עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

משנה מסכת יומא פרק ב

 וזה הפייס הראשון:משנה ג[*] הפייס השני מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל החזה והגרה ושתי הדפנות והקרבים והסלת והחביתין והיין שלשה עשר כהנים זכו בו אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע דרך הלוכו היה קרב:משנה ד[*] הפייס השלישי חדשים לקטרת בואו והפיסו והרביעי חדשים עם ישנים מי מעלה אברים מן הכבש ולמזבח:משנה ה[*] תמיד קרב בתשעה בעשרה באחד עשר בשנים עשר לא פחות ולא יותר כיצד עצמו בתשעה בחג ביד אחד צלוחית של מים הרי כאן עשרה בין

52

משנה מסכת יומא פרק ז

 אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהן שוה כאחת:משנה ג[*] אם בבגדי בוץ קורא קדש ידיו ורגליו פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו ויצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת כבשים תמימים בני שנה דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קרבין ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ היו קרבין עם תמיד של בין הערבים:משנה דקדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפג הביאו לו בגדי לבן ולבש וקדש ידיו ורגליו נכנס להוציא את הכף ואת המחתה קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפג הביאו

53

משנה מסכת יומא פרק ח

 למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה (ויקרא ט"ז) מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים שנאמר (יחזקאל ל"ו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואומר (ירמיה י"ז) מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל:סליק מסכת יומא

54

משנה מסכת כלאים פרק ג

 אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע:משנה ג[*] היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו היתה שדהו זרוע ירק והוא מבקש ליטע בתוכו שורה של ירק אחר רבי ישמעאל אומר עד שיהא התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו רבי עקיבא אומר אורך ששה טפחים ורוחב מלואו רבי יהודה אומר רוחב כמלא רוחב הפרסה:משנה ד[*] הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דלועים שתי שורות של פול המצרי מותר שורה של קשואים שורה של דלועים שורה של פול המצרי אסור שורה של קשואים שורה של דלועים שורה של פול המצרי ושורה

55

משנה מסכת כלאים פרק ה

 רוח עגולות ולא מרובעות:משנה ו[*] הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר כשאחזור אלקטנו אם הוסיף במאתים אסור:משנה ז[*] היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים או שיצאו עם הזבלים או עם המים הזורע וסיערתו הרוח לאחריו מותר סיערתו הרוח לפניו ר' עקיבא אומר אם עשבים יופך ואם אביב ינפץ ואם הביאה דגן תדלק:משנה ח[*] המקיים קוצים בכרם רבי אליעזר אומר קדש וחכ"א לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימין הארוס והקיסום ושושנת המלך וכל מיני זרעים אינן כלאים בכרם הקנבס רבי טרפון אומר אינו כלאים וחכמים אומרים כלאים והקינרס כלאים בכרם:

56

משנה מסכת כלאים פרק ו

 אמות בית שמאי אומרים מודדין ארבע אמות מעיקר הגפנים לשדה ובית הלל אומרים מן הגדר לשדה אמר רבי יוחנן בן נורי טועים כל האומרים כן אלא אם יש שם ד' אמות מעיקר גפנים ולגדר נותנין לו את עבודתו וזורע את המותר וכמה היא עבודת הגפן ששה טפחים לכל רוח רבי עקיבא אומר שלשה:משנה ב[*] עריס שהוא יוצא מן המדרגה רבי אליעזר בן יעקב אומר אם עומד בארץ ובוצר את כולו הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו רבי אליעזר אומר אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדרגה אם גבוה מן הארץ עשרה טפחים אינה מצטרפת

57

משנה מסכת כלאים פרק ז

 הרי אלו מתקדשות:משנה ד[*] המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חבירו הרי זה קדש וחייב באחריותו רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין אדם מקדש דבר שאינו שלו:משנה ה[*] אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרע את כרמו בשביעית ובא מעשה לפני ר' עקיבא ואמר אין אדם מקדש דבר שאינו שלו:משנה ו[*] האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו קוצרו אפילו במועד עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש יתר מכאן קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד מאימתי הוא נקרא אנס משישקע:משנה ז[*] הרוח שעלעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור מיד אם ארעו אונס מותר תבואתו שהיא

58

משנה מסכת כלים פרק ב

 מיתטמאין ומטמאין באויר ומיטמאין מאחוריהן ואינן מיטמאין מגביהן ושבירתן היא טהרתן:משנה ב[*] הדקין שבכלי חרס וקרקרותיהן ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין שיעורן מכדי סיכת קטן ועד לוג מלוג ועד סאה ברביעית מסאה ועד סאתים בחצי לוג מסאתים ועד שלש ועד חמש סאין בלוג דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אני איני נותן בהן מדה אלא הדקין שבכלי חרס וקרקרותיהן ודפנותיהן יושבין שלא מסומכין שיעורן מכדי סיכת קטן ועד קדירות הדקות מהקדירות הדקות ועד חביות לודיות ברביעית מלודיות ועד לחמיות בחצי לוג מלחמיות ועד חצבים גדולים בלוג רבן יוחנן בן זכאי אומר חצבים גדולים שיעורן בשני לוגין הפכים הגלילים והחביונות שיעור

59

משנה מסכת כלים פרק ג

 החמין כצונן וכן היה אומר בכלי זפת כלי נחשת שזפתן טהורין ואם ליין טמאין:משנה ח[*] חבית שנקבה ועשאה בזפת יתר מצרכה הנוגע בצרכה טמא יתר מצרכה טהור זפת שנטפה על החבית הנוגע בה טהור משפך של עץ ושל חרס שפקקו בזפת ר"א בן עזריה מטמא ר' עקיבא מטמא בשל עץ ומטהר בשל חרס רבי יוסי מטהר בשניהם:

60

משנה מסכת כלים פרק יא

 אומר שומטה מפתח זה ותולה בחברו בשבת ר' טרפון אומר הרי היא לו ככל הכלים ומטלטלת בחצר:משנה ה[*] עקרב של פרומביא טמאה ולחיים טהורים ר' אליעזר מטמא בלחיים וחכ"א אין טמא אלא עקרב ובשעת חבורן הכל טמא:משנה ו[*] פיקה של מתכת ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין ומצופה טהורה הכוש והאימה והמקל וסימפוניה וחליל של מתכת טמאין ומצופין טהורים סימפוניה אם יש בה בית קבול כנפים בין כך ובין כך טמאה:משנה ז[*] קרן עגולה טמאה ופשוטה טהורה אם היתה מצופית שלה של מתכת טמאה הקב שלה רבי טרפון מטמא וחכמים מטהרין ובשעת חבורן הכל טמא כיוצא בו קני

1234567891011121314151617181920