ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וישב פרק לט

 מיד בא מלאך וסירסו ופרעו: שר הטבחים. שר של הורגים: איש מצרי. איש ערום. שהמצריים גנבים, והגנבים ערומים הם, ומה היתה ערמומיתו אמר בכל מקום גרמני, פי' הלבן, מוכר את הכושי, וכאן כושיים מוכרים את גרמני, אין זה עבד אלא הביאו לי ערב, שנאמ' מיד הישמעאלים, אין מיד אלא לשון ערבות, שנאמ' אנכי אערבנו מידי תבקשנו (שם מג ט): אשר הורידהו שמה. אלו אותן שקנאו מן הסוחרים ומכרוהו למדנים הן הן שנתערבו בו:סימן בב) ויהי ה' את יוסף. סילק הקב"ה שכינתו מאת אחיו שהן גדולים וברשות אביהם, והשרה שכינתו אצל זה שהוא קטן, וברשות עצמו: ויהי איש מצליח

42

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 ערבותא דאי משתדפין נכסי הוא אבל כי איתנין נכסי נכסוהי דבר נש אינון מערבין ביה וערבותא דנכסי עדיפא מערבותא דילי והיכא דאמר ליה נמי ממי שארצה אטול כי קבלן דמי. והיכי דמי ערב והיכי דמי קבלן, אמר רב הונא הלויהו ואני פורע הלויהו ואני חייב הלויהו ואני נותן כולן לשון ערבות הן. תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן: והלכתא ערב דבשעת מתן מעות לא בעי קנין ובאמירתו הוא משתעבד, שלא בשעת מתן מעות בעי קנין ובאמירתו לא משתעבד. ערב בבית דין אפילו שלא בשעת מתן מעות

43

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 כנגד הפלשתים שמכישין את ישראל כנחש. בירך את גד בחליצותו של גבור, להיות עובר לפני עם ה' למלחמה. בירך נפתלי בקלילות כאיילה, לעמוד ברק ואחיו בני נפתלי הולכין בקלילות ומושכין בהר תבור לעמוד כנגד יבין וסיסרא. בירך בנימין בתוקף הזאב, להיות מרדכי בנו עומד כנגד מלכות מדי, דכתיב בה זאב ערבות ישדדם (שם ה ו), וכתיב וארו [חיוה] אחרי (תניינא דמיא) [תנינה דמיה] לדוב (דניאל ז ה). לדיב כתיב, דהיינו זאב. יכול זה יורש ברכתו לבד וזה לבד, ת"ל איש כברכתו בירך אותם, אע"פ שבירך לכל איש ואיש כברכתו בירך את כולם, כלומר איש כברכת אחיו:סימן כטכט) ויצו

44

פתרון תורה פרשת נשא

 מהן שנ' [עמוד 128] יוצרו וג', שמטין וברר לו אחד מהן, שנ' ושבתה הא', שבועים וג', שנ' וקדשתם את שנת החמישים וג'. ברא ארצות [ובירר ארץ ישראל], שנ': תמיד עיני ה' אל גו', וכן הק' קרא אותו ארצי, שנ' ואת ארצי חלקו וג'. ברא רקיעים וברר לו אחד מהן, זה ערבות, שנ' סלו לרוכב בערבות וג'. ברא אומות וברר לו אחד מהן אילו ישראל, שנ' ובך בחר ה' וג'. ברא שבטים שנ' ובחור אותו וג' לפיכך הוא מחבבם ביותר והוא אומ' למשה בכל פעם פקד את בני לוי ואינו מזכיר נקבה מפני שכבודו של הק' עולה מן הזכר'. כל זכר,

45

פתרון תורה פרשת בהעלותך

 לעמו ינעיםלהם יקים שבעה רועיםככ' והיה זה יהיה זה שלום אשור כי יב' וג'מלך שוכן מעונהנוראותיו חק בנאמנהסידורים פקד באמונהעש חלק לשבעה וגם לשמונהככ' תן חלק לשב' וג'.פועל ישועות באלפי רבבותציר אמונים חשקו בחיבותקבע אותו שביעי לאבותרם העלהו לשמי ערבותככ' ואל משה אמר עלה אל ה' וג'שוכן עד עוטה אורותכל נסתרות לפניו מנוהרותתוקף דרכיו כשמש ברורותתורתו אור ומצותיו נרותככ' כי נר מצוה ותורה וג'[עמוד 141] הזהיר אמרות טהורותאימץ דתות מבוארותיצר יה כל באמירותמשובח אהרן להעלות נרותככ' וידבר וג'.

46

פתרון תורה פרשת אלה הדברים

 כהררי אליחד חטאו עם ישראלכבוד חקקם על יד ציר אללכן אם יעמד משה ושמואלכמ' שכ' ויאמר ה' לי /אלי/ אם יעמד משה ושמואל וג'ואומ' והיה כאש' /כי/ יאמ' אליך אנה נצא וא' אל' כה אמר ה' וג'מתוקים היו בתוך אחיםנבונים וכבושם מפוחיםשפתם ערבות מניחוחיםעבור כי אמרו דברים נכוחיםככתוב שפתים ישק מש' ד' נכו'פרחי שבטי שושנהצבאות עדרי מי מנהקהלם בעבר הירדן חנהרחש צור להוכיחם בסוף ארבעים שנהככ' ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר וג'שימע להם דברים ברוריםתמכם אמרים מבואריםהוכיח אותם לבלי היות ממריםישר

47

פתרון תורה פרשת האזינו

 והוא אחד ושמו אחד, והוא שוכן בשלש מאות ותשעים רקיעים, וכל רקיע ורקיע שמו וכינוי נקוד עליה, וכל אחד ואחד משרתים ואופנים ושרפים וכרובים וגלגלים וכסא הכבוד, והכל שלו והכל לשבחו, לא כל שכן שיש לו אלף אלפים וריבי רבבות רקיעות, כי בזמן שישראל עושין רצונו של הק' שכין על ערבות בשבעה רקיעים, ואין רחוק מהם כלום, שנ' מבין שני הכרובים וידבר אליו, בשעת הכעס נתעלה וישב במרום מרומים וצועקין ישראל ואין עונה להן ובוכין ואין קולם נשמע וגוזרים צום יושבין ומתפלשין בעפר ומתכסין שקין ומורידין דמעות כנחלי מים ובוכין מגדולים ועד קטנים ואינן נשמעים, וכל כך למה, מפני שנאת

48

פתרון תורה פרשת וזאת הברכה

 ישראל גוי אחד בארץ וג', ישראל נושע בה' וג', מגן עזרך, מגן שלך, אני הוא מגנך ועזרך, כ' ה' א' נפשנו חכתה לה' וג', ובגאותו שחקים שבאותו השמים והשחקים - - מעונה אלהי קדם, מן השמים הוא [עמוד 345] שולח עזרה - - לישר' שנ' תנו עז לאלהים על ישר' גאותו, ועזו של רכב [ערבות] ושחקים, ויכחשו אויביך לך ואתה על במ' תדרוך... - ה' מסיני בא, מאיכן בא אמ' האל' למשה אמור להם לישר' [היו] נכונים לשלשת ימים מה עשו ישר' ישנו להם וה' [ימי] עצרת יפים לישינה, היה האל' עומד הר סיני והמלאכים עומדים לפניו שאין לפניו שינה, שנ' הנה לא ינום ולא

49

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש

 ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש+מד+ בני אם ערבת לרעך אמר רבי חנינא ברח מן ג' והדבק בג' ברח מן הפקדונות ומן המאונים ומלעשות ערבות בין אדם לחבירו והדבק בחליצה ובהיתר נדרים ובהבאת שלום בין אדם לחבירו, א"ר שמעון בר אבא לית שמיה פקדון אלא פוק דין, ד"א בני אם ערבת לרעך זה יהודה שנאמר אנכי אערבנו [מ"ג, ט], נוקשת באמרי פיך אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים, עשה זאת אפוא בני והנצל התרפס בעפר רגליו, ורהב רעך המליכהו עליך, ויגש אליו יהודה [מ"ד, י"ח] כי הנה המלכים נועדו זה יהודה ויוסף שנתועדו יחדו, עברו יחדו

50

ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו

 זמן הרבה אתם עושין שם וכן מצינו שהיו י"ב חדש פחות עשרה ימים. נגד ההר [י"ט, ב] למזרחו של הר כל מקום שאתה מוצא נגד פנים למזרח:[רמז רעו] ומשה עלה אל האלהים [י"ט, ג] כל השביעיים חביבים למעלה, הרקיע השביעי חביב. שמים ושמי השמים זבול מעון מכון ערבות סלו לרוכב בערבות, בארצות השביעי חביבה ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה תבל והוא ישפוט תבל בצדק, בדורות השביעי חביב אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך ויתהלך חנוך את האלהים, באבות השביעי חביב אברהם יצחק ויעקב לוי קהת עמרם משה ומשה עלה אל האלהים [י"ט, ג], בבנים השביעי חביב (אליהו) [

1234567891011121314151617181920