עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

 וחומש לגבוה אין משלם אלא קרן יפה כח גבוה מעילה לגבוה ואין מעילה להדיוט אמירתי לגבוה כמסירתי להדיוט קרן וחומש לגבוה ואין קרן וחומש להדיוט קרן הקונה מן הגבוה בכסף ומן ההדיוט בכסף ובשטר ובחזקה הלכה דשור חרש שוטה וקטן שנגח שור של פקח פטור ר' עקיבא ור' יעקב אומ' משלם חצי נזק שור שנתחרשו בעליו או שנשתטו בעליו או שהלכו בעליו למדינת הים יהודה בן נקוסא אומ' סמכוס אומ' לעולם הוא בתמותו עד שיעידוהו בפני בעלים ר' יוסה או' מעמידין עליו אפטרופין העידוהו בפני אפטרופין נתפקח החרש ושפה השוטה והגדיל הקטן או שבא בעליו ממדינת הים יהודה בן

182

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה

 ושברן פטור ואם הוזק בהן בעל קדירות חייב הלכה יאהכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ובא שור ממקום אחר שלא ברשות ואכלן פטור ואם חוזק בהן בעל הפירות חייב הלכה יבנפל לבור והבאיש את מימיו חייב בכופר דברי ר' טרפון ר' עקיבא פוטר מן הכופר היה בו עבד או אמה נותן שלשים סלע דברי ר' טרפון ור' עקיבא פוטר משלשים סלע הלכה יגיש נותן את הכופר ואין נסקל נסקל ואין נותן את הכופר החופר בור ברשותו ונפל עליו שור והרגו נותן את הכופר ואין נסקל נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות נגחו שורו של בעל הבית

183

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

 אדם וחייב בדיני שמים המחתך את העובר במעי אשה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים הלכה יחאחד שור ואחד שאר בהמה חיה ועוף לנזקין מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק אחד שור וחמור ואחד בהמה חיה ועוף להרביע ולכלאים ר' עקיבא אומ' כל אחד ואחד נתרבה במקומו ר' יוסה או' משם ר' ישמעאל בדברות הראשונות הוא אומ' אתה ובנך ובתך ועבדך [ואמתך] ובהמתך בדברות האחרונות הוא אומ' אתה ובנך ובתך ושורך וחמורך וכל בהמתך שור וחמור בכלל היו ולמה יצאו להקיש עליהן מה שור וחמור האמורין לעניין שבת עשה בה שאר בהמה חיה

184

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ח

 ובמכמרין בכל מקום ואין נמנעין ובלבד שלא יפרוש את הקלע ויעמיד את הספינה הלכה יחאין השבטים צדין דגים מימה של טבריה מפני שהוא של נפתלי ולא עוד אלא שנותנין לו מלא חבל של חרם לדרומה של ים שנ' ים ודרום ירשה דברי ר' יוסה הגלילי ר' עקיבא או' ים זה ימה של סובכי דרום זה ימה של טבריא ירשה זה ים הגדול ר' שמעון בן לעזר אומ' תלושין שבמדבר הרי הן של כל השבטים ומחוברין הרי הן של אותו השבט הלכה יטוכן היה ר' שמעון בן לעזר אומ' אין לך כל שבט ושבט שלא היה נוטל בהר ובשפלה

185

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

 עולה לירושלם ומעותיו ואשמו בידו ומצאו וזקפו עליו במלוה הביא אשמו ואחר כך מת הגר יצא לא הספיק להביא את אשמו עד שמת הגר הרי זה צריך להביא אשם והמעות זכה בהן וחכמים או' לא עשה כלום עד שיתנם לו ויחזור ויטלם ממנו הלכה יזדרש ר' עקיבא כשבא מזופרין בגוזל את הגר ונשבע לו והיה עולה לירושלם ומעותיו ואשמו בידו ומת בדרך הכסף ינתן לבניו ואשם ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה שנ' מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו מי שצריך כפרה יצא זה שאין צריך כפרה הלכה יחנתן את הכסף לאנשי משמר ומת אין היורשין

186

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 טוב שוחקין לה כמן וטורפין לה יין ושמן רבן שמעון בן גמליאל או' ובלבד שלא יקרע לה סמרטוטין בתחלה הלכה יבשל בית רבן גמליאל לא היו זוקפין את המנורה בלילי יום טוב ומעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ברומי ונפלה מנורה בלילי יום טוב ועמד ר' עקיבא וזקפה אמ' לו רבן גמליאל עקיבא מה לך אתה מכניס ראשך בין המחלקות אמ' לו למדתנו אחרי רבים להטות אע"פ שאתה אוסר והן מתירין הלכ' כדברי המרובין ר' יהודה אומ' משם רבן גמליאל מטלטלין את המנורה ביום טוב אבל אין זוקפין אותה הלכה יגשל בית רבן גמליאל היו מכבדין בין המטות

187

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ב

 ר' יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן שנ' הזכרים לי"י וחכמים אומרים אי אפשר אלא אחד לו ואחד לכהן ר' טרפון אומר היפה שבהן ר' עקיבה אומר הכושל שבהן השני ירעה עד שיסתאב וחייב במתנות ור' יוסי פוטר: הלכה חמת אחד מהן ר' טרפון אומר יחלוקו ר' עקיבא אומר המוציא מחברו עליו להביא ראיה זכר ונקבה ואין ידוע אין כאן לכהן כלום אלא זכר ירעה עד שיסתאב וימכר ויאכל במומו לבעלים שני רחילים שלא ביכירו וילדו שני זכרים נותן שניהם לכהן זכר ונקבה זכר לכהן שני זכרים ונקבה אחד לו אחד לכהן ר' טרפון אומר היפה שבהן ר' עקיבה אומר

188

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 לו מן יודע שמהמעשר אכל מה המן אין לו דמים אף מעשר אין לו דמים אמר לו קיץ יודע שהבכור אכל מה הקיץ נמכר בזול אף הבכור נמכר בזול: הלכה טובית שמאי אומרים אין נמנים על הבכורות אלא הכהנים בלבד ובית הלל אומרים אף ישראל ר' עקיבא מתיר אפילו גוי שנ' כצבי וכאיל: הלכה טזבשר בכור בית שמאי אומרים אין מאכילין אותו לנדות ובית הלל אומר מאכילין אותו לנדות: הלכה יזבכור שאחזו דם אין מקיזין לו את הדם במקום שעושה בו מום אבל מקיזין לו את הדם במקום שאין עושה בו מום דברי ר' מאיר וחכמים אומרים

189

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ד

 אחת הרי זה ישחט היה לה שנים אף על פי שאין בשנייה אלא כפול הרי זה לא ישחט: הלכה חאמר ר' יוסי מעשה בפרה של בית מנחם שהושיבוה על עכזו ומיעכוהו בביצים ולא יצאת אלא אחת ונשחטה ונמצאת שניה דבקה על הכסל ובא מעשה לפני ר' עקיבא והכשיר וכשנאמרו דברים לפני ר' יוחנן בן נורי אמר האכילכם עקיבא נבלות ניטלו קרנים וטלפים והזכר עמהם הרי זה ישחט: הלכה טאיזה יתיר כל שיש לו שלש עינים וחמש רגלים החסר שלש רגלים ועין אחת: הלכה יאיזהו פסול כל שהכסלים יוצאין נשתברו רוב צלעותיו או שהיה בו מום מבפנים אינו

190

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ה

 וסולד ונוטף אזניו צומות ואזניו רצועות ועינו תרוטות ועינו מצודניות ועיניו גדולות או קטנות גדולות כשל עגל קטנות כשל אווז ובעל בוהקות רוח קצרות באה עליו וכן הנפלים באה עליו נכפה אפילו לזמן מרובה: הלכה דאיזה הוא מרוח אשך זה הקולוטוס שנכנסה רוח באשכיו דברי ר' עקיבא ר' ישמעאל אומר זה השחוף פרסתו חלולה עקומה דומה למגל שוקו נתן באמצע רגלו מכיש מלמעלה ומפסיע מלמטה כעל הפיקון ושיופגד אצבעותיו גדומות אצבעותיו מורכבות זו על זו או שהיתה אצבע גדולה עקומה פסול: הלכה ההיתה בו שומא אם יש בה שיער פסול אין בה שיער כשר גדולה פסול קטנה כשר

1234567891011121314151617181920