עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

משנה מסכת תענית פרק ג

 לאילן ולא לצמחים לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ולמערות מתריעין עליהן מיד:משנה גוכן עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב (עמוס ד') והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה אחת תמטר וגומר אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות:משנה דוכן עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות רבי עקיבא אומר מתריעות ולא מתענות איזהו דבר עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר פחות מכאן אין זה דבר:

162

משנה מסכת תענית פרק ד

 קורין אותה בשנים והקטנה ביחיד בשחרית במוסף ובמנחה נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע ערב שבת במנחה לא היו נכנסין מפני כבוד השבת:משנה ד[*] כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד בשחרית קרבן מוסף אין בו בנעילה קרבן עצים אין בו במנחה דברי רבי עקיבא אמר לו בן עזאי כך היה ר' יהושע שונה קרבן מוסף אין בו במנחה קרבן עצים אין בו בנעילה חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי:משנה ה[*] זמן עצי כהנים והעם תשעה באחד בניסן בני ארח בן יהודה בעשרים בתמוז בני דוד בן יהודה בחמשה באב בני פרעוש בן יהודה בשבעה

163

משנה מסכת תרומות פרק ג

 תרומה ויחזור ויתרום הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה ואין חייבין עליה חומש וכן השניה:משנה ב[*] נפלה אחת מהן לתוך החולין אינה מדמעתן נפלה שניה למקום אחר אינה מדמעתן נפלו שתיהן למקום אחד מדמעות כקטנה שבשתיהן:משנה ג[*] השותפין שתרמו זה אחר זה ר' עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה וחכמים אומרים תרומת הראשון תרומה רבי יוסי אומר אם תרם הראשון כשעור אין תרומת השני תרומה ואם לא תרם הראשון כשעור תרומת השני תרומה:משנה ד[*] במה דברים אמורים בשלא דבר אבל הרשה את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה בטל אם עד שלא תרם בטל

164

משנה מסכת תרומות פרק ד

 תורם כבינונית אחת מחמשים פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה אם נתכוין להוסיף אפילו אחת אין תרומתו תרומה:משנה ה[*] המרבה בתרומה רבי אליעזר אומר אחד מעשרה כתרומת מעשר יתר מכאן יעשנה תרומת מעשר למקום אחר רבי ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים עד שישייר שם חולין:משנה ו[*] בשלשה פרקים משערים את הכלכלה בבכורות ובסיפות ובאמצע הקיץ המונה משובח והמודד משובח ממנו והשוקל משובח משלשתן:משנה ז[*] רבי אליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה רבי יהושע אומר במאה ועוד ועוד זה אין לו שיעור רבי יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה

165

משנה מסכת תרומות פרק ו

 משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו ולא ממעשר שני והקדש שנפדו שאין הקדש פודה את הקדש דברי רבי מאיר וחכמים מתירין באלו:משנה ו[*] רבי אליעזר אומר משלמין ממין על שאינו מינו בלבד שישלם מן היפה על הרע ורבי עקיבא אומר אין משלמין אלא ממין על מינו לפיכך אם אכל קשואין של ערב שביעית ימתין לקשואין של מוצאי שביעית וישלם מהם ממקום שרבי אליעזר מקל משם ר"ע מחמיר שנאמר (ויקרא כב) ונתן לכהן את הקדש כל שהוא ראוי להיות קדש דברי רבי אליעזר ורבי עקיבא אומר ונתן לכהן את הקדש קדש שאכל:

166

משנה מסכת תרומות פרק ט

 הביאה שליש בין שוגג בין מזיד יקיים ובפשתן מזיד יופך:משנה ב[*] וחייבת בלקט ובשכחה ובפאה ועניי ישראל ועניי כהנים מלקטים ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם רבי טרפון אומר לא ילקטו אלא עניי כהנים שמא ישכחו ויתנו לתוך פיהם אמר לו ר' עקיבא אם כן לא ילקטו אלא טהורים:משנה ג[*] וחייבת במעשרות ובמעשר עני ועניי ישראל ועניי כהנים נוטלים ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם החובט משובח והדש כיצד יעשה תולה כפיפות בצוארי בהמה ונותן לתוכן מאותו המין נמצא לא זומם את הבהמה ולא מאכיל את התרומה:משנה ד[*] גדולי

167

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק א

 כיצד אדם באדם שנים במת ואחד בזב כלים בכלים שלשה במת ושנים בזב כלים אדם וכלים ארבעה במת ושלשה בזב במה דברים אמורים בתרומה ובקדשים אבל אין הנזיר מגלח אלא על המת בלבד ואין חייבין על טומאת מקדש וקדשיו אלא על המת בלבד: הלכה גאמר ר' עקיבא יש לי חמשה השפוד התחוב באוהל הכנוס בו אמרו לו האוהל והשפוד שם אחד הן: הלכה דהגוי והבהמה וכלי האוכלין חרס והמשקין הנוגעין במת כלים הנוגעין בהן טהור וכשם שאבר מן המת ואבר מן החי שחסר עצם באדם טהור כך בנבלות ובשרצים טהור אבר שאין עליו בשר כראוי באדם טמא בנבלות

168

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ג

 תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ג הלכה אאמר ר' יהודה לא נחלקו ר' עקיבא וחכמים על רביעית דם שפרשה משני מתים שהיא טהורה על מה נחלקו על רביעית דם שפרשה משתי רביעיות משני מתים שר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון לא נחלקו ר' עקיבא וחכמים על רביעית דם שפרשה משתי רביעיות משני מתים שהיא טמאה על מה נחלקו על רביעית דם שפירשה משני מתים שר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין: הלכה באבא שאול אומר רביעית תחילת דמו של קטן דם הקטן שיצא כולו ואין בו רביעית ר' עקיבא אומר כל שהוא וחכמים

169

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ד

 מטמאין במגע ובמשא ואין מטמא באוהל והיכן הוא אוהל מלא תרווד רקב מלא תרווד רקב מטמא במשא ובאוהל ואין מטמא במגע וכן היה ר' יוסי אומר כזית מן המת שחלקו אפילו לעשרה מטמא במשא ובאוהל ואין מטמא במגע: הלכה באמר ר' יהודה ששה דברים היה ר' עקיבא מטמא וחזר בו מעשה שהביאו קופות של עצמות מכפר טביא והניחום באויר בית הכנסת בלוד ונכנס תיאודורוס הרופא וכל הרופאין עמו אמרו אין כאן שדרה ממת אחד ולא גלגלת ממת אחד אמרו הואיל ויש כן מטמאין ויש כן מטהרין נעמוד למנין התחילו מר' עקיבא וטיהר אמרו לו הואיל ואתה שהיית מטמא טיהרת

170

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ה

 שעקיבא מטהר עין של תנור יש בה גובה טפח ואין בה רחב טפח יש בה רחב טפח ואין בה גובה טפח טהורה נתן נסר על גבי בקעה טימאה את הנסר נטמא טמא את התנור: הלכה טארובה שבין הבית לעליה וקדרה נתונה עליה ונקובה בכונס משקה ר' עקיבא אומר מצלת וחכמים אומרים אינה מצלת נפתחה במוצי זיתים מצלת על פחות מטפח כנס לתוכה מי חטאת ואפר חטאת מצלת על החטאת ואינה מצלת על התרומה כשתמצא אומר טהור מציל לעצמו כיצד היו שם כלים טהורין לחטאת וטמאים לתרומה נמצא טהור מציל לעצמו: הלכה ילגין שהוא מלא משקין טהורין ופינן ללגין

1234567891011121314151617181920