ערבות

ערבות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2900 מקורות עבור ערבות. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

רש"י יהושע פרק ב

 וכלב היו ופנחס עמד לפניהם ולא ראוהו לפי שהיה כמלאך, ד"א ותצפנו כל אחד ואחד בפני עצמו ודוגמתו מצינו שמן וקטרת ישמח לב ולא אמר ישמחו לב:(ו) בפשתי העץ - פשתים בגבעוליהן:(ז) על המעברות - מקום מעבר המים, שהיו סבורים שחזרו לאחוריהם אל ערבות מואב והירדן מפסיק בינתים:והשער סגרו - השוערים:(יא) ולא קמה עוד רוח באיש - אפי' לשכב עם אשה אמרו אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה ובת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה כל ארבעים שנה:(יב) אות אמת - שתעשו כשתבאו ותכבשו את העיר שתכירו האות ותחיוני:(טו) ותורידם בחבל בעד החלון - באותו

112

רש"י מלכים ב פרק כה

 רש"י מלכים ב פרק כה(א) בשנת התשיעית למלכו - של צדקיהו:דיק - ת"י כרקום:(ד) דרך שער בין החומתים - מערה הולכת מביתו עד ערבות יריחו וברח לו דרך המערה והקב"ה זימן צבי הולך על גג המערה חוץ לעיר ורדפו כשדים אחרי הצבי וכשהגיעו לפתח המערה בערבות יריחו ראוהו ולכדוהו הוא שאמר (ביחזקאל י"ב י"ג) ופרשתי רשתי עליו ונתפש במצודתי:(ו) וידברו אתו משפט - נתווכח עמו על השבועה:(ט) ואת כל בית גדול - בתי כנסיות שמגדלין בהן תורה ותפלה ובתי השרי':(יא) ואת הנופלים - ששמעו לקול נבוכדנצר ויצאו אליו מן העיר כמו בלכתו אל צקלג נפלו עליו ממנשה וגו' (ד"ה =דברי

113

רש"י ישעיהו פרק לח

 שאני מתגבר כן יגבר החולי עלי לשבור כל עצמותי:(יד) כסוס - כמו כסוס והוא שם עוף:כסוס עגור - כמו כסוס ועגור, (ד"א) כעוף זה שתפשוהו בגרונו והוא מצפצף וכן ת"י כסוסיא דאחיד ומנציף:עשקה לי - כמו עשוק אותי לקחני מיד מלאך המות וערבני להנצל ל' ערבות גרנטיא"ה בלע"ז כמו (תהלים קיט) ערוב עבדך לטוב:עשקה לי - עשוק אותי מידו כאשר תאמר רפא נא לה (במדבר יב) רפא אותה:(טו) מה אדבר - שבח וקילוסין לפניו והרי אמר לי נחמות והוא עשאן:אדדה כל שנותי - כמו (ברא' לא) ותדד שנתי אתנודד מכל שנתי לקלס לפניו, י"ת שנות ל' שנים:על מר נפשי -

114

רש"י ירמיהו פרק ה

 הם מחכמ' אלו שאני מדבר עמהם:נואלו - לשון אויל כתרגומו איטפשו:(ה) אלכה לי אל הגדולים - הם ישמעו אך לא הועלתי וגם המה יחדו שברו עולו של הקב"ה מעליהם:(ו) אריה - מלכות בבל:זאב - מלכות מדי:נמר - מלכות אשור:זאב ערבות - לשון ערבה ושוחה זאב המדבר:שקד - ממהר ומנחם חברו עם ל' שמירה כמו לשקוד על דלתותי (משלי ח) י"ת לשון אריבה:(ז) אי לזאת אסלח לך - בתמיה שמא לזאת אסלח לך ומנחם פירש אי כמו אין אשר בניך עזבוני ואשביע אותם כל טוב:יתגודדו - יתקבצו גדודים:(ח) סוסים מיוזנים משכים היו - בכל בקר היו משכים לאור בקר בהשכמה:יצהלו -

115

רש"י ירמיהו פרק לט

 לעיל /ירמיהו/ א):בשער התוך - בתרעא מציעתא שער העזרה שער ניקנור המזרחי והוא בין שער עזרת נשים ובין שער ההיכל ורבותינו אמרו שער התוך שער שמחתכין בו הלכות עליהם הוא אומר מקום המשפט שמה הרשע (קהלת ג):(ד) דרך גן המלך - מער' היתה לו מביתו עד ערבות ירחו ויצא לילך דרך המערה מה עשה הקב"ה לקיים ופרשתי את רשתי עליו (יחזקאל יב) זימן צבי לפני הכשדים מהלך על גג המערה חוץ לעיר ורצו אחריו לתפשו והוא רץ עד פתח המערה וראו את צדקיהו יוצא מן המערה:(ה) וידבר אתו משפטים - למה עברת על השבועה:(ו) ואת כל חורי יהודה - אלו

116

רש"י ירמיהו פרק נב

 רש"י ירמיהו פרק נב(ג) כי על אף ה' היתה - היא גרמה לו מרד צדקיהו במלך בבל שהוא תחלת החורבן:(ד) דיק - כרכום:(ז) יברחו - כמו ברחו:דרך שער בין החומותים - מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו וכבר פירשתיה בס' הזה (לא):(ט) רבלתה - היא אנטוכיא:וידבר אתו משפטים - על שעבר על השבועה:(י) את כל שרי יהודה - סנהדרין שאמר להם אתם התרתם לו את שבועתו וחטא היה בעיני האלהי' להתיר השבועה:(יא) בית הפקדות - בבית האסירין:(יג) בית הגדול - בתי כנסיות שמגדלין בהם תפלה, וי"א בתי מדרשות שמגדלין בהם את התורה מחלוקת האמוראים היא:(טו) יתר האמון - כמו

117

רש"י יחזקאל פרק יב

 שאני מתקן לעצמי כלי גולה:(י) הנשי' המשא הזה - על המלך צדקיהו אני מראה המשא הזה לשון נבואה:(יב) פניו יכסה - מחמת כלימה שהוא בורח מן העיר לילה:(יג) ופרשתי את רשתי עליו - מערה היתה לו מביתו עד ערבות יריחו ויצא דרך המערה מה עשה הקב"ה הביא צבי אחד לפני חיל כשדי' והולך לפניהם על גג המערה והם רודפים אותו וכשיצא צדקיהו מן המערה בערבות יריחו ראוהו יוצא ותפשוהו:ואותה לא יראה - כי ברבלה בארץ חמת דבר אתו משפטים ועיור את עיניו ואח"כ הביאו לבבל כמה שנא' בספר (מלכי' ב כה ובירמיה לט):(יד) וכל אגפיו - שריו ומנחם פתר בו

118

רש"י תהלים פרק יט

 מחופתו - בכל בקר וזהו שאמר השמים מספרים כבוד אל:(ז) ותקופתו על קצותם - הקפת סבובו מקצה אל קצה:ואין נסתר מחמתו - אילמלא ניתן ברקיע התחתון לא היה אדם נסתר מפניו מפני חמימותו שחמה ולבנה ברקיע השני כדאמרינן שבעה רקיעים הם וילון רקיע שחקים זבול מכון מעון ערבות ומונה להם כסדרן וילון אינו משמש כלום רקיע יש בו חמה ולבנה כוכבים ומזלות כו':(ח) תורת ה' תמימה - גם היא מאירה כשמש כמו שנאמר בסוף הענין מאירת עינים ואומר (משלי ו') כי נר מצוה ותורה אור ד"א ואין נסתר מחמתו ליום הדין וליהט אותם היום הבא (מלאכי ג') אבל תורת ה' תמימה

119

רש"י משלי פרק ו

 רש"י משלי פרק ו(א) בני אם ערבת - ערבות ממון כמשמעו פירשו רבותינו:(ג) לך התרפס - התר לו פס יד לשלם לו ממונו:ורהב רעיך - ואם אין לו ממון עמך אלא שנוקשת באמרי פיך לדבר לו קשות הרב' עליו רעים לבקש ממנו שימחול לך:דבר אחר בני אם ערבת לרעך - אחר שנעשית ערב להקב"ה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה רעי (שיר ה) וקבלת עליך בסיני ובערבות מואב באלה ובשבועה לשמור מצותיו:תקעת לזר כפיך - שתשוב ותסור מדרכיו ותדבק באפיקורסין ללכת בדרכיהם:(ב) נוקשת באמרי פיך - שתקעת כף להדבר עם הזרים:(ג) עשה זאת אפוא בני והנצל - הואיל ובאת בכף

120

רש"י משלי פרק יז

 תורה:ולב אין - ואין בלבו לקיימה ואינו לומד תורה אלא לקנות שם:(יז) בכל עת אוהב הרע - לעולם הוי אוהב רעים לקנות אוהבים:ואח לצרה יולד - לעת הצרה יולד לך הרע כאח לעזור לך ולהשתתף בצרתך:(יח) אדם חסר לב תוקע כף - ערבות ממון, ד"א תוקע כף לאפיקורסים כדי ללכת בדרכיהם והרי כבר:עורב ערובה לפני רעהו - כבר ערב להקב"ה לשמור מצותיו:(יט) אוהב פשע - לפשוע בחבירו:אוהב מצה - להתקוטט ולריב:מגביה פתחו - מדבר בגאוה כמו שמור פתחי פיך (מיכ' ז):(כב) לב שמח ייטיב גהה - כשהאדם שמח בחלקו פניו מאירין:(כג) שוחד מחק רשע יקח - הקב"ה מקבל דברי הכנעה

1234567891011121314151617181920