ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 בנחשים ושעשע יונק על חור פתן (ישעיה י"א ח'). חטאו באריות דכתב שריה בקרבה אריות שואגים (צפניה ג' ג') ולקו באריות עלה אריה מסובכו (ירמיה ד' ז') ומתנחמים באריות ואריה כבקר יאכל תבן (ישעיה שם /י"א/ ז'), חטאו בזאבים דכתב (כהנים) [שפטיה] זאיבי ערב (צפניה שם /ג'/) ולקו בזאב זאב ערבות ישדדם (ירמיה ה' ו') ומתנחמין בזאב זאב וטלה ירעו כאחד (ישעיה ס"ה כ"ה). חטאו בעגל בחורב ולקו בעגל אפרים עגלה (לא) מלומדה אוהבתי לדוש (הושע י' י"א) (ומתנחמות) [ומתנחמים] בעגל ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק (מלאכי ג' כ'). חטאו בבתולה אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה (יואל א' ח')

22

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויגש

 שנאמר ויתיצב ארבעים יום (ש"א =שמואל א'= יז טז), אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותו הערבות של זקינך שערב את בנימין מיד אביו, שנאמר אנכי אערבנו, אלא לך והוצא אותו מערבותו, שנאמר ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח (שם שם /שמואל א' י"ז/ יח), ואין ערובתם אלא ערבות, מה עשה דוד, הלך וקיים את הערבות, והרג את גלית, א"ל הקב"ה חייך כשם שנתת את נפשך על שאול, שהוא משבטו של בנימן, כשם שעשה יהודה זקינך על בנימן, שנאמר ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני וגו' (בראשית מד לג), כך אני נותן בית המקדש בגבולך, ובגבול

23

מדרש תנחומא (בובר) פרשת במדבר

 החמשים שנה (שם שם /ויקרא כ"ה/ י). ברא ארצות ובחר לו אחד מהם ארץ ישראל, שנאמר ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה [תמיד עיני ה' אלהיך בה] (דברים יא יב), [וכך הקב"ה קורא אותה ארצו שנאמר ואת (ארצו) [ארצי] חלקו] (יואל ד ב). ברא רקיעים ובחר לו אחד מהם זה ערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות ביה שמו (תהלים סח ה). ברא אומות ובחר לו אחד מהן זה ישראל, שנאמר בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגולה (דברים ז ו), גוי בשר ואתה בשר, ובך בחר ה' אלהיך וגו', למה בחר אתכם הקב"ה לפי שאהב אתכם, שנאמר כי מאהבת ה'

24

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת במדבר

 שבועים ולו אחד מהם שנאמר (שם /ויקרא כ"ה/) וקדשתם את שנת החמשים שנה זה יובל, ברא ארצות וברר אחת מהן זו ארץ ישראל שנאמר (דברים יא) ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד, וכך קרא אותה ארצי שנאמר (יואל ד) ואת ארצי חלקו, ברא רקיעים וברר לו אחת מהן זה ערבות שנאמר (תהלים סח) סולו לרוכב בערבות ביה שמו, ברא ע' אומות וברר לו אחת מהן שנאמר (דברים יד) בך בחר ה' להיות לו לעם סגולה גוי כשר ואתה כשר ובך בחר ה' ולמה בחר בהן לפי שאהב אותם שנאמר (הושע יד) אהבם נדבה, וכתיב (דברים ז) כי מאהבת ה'

25

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ט

 איש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא, וכתיב ויקרא אסא אל ה' אלהיו (דה"ב =דברי הימים ב'= יד י). בשנים, והשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג יא). בימים, ויברך אלהים את יום השביעי (בראשית ב ג). בחדשים, בחדש השביעי באחד לחדש (ויקרא כג כד). בשמים, רקיע שמים שחקים זבול מעון מכון ערבות, וכתיב סולו לרוכב בערבות (תהלים סח ה). בארצות, ארץ אדמה ארקא גיא ציה נשיה תבל, וכתיב והוא ישפוט תבל בצדק (תהלים ט ט)].[יב] [ט, י] ויהי ה' משגב לדך. אמר ר' יוחנן כל מקום שכתוב במקרא דל דך תככים אביון מך עני רש חילך, בישראל הכתוב מדבר, דל

26

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צב

 שבתו גם הם, שנאמר וישבתו העם ביום השביעי (שמות טז ל). אמר הקב"ה השבת הזה נתתי לישראל אות ביני לבינם, בששת ימי המעשה פעלתי את העולם, ובשבת נחתי, לפיכך נאמר ביני ובין בני ישראל [אות היא לעולם] (שם /שמות/ לא יז). שבעה רקיעים בראתי, ומכולם לא בחרתי למכון שבתי אלא ערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות ביה שמו (תהלים סח ה). שבעה ארצות בראתי, ומכולם לא בחרתי אלא ארץ ישראל, שנאמר תמיד עיני ה' אלהיך בה (דברים יא יב). [שבעה הרים ברא הקב"ה, ומכולם לא בחר אלא בהר סיני, שנאמר ההר חמד אלהים לשבתו (תהלים סח יז)]. שבעה ימים בראתי, ומכולם

27

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיד

 אמר שפרו לפניו דרכיכם, כענין שנאמר סולו סולו המסלה (ישעיה סב י). לרוכב בערבות. רבנן אמרו שני רקיעין הם, שנאמר לרוכב בשמי שמי קדם (תהלים סח לד). רבותינו אמרו שלש, שנאמר השמים ושמי השמים (מ"א =מלכים א'= ח כז), ר' אלעזר אומר שבעה הן, וילון רקיע שחק זבול מעון מכון ערבות, וכבודו של הקב"ה בערבות, אמר ר' חלפתא בן יעקב בשם ר' יהודה בר סימון ראה הקב"ה מעשיהן של צדיקים, וערב עליו מעשיהם. אמר ר' פנחס הכהן בר חמא הרקיע ששמו ערבות הקב"ה זורע מעשה הצדיקים והם עושים פירות, שנאמר כי פרי מעלליהם יאכלו (ישעיה ג י).[ג] ביה שמו

28

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת אמור פרק כא

 מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת אמור פרק כאסימן אפרשת אמור [א] אמר אל הכהנים. כשעלה משה אל ערבות מואב וחלה פני הקב"ה שיכנס אל ארץ ישראל, ולא רצה הקב"ה להתיר שבועתו, ואמר לו רב לך את אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה (דברים ג כו), שלא יאמר כמה הרב קשה וכמה התלמיד סרבן, עוד חלה פני בוראו שיראהו ארץ ישראל כולה, וקבל הקב"ה והראהו כל ארץ ישראל כולה, וכל דור ודור ופרנסיו, שנאמר ויראהו ה' את כל הארץ (מגלעד ועד) [את הגלעד עד] דן (דברים לד א), והראה לו שאול המלך ואת כל הפרנסים שעתיד להיות על

29

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת בהר פרק כה

 פה אל פה כמשה, כמו שנאמר פה אל פה אדבר בו וגו' (במדבר יב ח). בבנים שהיו לישי, (אליאב הבכור) [וישי הוליד את בכורו את אליאב], ואבינדב השני, ושמעא השלישי, נתנאל הרביעי, רדי החמישי, אצם הששי, ודוד השביעי (דה"א ב' יג יד טו). ברקיעים, רקיע, שמים, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות, ומכולם בחר בערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות ביה שמו (תהלים סח ה), בארצות, ארץ, אדמה, ארקה, חרבה, יבשה, נשייה, תבל, ומכלם לא בחר אלא בתבל, שנאמר והוא ישפוט תבל בצדק (שם ט ט). בשנים. שש שנים תזרע שדך ובשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג יא). בחדשים. ניסן אייר סיון תמוז

30

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת מסעי פרק לג

 לשמור דרכי ה', לא היו מתעכבין כל כך במדבר אלא שנה שנייה ליציאת מצרים היו נכנסים לארץ ישראל שהיו נוחלים אותה ויושבים בטח, ולפי שלא היו שומרים דבר ד' היו הולכים עשר מסעות שמונה מסעות וחוזרים לאחור, ולכך הוצרך הכתוב לכתוב מסעיהם: אתה מוצא מ"ב מסעות משיצאו ישראל ממצרים עד ערבות מואב, מהם י"ד מסעות שהלכו ישראל עד שבאו לרתמה, שהיא במדבר פארן, שעדיין לא היה להם שנה אחת ושלשה חדשים עד ששלחו להם מרגלים, שלכך נקרא רתמה על שם הארץ שהוציאו דבה עליה, כמו שנאמר מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה, [חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים]

1234567891011121314151617181920