ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תיקוני זוהר תקונא תליסר

 ח"י נענועין בשית סטרין דאינון חותם מזרח ביק"ו וכו' שית הויו"ת דאית בהון תמני סרי אתוון וכלהו רמיזין בספר יצירה בשית סטרין והכי אוקמוהו מארי מתניתין מוליך ומביא למאן דארבע רוחות דיליה מעלה ומוריד למאן דשמיא וארעא דיליה תלת הדסין גוף ותרין דרועין ואינון לקבל עינא וכנפי עינא תרי בדי ערבות לקבל תרין שוקין ולקבל תרין שפוון וכד אינון כלהו אגודה חדא בלולב דאיהו שדרה מה כתיב (שיר השירים ז') אמרתי אעלה בתמר א' אתרוג ע' ערבה ל' לולב ה' הדס כלהו אתעבידו לקבל ארבע מינין דמרכבתא הרוכב בהון איהו יקו"ק [דף כט עמוד ב] וצריך לסדרא בהון בהקפה כגוונא

62

תיקוני זוהר תקונא חמשין ושיתא

 ו' בן ה' בת ה"ה אינון אשה ובתה כלה וחמותה כפום ענפין דאילנא הכי דאתקריאו ענפין דאילנא מתפרשין לעילא באילנא כמה דאוקמוהו ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה ועליהן אתמר ולא יגלה כנף אביו ואינון מתייחדין לתתא כגון לולב דאיהו אגודה חדא לתתא בכל אלין מינין דהדס וערבה דאינון תלת הדסין ותרין ערבות ואיהו בפרודא לעילא דענפין מתפרדין לימינא ושמאלא ובגין דא נפרצו עליו פסול נפרדו עליו כשר והאי פרץ איהו פרוץ בערוה דאיהו בין ענפא וענפא ובגין דא אתמר תמן לא תקרבו לגלות ערוה לאו צריך לקרבא אתוון דאינון יקו"ק באתר [דף צ עמוד א] דערוה ורזא דערוה אתרמיז בתרין אתוון

63

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 לו גופי הנשמות ולמה נקרא גוף הנשמות א"ר בא מפני שכל הנשמות כשיוצאות מן העולם הזה עושה להם הקב"ה דיוקנא של גופות כמו שהיו בזה העולם ומניחם בזה האוצר. וזה האוצר באיזה מקום הוא א"ר יוחנן א"ר יצחק במקום שגנזי (מתים) (נ"א שמים. ונ"א גשמים) שם וגנזי חיים טובים ונקרא ערבות ובערבות יש גנזים הרבה וגנזי הנשמות שם. והא א"ר בא שאוצר אחד הוא והכא תנינן גנזים. א"ר יוחנן לא תקשי לך שנים אוצרות הם אוצר הנשמות שעתידין להנתן בבני אדם דהא תנינן בההוא צורה ובההיא דיוקנא ממש שעתיד לעמוד בזה העולם בההוא דיוקנא [הוא] שם. ונקרא גוף הנשמות מפני

64

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת נח

 יצחק לרבי חייא מה קרבן הוא זה יכול לומר כשאר הקרבן. א"ר חייא הקרבה זו היא כאדם המקריב דורון לפני המלך. ומיכאל הולך עמה עד הפתח הרביעי והחמישי והששי אומר לפני הקב"ה רבש"ע אשרי בניך בני אוהביך אברהם יצחק ויעקב אשריהם הצדיקים הטובים הזוכים לזה. עד שמגיעים לשער השביעי שהוא ערבות וגנזי חיים טובים מצויין שם וכל נשמותיהם של צדיקים כלם שם ונעשים מלאכי השרת ומקלסין לפני הקב"ה ונזונין מזיו השכינה אספקלריא המאירה ושם המנוחה והנחלה ונוח חיי העוה"ב אשר עין לא ראתה אלהים זולתך. וזהו אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים. מי ראוי להיות בזו ההנאה והמנוחה והמרגוע

65

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

 תנחומין עד דאומי לה דכתיב [שם] כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה. כמה דעבדת רחל אוף הכי שכינתא לעילא כדמתרגם קל ברום שמייא אשתמע שכינתא מבכה על בנהא. בההיא שעתא דאיהי הות מבכה אתערו לגבה שתין רבוא משריין עילאין וכלהו איתערו בכיה לגבה בההוא שעתא אשתמע קלא לרקיע ערבות ואזדעזעו מאתן אלף עלמין דהוו גניזי מן יומא דאתברי עלמא עד דאשתמע ההוא קלא לרום שמייא ומאן איהו דא רקיע כעין הקרח הנורא דאיהו על גבי החיות. עד דאתגלית אימא לברתא ואמרה לה מנעי קולך כדין אתפרשת מתמן ואזלת היא וכל אוכלוסה' בגלותא ואצטריכו לאתבדרא לכמה סטרין למהוי גלותא

66

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת בשלח מאמר מרכבות פרעה וחילו

 זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה.[אות רסז] מרכבות פרעה וחילו ירה בים. רבי יצחק פתח, לקול תתו המון מים בשמים ויעלה נשיאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה ויוצא רוח מאוצרותיו. הא תנינן, שבעה רקיעין עבד קב"ה, ובכל רקיעא ורקיעא ככבין קביעין, ורהטין בכל רקיעא ורקיעא, ולעילא מכלהו ערבות.[אות רסח] וכל רקיעא ורקיעא בהלוכו מאתן שנין, ורומיה חמש מאה שנין. ובין רקיעא ורקיעא, חמש מאה שנין. והאי ערבות הלוכו באורכיה, אלף וחמש מאה שנין. ופותיה, אלף וחמש מאה שנין, ומזיוא דיליה, נהרין כל אינון רקיעין.[אות רסט] והא תנינן, לעילא מערבות, רקיע דחיות. פרסות דחיות קדישין ורומהון, ככלהו. לעילא

67

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 דחילו.[אות פג] פתח ואמר, יי' אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת. יי' אלהי: דא שירותא דמהימנותא, סליקו דמחשבה, ועלמא דאתי, רזא חדא בלא פרודא. גדלת: דא שירותא, יומא קדמאה, ואינון יומין עתיקין, סטרא דימינא. מאד: דא הוא סטרא דשמאלא.[אות פד] הוד והדר לבשת: אלין תרין בדי ערבות. עד הכא, כיון דמטא לגו אילנא דחיי, אתטמר, ולא אסתלק למהוי במניינא, בגין ההוא מאד. מאי מאד. שמאלא, דכל ענפין דלתתא ובכללא ענפא מרירא חדא. ועל דא אתטמר ההוא אילנא דחיי, ולא בעא למהוי במניינא דא, עד דאהדר כמלקדמין, ושבח בגוונא אחרא.[אות פה] ואמר, עטה אור כשלמה דא שירותא (דף

68

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות[אות תשט] בכלהו שביעאה עדיף, בר תמינאה, דקא מדבר לכלהו, וקיימא על כלהו. כתיב סלו לרוכב בערבות, מאן רוכב בערבות, ומאן אינון ערבות. אלא, ערבות דא רקיעא שביעאה, אמאי אתקרי ערבות. על דאיהו כליל מאשא ומיא כחדא, ומסטרא דדרום, ומסטרא דצפון, ואיהו מעורב מתרין סטרין.[אות תשי] ואי תימא, אי הכי, שתי ערבות דקא מתחברן בלולב, ותנינן ערבות, הדא הוא דכתיב סלו לרוכב בערבות. אי הכי, מאן יהיב ירכין בגופא, או גופא בירכין, דהא דא עביד פרין ואיבין, ודא לא עביד פרין ואיבין.[אות תשיא] אלא, ודאי כלא הוא רזא

69

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר שבע ברכות דכלה

 חדא, דירכא ימינא. חמישאה, שוש תשיש ותגל עקרה דביתא, בחדוה בקבוץ וכנישו דבנהא, מארבע סטרי עלמא, ודא רזא דירכא אחרא, דאתחבר בירכא שמאלא, למיזל ולמיכנש לכל סטרין, וכנישו דבנין, ורחימו, למיעל לון בין ברכין.[אות תשצו] ובאינון תרין, דנביאים שריין בגווייהו, חדוה דעקרא דביתא. מ"ט. בגין דהא שתי ערבות, לא עבדין איבא ופירין, וכנישו דבנין לגבייהו, אינון פירין ואיבין דלהון, ולא אתערו כנישו דבנהא לגבהא, בר בנביאים.[אות תשצז] שתיתאה שמח תשמח רעים האהובים, אתר דרעותא וחדוה ואחוה אשתכח, עמודא דכל עלמא דאקרי צדיק, וצדיק וצדק רעים ואהובים אינון, דלא אתעדון דא מן דא. עד הכא שית ברכאן, דכלה אתברכת

70

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת בלק מאמר ה' אלקי אתה ארוממך

 דא נתיב לא ידעו עיט. ואיהו פלא.[אות קס] עצות מרחוק קרא להאי בקדמיתא פלא, והכא אמר פלא עצות מרחוק. אלא התם אצטריך לממני שית סטרין לדרגין עלאין, פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום. והכא, לא אתא לממני חושבנא. אבל עצות מרחוק מאי נינהו. תרי בדי ערבות. דכל עיטא דנביאי מתמן אתיא. אינון אקרון עצות מרחוק. אמונה אומן, תרין דאינון חד, נהר וגן. דא נפיק מעדן, ודא אשתקי מיניה. הא הכא, כל רזא סתימא דמהימנותא.

1234567891011121314151617181920