עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אמעשר בהמה נוהג בגדולים ובקטנים בזכרים ובנקבות בתמימים ובעלי מומים ומעשרין אותו משנה לחברתה שנ' עשר תעשר בשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים שנה שנה של שנה אתה מעשר ואי אתה מעשר משנה לחברתה: הלכה בגדיה שילדה שלש בנות ובנות שלש שלש נכנסות לדיר להתעשר אמר ר' שמעון אני ראיתי גדייה שמתעשרת בת שנתה היתה לו בהמה של שתים ושלש שנים אם מכיר בה של שנה שנה בפני עצמה נכנסת לדיר להתעשר אם לאו אין נכנסת לדיר להתעשר: הלכה גמעשר בהמה

192

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 ראש האשמורת התיכונה אין תיכונה אלא שיש לפניה ולאחריה הלכה במאימתי קורין את שמע בשחרים אחרים אומ' כדי שיהא חבירו רחוק ממנו ארבע אמות ומכירו מצותה עם הנץ החמה כדי שיהא סומך לה תפל' ונמצא מתפלל ביום אמ' ר' יהוד' פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' עקיבא ואחר ר' אלעזר בן עזריה והגיע זמן קרית שמע כמדומה אני שנתיאשו מלקרות אלא שהיו עסוקין בצרכי צבור קריתי ושניתי ואחר כך התחילו הן וכבר נראת חמה על ראשי ההרים הלכה גהחתנים וכל העסוקין במצות פטורין מן קרית שמע ומן התפלה שנ' בשבתך בביתך פרט לעסוקים במצות ובלכתך בדרך פרט לחתנים

193

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 בהלכות הרגילות ובלבד שלא יציע את המשנה הלכה יגבעל קרי שאין לו מים לטבול הרי זה קורא את שמע ואינו משמיע לאזניו דברי ר' מאיר וחכמים או' קורא את שמע ומשמיע לאזניו ומברך לפניה ולאחריה אמ' ר' מאיר פעם אחת היינו יושבין בבית המדרש לפני ר' עקיבא והיינו קורין את שמע ולא היינו משמיעין לאזנינו מפני קסדור אחד שהיה עומד על הפתח אמרו לו אין שעת סכנה ראיה הלכה ידהרי שהיה עומד בשדה ערום או שהיה עושה מלאכתו הרי זה מכסה את עצמו בתבן ובקש ובכל דבר וקורא אע"פ שאמרו אין שבחו של אדם להיות עומד ערום שכשברא

194

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 הלכה בתפלת הערב אין לה קבע ר' לעזר בר' יוסי או' עם נעילת שערים אמ' ר' לעזר בר' יוסי אבה היה מתפלל אותה עם נעילת שערים הלכה גהמתפלל תפלת המוספין בין משקרב תמיד של שחר בין עד שלא קרב תמיד של שחר יצא ר' עקיבא או' אם שגורה תפלתו בפיו סימן יפה לו ואם לאו סימן רע לו הוא היה או' כל שרוח הבריות נוחה ממנו רוח המקום נוחה ממנו כל שאין רוח הבריות נוחה ממנו אין רוח המקום נוחה ממנו כל שרוח עצמו נוחה בשלו סימן יפה לו אין רוח עצמו נוחה בשלו סימן רע לו הלכה

195

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד

 כוסמין מברך על של שעורין והלא כוסמין יפין מן השעורין אלא שהשעורין ממין שבעה וכוסמין אינן ממין שבעה זה הכלל כל שהוא ממין שבעה וממין דגן רבן גמליאל או' מברך אחריו שלש ברכות וחכמים או' ברכה אחת מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ביריחו הביאו לפניהם כותבות ואכלו קפץ ר' עקיבא ברך אחריהן אחת אמ' לו רבן גמליאל עקיבא למה אתה מכניס ראשך לבין המחלקות אמ' לו למדתנו אחרי רבים להטות אע"פ שאתה או' כך וחביריך או' כך הלכה כדברי המרובין ר' יהודה או' משמו כל שהוא ממין שבעה ולא ממין דגן או דגן ולא עשאו פת רבן גמליאל או'

196

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק א

 קרובה לצפורי יתר מעכו אמ' לו הואיל ויצא מעשה בהיתר יצא הלכה דר' יהודה אומ' אע"פ ששני עדיו כותים כשר אמ' ר' יהודה מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותני גט אשה והיו עדיו כותים והכשירו כל שטרות העולים בערכאות של גוים אע"פ שחותמיהן גוים ר' עקיבא מכשיר בכולן וחכמים פוסלי' בגיטי נשים ובשיחרורי עבדים אמ' ר' לעזר בר' יוסה כך אמ' להן לזקנים בצידן לא נחלקו ר' עקיבא וחכמים על שטרות העולים בערכאות של גוים שאע"פ שחותמיהן גוים שהן כשרין על מה נחלקו על שנעשו בהדיוט שר' עקיבא מכשיר בכולן וחכמים פוסלין בגיטי נשים ובשחרורי עבדים רבן שמעון

197

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ב

 הלכה ההכל כשרין לקבל את גיטה חוץ מחרש שוטה וקטן הלכה והכל נאמנין להביא לה גיטה אפי' בנה אפי' בתה ואף חמש נשים שאין נאמנת לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה ר' שמעון בן לעזר או' משום ר' עקיבא אשה עצמה מביאה את גיטה מקל וחומר ומה צרתה שאין נאמנת לומר מת בעלה נאמנת להביא גיטה היא שנאמנת לומ' מת בעלה אינו דין שתהא נאמנת להביא גיטה דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה צרתה צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם אף היא צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נתחתם הוא עצמו

198

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ו

 וניסו ונמצאו אילו אילוניות תצא ושלשה עשר דבר בה דברי ר' מאיר שאמ' משם ר' עקיב' וחכמים אומ' אין ממזרין ביבמה הלכה ז[הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר ונמצאת זו אילונית תצא היא מזה ומזה ושלשה עשר דבר בה דברי רבי מאיר שאמר משם רבי עקיבא וחכמים אומרין אין ממזרין ביבמה] הלכה חהנותן גט לאשתו ולא סיהדו בית שמיי אומ' פסלה מן הכהונה הוליך אשתו אצל לבלר ונטל גיטה ונתנו לה ולא אמ' לה הוא גיטיך ר' יוסה או' אם עסוקין באותו עניין מגורשת ואם ליו אינה מגורשת אמ' ר' שמעון בן לעזר לא נחלקו בית שמיי

199

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ז

 את מותרת לכל אדם אלא לפלני ר' ליעזר מתירה לינשא לכל אדם חוץ מאותו האיש מודה ר' ליעזר שאם נשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה שמותרת לינשא לזה שנאסרה עליו לאחר מיתתו של ר' ליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור' יוסה הגלילי ור' לעזר בן עזריה ור' עקיבא אמ' ר' טרפון הלכה ונשאת לאחיו ומת בלא ולד היאך זו מתיבמת לו נמצא מתנה על מה שכת' בתורה תנאו בטל הא למדנו שאין זה כריתות הלכה באמ' ר' יוסה הגלילי היכן מצינו ערוה בתורה שמותרת לאחד ואסורה לאחד אלא המותרת מותרת לכל אדם והאסורה אסורה לכל אדם

200

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

 אסור רבו לחנוני ולא רבו לבעל הבית לחנוני מותר לבעל הבית אסור לבעל הבית ולא לחנוני לבעל הבית מותר לחנוני אסור זה הכלל כל שרבו לו מותר לא רבו לו אסור רבו ונתמעטו חזר השוק ליושנו אמ' ר' יוסה מעשה שנכנס גורן אחד של פול במירון ובאו ושאלו את ר' עקיבא והתיר להם את השוק אמרו לו ר' נתמעטו וחזר השוק ליושנו ר' שמעון או' אפי' לא נכנס אלא גרן אחד בעיר הנחתומין מותרין מפני שרצין אחר החדש הלכה ידמצרפין מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ כדי שירבו על פירות הארץ לפוטרן מן המעשרות הלכה טומצרפין מפירות חוצה

1234567891011121314151617181920