות תו] וזה האוצר, באיזה מקום הוא. א"ר יוחנן א"ר יצחק, במקום שגנזי גשמים שם, וגנזי חיים טובים, ונקרא ערבות. ובערבות יש גנזים הרבה, וגנזי הנשמות שם. והא אמר רבי בא שאוצר אחד הוא, והכא תנינן גנזים.[אות תז] א"ר יוחנן, לא תקשי לך, שנים אוצרות הם: אוצר הנשמות, שעתידין להנתן בבני אדם. דהא תנינן, בההוא צורה, ובההיא דיוקנא ממש, שעתיד לעמוד בזה העולם, בההוא דיוקנא הוא שם. ונקרא גוף הנשמות,

77

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר על חומותיך וגו' הפקדתי שומרים

 קרבן הוא זה, יכול לומר כשאר הקרבן. א"ר חייא, הקרבה זו היא כאדם המקריב דורון לפני המלך.[אות מ] ומיכאל הולך עמה, עד הפתח הרביעי והחמישי והששי, אומר לפני הקב"ה, רבש"ע, אשרי בניך, בני אוהביך אברהם יצחק ויעקב, אשריהם הצדיקים הטובים הזוכים לזה. עד שמגיעים לשער השביעי, שהוא ערבות, וגנזי חיים טובים מצויין שם, וכל נשמותיהם של צדיקים כלם שם, ונעשים מלאכי השרת, ומקלסין לפני הקב"ה, ונזונין מזיו השכינה, אספקלריא המאירה, ושם המנוחה והנחלה, ונוח חיי העוה"ב, אשר עין לא ראתה אלהים זולתך.

78

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר קול ברמה נשמע

 ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה.[אות מו] כמה דעבדת רחל, אוף הכי שכינתא לעילא. כדמתרגם קל ברום שמייא אשתמע, שכינתא מבכה על בנהא. בההיא שעתא דאיהי הות מבכה, אתערו לגבה שתין רבוא משריין עילאין, וכלהו איתערו בכיה לגבה.[אות מז] בההוא שעתא, אשתמע קלא לרקיע ערבות, ואזדעזעו מאתן אלף עלמין, דהוו גניזי מן יומא דאתברי עלמא, עד דאשתמע ההוא קלא לרום שמייא. ומאן איהו, דא רקיע כעין הקרח הנורא, דאיהו על גבי החיות.[אות מח] עד דאתגלית אימא לברתא, ואמרה לה, מנעי קולך. כדין אתפרשת מתמן, ואזלת היא וכל אוכלוסהא בגלותא. ואצטריכו לאתבדרא לכמה סטרין, למהוי גלותא לכולא, והיא

79

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ההוא יודאי

 הם השרים הממונים על שאר העמים עכו"ם, והם מתברכים מצדם של ישראל. וקורים אותם מים הזידונים כמ"ש המים הזידונים.[אות צז] ובגין לשלטאה וכו'. ובכדי למשול עליהם, על שרי האומות, אנו באים בסוד השם הקדוש, המרומז באלו ארבעה מינים שבלולב. הדסים ה"ס חג"ת מהי' דשם הויה, ערבות ה"ס נו"ה הנמשכים מהה' דהוי"ה, לולב ה"ס יסוד מהו' דהויה, אתרוג ה"ס מלכות ה' תתאה, לרצות לו להקב"ה, ולמשול עליהם בסוד השם הקדוש. ולעורר עלינו מים קדושים דהיינו שפע מים העליונים לנסך אותם על המזבח. שהיא המלכות. המכניעים את המים הזידונים, הנ"ל.[אות צח] תו אמר לון וכו' עוד אמר

80

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים

 ה' מוצאות הפה, כנודע.[אות קסד] ואינון שבעה עמודין וכו': ואלו ז' הבלים הם נקראים שבעה עמודים הסומכים את העולם, שהוא הנוקבא, והם כנגד ז' רקיעים, רקיע ה"ס הפרסא דז"א והוא כולל בתוכו ז' רקיעים, כנגד ז"ס חג"ת נהי"ם שבפרסא. ואלו הם, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. וכנגדם הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל. שיש כאן ז' הבלים. כי הבל הבלים הם ג', ועוד פעם, הבל הבלים הם ששה, והבל שבסוף הפסוק הם שבעה.[אות קסה] כמה דאינון שבעה וכו': כמו שאלו הם ז' רקיעים ויש רקיעים אחרים הדבקים בהם ומתפשטים ויוצאים מהם, שהם ז' רקיעים

1234567891011121314151617181920