עקרות

עקרות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 386 מקורות עבור עקרות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 הוספה ב לנוסחא א פרק ח ר' חנניא בן חכינאי אומ' הנעור בלילה ומפנה לבו לבטלה זו היא דרך ארץ. א"ר חנניא צריך אדם מבן י"ח שנה ליקח אשה כדי שלא יפנה לבו לבטלה. שכך הזהיר ירמיה ואמ' קחו נשים והולידו בנים. מהו נשים תמימות לא אילוניות ולא עקרות שאין מולידות בנים ואת בנותיכם תנו לאנשים. מה אנשים אנשים תמימים לא סריסים לא סריס חמה ולא סריס ממש ולא טומטום ולא אנדרוגינס ואל תמעטו: מלמד שהיה אהרן ופגע בו באדם רע נתן לו שלום ולמחר כשהיה אתו האיש היה לילך לעבוד עבודה אמ' אוי לי היאך אשא עיני ואראה את

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ו

 ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון ומה מקיים רבי יוסי לחדשיו יבכר בכל חודש וחודש יהיה מבכר [שם יב] ועלהו לתרופה רבי יוחנן אמר תרפיה מציץ עליה ותרף מזונה רב ושמואל חד אמר להתיר פה שלמעלן וחד אמר להתיר פה שלמטן ר' חנינא ור' יהושע בן לוי ח"א להתיר פה עקרות וח"א להתיר פה אלמים: ולעמתן בצפון וכו' את מוצא בשעה שעלה נבוכדנאצר לכאן בא וישב לו בדופני של אנטוכיה ויצאה סנהדרין גדולה לקראתו ואמרה לו הגיע זמן הבית הזה ליחרב אמר להן אותו שהמלכתי עליכם תנוהי לי ואני הולך באו ואמרו ליהויכין מלך יהודה נבוכדנאצר בעי לך כיון ששמע

3

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט

 אין כתיב כאן אלא השמימה אמר הקב"ה בה"א בראתי את העולם הריני מוסיף ה"א על שמך ואת פרה ורבה, ואמר רבי יודן והיו אותותיך מנין אברככה מאתים וארבעים ושמונה, אמר ר' לוי לא שם אדם פרה מאברהם עד שנתברך ולא שמה לו עד שנתברך מאברהם כיצד אברהם היה מתפלל על עקרות והם נפקדות, ועל החולים והם מרויחים, רב הונא אמר לא סוף דבר אברהם הולך אצל החולה אלא החולה רואה אותו ומרויח, א"ר חנינא אפילו ספינות שהיו מפרשות בים הגדול היו ניצולות בזכותו של אברהם, ולא של יין נסך היו, אתמהא, אלא חלא מזיל חמרא בכ"מ שיין עובדי כוכבים מצוי

4

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נג

 ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם.ח [כא, ו] ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים, ר' ברכיה בר' יהודה ברבי סימון בשם רבי שמואל ברבי יצחק ראובן בשמחה שמעון מה איכפת ליה כך שרה נפקדה אחרים מה איכפת להם, אלא בשעה שנפקדה אמנו שרה, הרבה עקרות נפקדו עמה, הרבה חרשים נתפקחו, הרבה סומים נפתחו, הרבה שוטים נשתפו, נאמר כאן עשייה ונאמר להלן (אסתר ב) והנחה למדינות עשה, מה עשייה שנא' להלן ניתן דורייה לעולם, אף עשייה שנא' כאן דורייה לעולם, ור' לוי אמר הוסיפו על המאורות, נאמר כאן עשייה עשה לי ונאמר להלן ויעש אלהים את שני המאורות.

5

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עז

 והמשובחין שבכם, אתה מוצא כל מה שהקב"ה עתיד לעשות לעתיד לבא, הקדים ועשה ע"י הצדיקים בעולם הזה, הקב"ה מחיה המתים ואליהו מחיה את המתים, הקדוש ב"ה עוצר גשמים ואליהו עוצר גשמים, הקב"ה מברך את המועט ואליהו מברך את המועט, הקב"ה מחיה את המתים ואלישע מחיה את המתים, הקדוש ב"ה פוקד עקרות ואלישע פוקד עקרות, הקב"ה מברך את המועט ואלישע מברך את המועט, הקב"ה ממתיק את המר ואלישע ממתיק את המר, הקב"ה ממתיק את המר במר ואלישע המתיק את המר במר, ר' ברכיה בשם ר' סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא, מה הקב"ה כתוב בו (ישעיה ב) ונשגב

6

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 שם שם /בראשית י"ז/).(ו) [ותאמר שרה צחוק עשה לי אלהים כל השומע יצחק לי] ר' ברכיה ר' יודה בר' סימון ר' חנן בשם ר' שמואל בר רב יצחק ראובן בשמחה שמעון מה איכפת ליה, כך שרה נפקדה אחרים מה איכפת להם, אלא בשעה שנפקדה אימנו שרה הרבה עקרות נפקדו עמה הרבה חרשים נתפקחו עמה הרבה סומים נתפתחו עימה הרבה שוטים נשתפו עימה נאמ' כאן עשייה ונאמ' להלן עשייה והנחה למדינות עשה (אסתר ב יח) מה עשייה האמ' להלן ניתן דורייה לעולם אף עשייה האמ' כאן ניתן דורייה לעולם, ר' לוי אמר הוסיפה על המאורות נאמ' כאן עשייה ונאמ' להלן

7

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עז

 ומי כאל ישורון] הנאים ומשובחים שבכם, את מוצא כל מה שהקב"ה עתיד לעשות לעתיד לבוא הקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה, הקב"ה מחיה מתים ואליהו מחיה מתים, הקב"ה עוצר גשמים ואליהו עוצר גשמים, הקב"ה מברך את המועט ואליהו מברך את המועט, [הקב"ה מחיה מתים ואלישע מחיה מתים], הקב"ה פוקד עקרות ואלישע פוקד עקרות, [הקב"ה מברך את המועט ואלישע מברך את המועט], הקב"ה ממתיק מרים ואלישע ממתיק מרים, הקב"ה המתיק מר במר ואלישע המתיק מר במר, ר' ברכיה בשם ר' סימון אין כאל ישורון ומי כאל ישורון ישראל סבא, מה הקב"ה כת' בו ונשגב י"י לבדו (ישעיה ב יז) אף

8

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

 אחא אמר בשם ר' אליעזר בן חלפתא כל מה שהקב"ה עתיד לעשות ולחדש בעולמו לעתיד לבא כבר הקדים ועשה מקצתו ע"י נביאיו הצדיקים בעוה"ז אמר הקב"ה אני הוא שאני עתיד לעשות ים יבשה ולא כבר עשיתי ע"י משה דכתיב (שמות יד) ואתה הרם את מטך וגו' אני הוא שעתיד לפקוד עקרות כבר עשיתי שנאמר (בראשית כא) וה' פקד את שרה אני הוא שעתיד לעשות מלכים שישתחוו לכם שנאמר (ישעיה מט) והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך כבר עשיתי ע"י דניאל שהשתחוה נבוכדנצר לדניאל שנא' (דניאל ב) באדין מלכא נבוכדנצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד אני פוקח עורים לעתיד לבא כבר עשיתי

9

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כז

 על ידי אלישע, שנאמ' וישלך שם מלח ויאמר כה אמר י"י רפאתי למים האלה (מ"ב =מלכים ב'= ב, כא). שהוא מברך את המועט כבר עשה על ידי אליהו ואלישע, כי כה אמר י"י אלהי ישראל כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר (מ"א =מלכים א'= יז, יד). שהוא פוקד עקרות, כבר עשה על ידי שרה רבקה רחל וחנה. זאב וטלה ירעו כאחד (ישעיה סה, כה), כבר עשה על ידי חזקיהו, וגר זאב עם כבש וגו' (שם /ישעיהו/ יא, ו). והיו מלכים אמניך (שם /ישעיהו/ מט, כג), כבר עשה על ידי דניאל, באדין מלכא נבוכדנאצר נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד

10

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 מנשה אם בא אדם לומר שאין האלהים מקבל את השבים הרי מנשה בן חזקיה יבא ויעיד שלא הרשיע בריה בעולם לפני כמותו ובשעת תשובה קבלתיו שנא' (ד"ה =דברי הימים= ב לג) ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו, אפרים מעוז ראשי אם יאמר לך אדם שאין האלהים פוקד עקרות הרי אלקנה שמהר אפרים מעיד שפקדתי את חנה שנא' (שמואל א ב) כי פקד אלהים את חנה, יהודה מחוקקי אם בא אדם לומר שאין האלהים מציל מן האש הרי חנניה מישאל ועזריה מעידים שהצלתים מן האש שנא' (דניאל ג) די שלח מלאכיה ושזיב לעבדוהי וגו', ד"א יהודה מחוקקי אם

1234567891011121314151617181920