עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

משנה מסכת כלים פרק יז

 שיעורן ברובן דברי רבי מאיר ר' שמעון אומר בזיתים נפרצו שעורן בזיתים נגממו שעורן במה שהן:משנה ה[*] הרמון שאמרו לא קטן ולא גדול אלא בינוני ולמה הוזכרו רמוני בדאן שיהו מקדשין כל שהן דברי ר' מאיר רבי יוחנן בן נורי אומר לשער בהן את הכלים ר' עקיבא אומר לכך ולכך הוזכרו לשער בהן את הכלים ויהיו מקדשין כל שהן אמר ר' יוסי לא הוזכרו רמוני בדאן וחצירי גבע אלא שיהיו מתעשרין ודאי בכל מקום:משנה ו[*] כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית רבי יהודה אומר מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים וחולק את המים אמר

62

משנה מסכת כלים פרק כה

 ומשמרת של יין יש להן אחוריים ותוך דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר אין להם רבי שמעון אומר יש להם נטמאו מאחוריהן מה שבתוכן טהור וצריך להטביל:משנה ד[*] הרובע וחצי הרובע נטמא הרובע לא נטמא חצי הרובע נטמא חצי הרובע לא נטמא הרובע אמרו לפני ר' עקיבא הואיל וחצי הרובע אחוריים לרובע כלי שנטמא תוכו לא נטמא אחוריו אמר להן של כת קודמין היא או שמא הרובע אחוריים לחצי הרובע כלי שנטמאו אחוריו לא נטמא תוכו:משנה ה[*] נטמא הרובע הרובע ואחוריו טמאין חצי הרובע ואחוריו טהורין נטמא חצי הרובע חצי הרובע ואחוריו טמאין הרובע ואחוריו טהורין נטמאו אחורי

63

משנה מסכת כלים פרק כז

 לו מן החמור ממנו טמא מן הקל ממנו טהור:משנה ד[*] המקצע מכולם טפח על טפח טמא משולי הקופה טפח על טפח טמא מצדדי הקופה ר"ש מטהר וחכמים אומרים המקצע טפח על טפח בכל מקום טמא:משנה ה[*] בלויי נפה וכברה שהתקינן לישיבה ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין עד שיקצע כסא של קטן שיש לו רגלים אע"פ שאין בו גבוה טפח טמא חלוק של קטן רבי אליעזר אומר כל שהוא וחכ"א עד שיהיה בו כשעור ונמדד כפול:משנה ו[*] אלו נמדדין כפולין אמפליא ופמוליניא ומכנסים וכובע וכיס של פנדיא ומטלית שטלייה על השפה אם פשוטה נמדדת פשוטה ואם כפולה נמדדת

64

משנה מסכת כלים פרק ל

 טהורין אם יש להן לזביז טמאים שולי קערה ושולי אסקוטלא של זכוכית שהתקינן לתשמיש טהורין קירטסן או שפן בשופין טמאין:משנה ב[*] אספקלריא טהורה ותמחוי שעשאו אספקלריא טמא ואם מתחלה עשאו לשם אספקלריא טהור תרווד שהוא נתנו על השלחן אם מקבל כל שהוא טמא ואם לאו ר' עקיבא מטמא רבי יוחנן בן נורי מטהר:משנה ג[*] כוס שנפגם רובו טהור נפגם בו שלש ברובו טהור ר"ש אומר אם מפזר הוא את רוב המים טהור ניקב ועשאו בין בבעץ בין בזפת טהור רבי יוסי אומר בבעץ טמא ובזפת טהור:משנה ד[*] צלוחית קטנה שניטל פיה טמאה וגדולה שניטל פיה טהורה של

65

משנה מסכת כריתות פרק ב

 לאשה במכות ולא את האשה לאיש בקרבן כל העריות עשה בהן את המערה כגומר וחייב על כל ביאה וביאה זה חומר החמיר בשפחה שעשה בה את המזיד כשוגג:משנה ה[*] איזו היא שפחה כל שחציה שפחה וחציה בת חורין שנאמר (ויקרא י"ט) והפדה לא נפדתה דברי רבי עקיבא רבי ישמעאל אומר זו היא שפחה ודאית רבי אלעזר בן עזריה אומר כל העריות מפורשות ומה שיור אין לנו אלא שחציה שפחה וחציה בת חורין:משנה וכל העריות אחד גדול ואחד קטן הקטן פטור אחד ער ואחד ישן הישן פטור אחד שוגג ואחד מזיד השוגג בחטאת והמזיד בהכרת:

66

משנה מסכת כריתות פרק ג

 משום חמותו וכלתו ואחות אשתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואשת איש ונדה וכן הבא על אם חמותו ועל אם חמיו רבי יוחנן בן נורי אומר הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיו אמרו לו שלשתן שם אחד הן:משנה ז[*] אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באטלס של אמאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו בהעלם אחד מהו חייב אחת על כולן או אחת על כל אחת ואחת ואמרו לי לא שמענו אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות בהעלם

67

משנה מסכת כריתות פרק ה

 משנה א[*] דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות בין טמאים ובין טהורים דם נחירה ודם עיקור ודם הקזה שהנפש יוצאה בו חייבים עליו דם הטחול דם הלב דם ביצים דם דגים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליהן רבי יהודה מחייב בדם התמצית:משנה ב[*] רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי וחכמים פוטרים ומודה רבי עקיבא שאין מביא את מעילתו עד שתתודע לו ויביא עמה אשם ודאי אמר רבי טרפון מה לזה מביא שתי אשמות אלא יביא מעילה וחומשה ויביא אשם בשני סלעים ויאמר אם ודאי מעלתי זו מעילתי וזה אשמי ואם ספק המעות נדבה ואשם תלוי שממין שהוא

68

משנה מסכת כתובות פרק ג

 בנו על בת אשתו על בת בנה על בת בתה אין להן קנס מפני שמתחייב בנפשו שמיתתו בידי בית דין וכל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר (שמות כא) ולא יהיה אסון ענוש יענש:משנה גנערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:משנה ד[*] המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא:משנה

69

משנה מסכת כתובות פרק ה

 ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות:משנה ב[*] נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה וכשם שנותנין לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו ולאלמנה שלשים יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה רבי טרפון אומר נותנין לה הכל תרומה רבי עקיבא אומר מחצה חולין ומחצה תרומה:משנה ג[*] היבם אינו מאכיל בתרומה עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום אחד בפני היבם או כולן בפני היבם חסר יום אחד בפני הבעל אינה אוכלת בתרומה זו משנה ראשונה בית דין של אחריהן אמרו אין האשה אוכלת

70

משנה מסכת כתובות פרק ח

 אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלין עלינו את הישנים [*] נפלו לה משנישאת אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה שהבעל מוציא מיד הלקוחות עד שלא נישאת ונישאת רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים אמר רבי חנינא בן עקיבא אמרו לפני רבן גמליאל הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסים אמר להם על החדשים אנו בושין אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים:משנה ברבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים נכסים הידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה בטל שאינן ידועים לבעל לא תמכור ואם מכרה ונתנה קיים:משנה

1234567891011121314151617181920