ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 ישראל אומר זה אלי ואנוהו (שמות טו ב) ורוח הקדש משיבה אותן ואומ' עם זו יצרתי לי (ישע' מג כא): ישראל אומ' כי תפארת עזמו אתה (תה' פט יח) ורוח הקדש משיבה אותן ואומ' ישראל אשר בך אתפאר (ישע' מט ג): רכב שמ' אין רוכב אלא שליט ואין שמים אלא ערבות וה"א (תה' סח ה) סלו לרכב בערבות ביה שמו: ומהוא ובגאותו שחקים שבגאות מסבב שאר השחקים לפי שהוא למעלה מהן: ד"א רכב שמ' בעז' בשעה שהוא עוזר את ישראל שמו מתגדל בעולם: רכב שמ' בעז' כשישראל עושין רצונו שלהקב"ה רכב שמ' בעז' וכשאין עושין רצונו שלהקב"ה ובגאותו שחקים: ובגאותו

12

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 ויגש א [מד, יח] ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה, (משלי ו) בני אם ערבת לרעך וגו' נוקשת באמרי פיך וגו' עשה זאת וגו', א"ר חנינא ברח מן שלש והדבק בשלש, ברח מן הפקדונות ומן המיאונים ומלעשות ערבות בין אדם לחבירו, הדבק בחליצה, ובהפרת נדרים, ובהבאת שלום שבין אדם לחבירו, א"ר ברכיה א"ר שמעון בר אבא לית שמיה פקדון אלא פוק דון, ד"א בני אם ערבת לרעך, זה יהודה, אנכי אערבנו, (שם /משלי ו'/) תקעת לזר כפיך, מידי תבקשנו, נוקשת באמרי פיך, אם לא הביאותיו אליך, עשה

13

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 מלכות מדי, זה נמשל בזאב וזו נמשלה בזאב, זה נמשל בזאב בנימין זאב יטרף וגו', וזו נמשלה בזאב (דניאל ז) וארו חיוא אחרי תנינא דמיה לדוב, רבי חנינא אמר לדב כתיב דב היה שמה, היא דעתיה דרבי יוחנן דא"ר יוחנן (ירמיה ה) על כן הכם אריה מיער, זו בבל, זאב ערבות ישדדם, זו מדי, ביד מי מלכות מדי נופלת ביד מרדכי שהוא בא משל בנימין, לוי כנגד מלכות יון, זה שבט שלישי וזו מלכות שלישיה, זה אותיותיו משולשין וזו אותיותיה משולשין, אלו תוקעי קרנים ואלו תוקעי סולפירים, אלו לובשי כובעים ואלו לובשי קיסים, אלו לובשי מכנסים ואלו לובשי פמלליא, אלו

14

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 וזו נמשלה בזאב, זה נמשל בזאב בנימין זאב יטרוף וגומ', וזו נמשלה בזאב וארו חיוה אחרי תנינא דמיה לדוב (שם שם /דניאל ז'/ ה), רבי חנינה אמר לדב כתיב, דב היה שמה, היא דעתיה דרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן על כן הכם אריה מיער (ירמיה ה ו) זו בבל, זאב ערבות ישדדם (שם שם /ירמיהו ה'/) זו מדי, ביד מי מלכות מדי נופלת, ביד מרדכי שהוא בא משל בנימין, לוי כנגד מלכות יון, זה שבט שלישי, וזו מלכות שלישית, זה אותיותיו משולשין, וזו אותיותיה משולשין, אלו תוקעי קרנים, ואלו תוקעי סולפירים, אלו לובשי קובעים, ואלו לובשי קיסים, אלו לובשי מכנסים,

15

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג

 לקה דכתיב (שם /דניאל/ ז) ולבב אינש יהיב ליה ור' שמואל בר נחמן אמר אף לבו לקה דכתיב לבבי מן אנשא ישנון חזה הוית וארו חיוה אחרי תנינא דמיא לדוב לדב כתיב זה מדי הוא דעתיה דרבי יוחנן דאמר ר"י (ירמיה ה) על כן הכם אריה מיער זו בבל, זאב ערבות ישדדם זו מדי, נמר שוקד על עריהם זו יון, כל היוצא מהנה יטרף זו אדום למה כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם, חזו הוית וארו אחרי כנמר זו יון שהיתה מעמדת בגזירותיה ואומרת לישראל כתבו על קרן השור שאין לכם חלק לעולם הבא בתר דנא חזה הוית בחזוי עם לילא

16

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת שמיני פרשה יג

 דכ' לבביה מן אנשא ישנון (שם /דניאל/ ד, יג). חזה הוית וארו חיוא אחרי תיניינא דמיא לדוב (שם /דניאל/ ז, ה), זו מדי, אמ' ר' יוחנן דמיא לדוב, לדב כת' ודב היה שמה. אדעתא דר' יוחנן דאמ' ר' יוחנן על כן הכם אריה מיער (ירמיה ה, ו), זו בבל. זאב ערבות ישודדם (שם /ירמיהו ה', ו'/), זו מדי. נמר שקד על עריהם (שם /ירמיהו ה', ו'/), זו יוון. כל היוצא מהנה יטרף (שם /ירמיהו ה', ו'/), זו אדום. למה, כי רבו פשעיהם עצמו משובותיהם (שם /ירמיהו ה', ו'/). חזה הוית וארו אחרי כנמר (דניאל ז, ו), זו יוון, שהייתה מנמרת

17

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כט

 הפיצותיך שם (ירמיה ל, יא). אבל ישראל על ידי שאין מכלין את שדותיהן, אך אותך לא אעשה כלה ויסרתך למשפט ונקה לא אנקך (שם /ירמיהו ל'/). אימתי בראש השנה, בחדש השביעי באחד לחדש.[יא] בחדש השביעי. לעולם שביעי חביב. למעלה שביעית חביבה, וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות, סולו לרוכב בערבות ביה שמו (תהלים סח, ה). בארצות שביעית חביבה, ארץ אדמה ארקא גיא צייה נשייה תבל, והוא ישפוט תבל בצדק (שם /תהלים/ ט, ט). בדורות שביעי חביב, אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך, ויתהלך חנוך את האלהים (בראשית ה, כד). באבות שביעי חביב, אברהם יצחק ויעקב ולוי וקהת

18

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג

 ושבתה הארץ שבת לה' ברא שבועות ובירר לו א' מהם שנאמר (שם /ויקרא כ"ה/) וקדשתם את שנת החמשים שנה, ברא ארצות ובירר לו אחד מהם א"י שנאמר (דברים יא) תמיד עיני ה' אלהיך בה וכן הקב"ה קורא אותה ארצו שנאמר ואת ארצי חלקו, ברא רקיעים ובירר לו אחד מהם זה ערבות שנאמר (תהלים סח) סולו לרוכב בערבות ברא אומות ובירר לו אחת מהם אלו ישראל שנאמר (דברים יד) ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה ברא שבטים ובירר לו אחד מהם זה שבט לוי שנאמר (שמואל א ב) ובחור אותו מכל שבטי ישראל לפיכך אמר הקב"ה למשה שיפקדם מבן חדש

19

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ה

 ה רבי יהודה פתר קרא בתלמידי חכמים, תלתלים שחורות כעורב, אלו תלמידי חכמים שאע"פ שנראין כעורין ושחורין בעולם הזה לעתיד לבא (נחום ב') מראיהן כלפידים כברקים ירוצצו, רבי שמואל בר יצחק פתר קרא בפרשיות התורה, תלתלים שחורות כעורב אלו תלמודות של תורה שנראות כעורות ושחורות מלאומרן ברבים אמר הקב"ה ערבות הן עלי המד"א (מלאכי ג') וערבה לה' מנחת יהודה, תדע לך שהוא כן הדבר שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו שתיהן כאחד אלא זו בפני עצמה וזו בפני עצמה, שנא' (ויקרא ט"ו) איש איש כי יהיה זב מבשרו וגו' ואשה כי יזוב זוב דמה.ו א"ר שמעון בן לקיש תורה

20

אסתר רבה (וילנא) פתיחתות

 איש מפני הארי וגו' זו בבל, על שם קדמיתא כאריה ופגעו הדוב זו מדי על שם (דניאל ז') וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדוב, ר' יוחנן אמר לדב כתיב, דא היא דעתיה דר' יוחנן דאמר ר' יוחנן (ירמיה ה') על כן הכם אריה מיער זו בבל (שם /ירמיהו ה'/) זאב ערבות ישדדם זו מדי, נמר שקד על עריהם זו יון (שם /ירמיהו ה'/) כל היוצא מהנה יטרף זו אדום, ובא הבית זה יון שהיה הבית קיים, ונשכו הנחש זו אדום, שנאמר (ירמיה מ"ו) קולה כנחש ילך וכה"א (שיה"ש ה') פתחי לי אחותי זו בבל, רעיתי זו מדי, יונתי ביון, תמתי

1234567891011121314151617181920