עקיבא

עקיבא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 16089 מקורות עבור עקיבא. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

משנה מסכת נגעים פרק ב

 משנה מסכת נגעים פרק במשנה א[*] בהרת עזה נראית בגרמני כהה והכהה בכושי עזה רבי ישמעאל אומר בני ישראל אני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים רבי עקיבא אומר יש לציירים סממנין שהן צרין צורות שחורות לבנות ובינוניות מביא סם בינוני ומקיפו מבחוץ ותראה בבינוני רבי יהודה אומר מראות נגעים להקל אבל לא להחמיר יראה הגרמני בבשרו להקל והכושי בבינוני להקל וחכמים אומרים זה וזה בבינוני:משנה ב[*] אין רואים הנגעים בשחרית ובין הערבים ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן לפי שהכהה נראית עזה ולא בצהרים לפי שעזה נראית כהה אימתי רואין בשלש בארבע ובחמש

92

משנה מסכת נגעים פרק ד

 ובה מחיה ופסיון הלכה המחיה טמאה מפני הפסיון הלך הפסיון טמאה מפני המחיה וכן בשער לבן ובפסיון הלכה וחזרה בסוף שבוע הרי היא כמות שהיתה לאחר הפטור תראה כתחלה היתה עזה ונעשית כהה כהה ונעשית עזה הרי היא כמו שהיתה ובלבד שלא תתמעט מד' מראות כנסה ופשתה פשתה וכנסה ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין:משנה ח[*] בהרת כגריס ופשתה כחצי גריס והלך מן האום כחצי גריס רבי עקיבא אומר תראה בתחלה וחכמים מטהרין:משנה ט[*] בהרת כגריס ופשתה כחצי גריס ועוד והלך מן האום כחצי גריס רבי עקיבא מטמא וחכמים מטהרין בהרת כגריס ופשתה כגריס ועוד והלכה לה האום ר'

93

משנה מסכת נגעים פרק ה

 שבוע ראשון בסוף שבוע שני לאחר הפטור הרי היא כמות שהיתה:משנה ג[*] שער פקודה עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין איזה הוא שער פקודה מי שהיתה בו בהרת ובה שער לבן הלכה הבהרת והניחה לשער לבן במקומו וחזרה עקביא בן מהללאל מטמא וחכמים מטהרין אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא טהור איזה הוא שער פקודה מי שהיתה בו בהרת כגריס ובה שתי שערות והלך הימנה כחצי גריס והניחו לשער לבן במקום הבהרת וחזר אמרו לו כשם שבטלו את דברי עקביא אף דבריך אינן מקוימין:משנה ד[*] כל ספק נגעים בתחלה טהור עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ספקו

94

משנה מסכת נגעים פרק ו

 מכשיעור:משנה ה[*] בהרת כגריס ומחיה כעדשה מקפתה וחוץ למחיה בהרת הפנימית להסגיר והחיצונה להחליט אמר ר' יוסי אין המחיה סימן טומאה לחיצונה שהבהרת לתוכה נתמעטה והלכה לה רבן גמליאל אומר אם מבפנים היא כלה סימן פשיון לפנימית והחיצונה טהור ואם מבחוץ החיצונה טהורה והפנימית להסגיר רבי עקיבא אומר בין כך ובין כך טהורה:משנה ו[*] אמר רבי שמעון אימתי בזמן שהיא כעדשה מובאת היתה יתרה מכעדשה המותר סימן פשיון לפנימית והחיצונה טמאה היה בהק פחות מכעדשה סימן פשיון לפנימית ואין סימן פשיון לחיצונה:משנה ז[*] עשרים וארבע ראשי איברין באדם שאינן מיטמאין משום מחיה ראשי אצבעות ידים ורגלים וראשי

95

משנה מסכת נגעים פרק ז

 ב[*] נשתנו מראיהן בין להקל בין להחמיר כיצד להקל היתה כשלג ונעשה כסיד ההיכל כצמר לבן וכקרום ביצה נעשית מספחת שאת או מספחת עזה כיצד להחמיר היתה כקרום ביצה ונעשה כצמר לבן כסיד ההיכל וכשלג רבי אלעזר בן עזריה מטהר ר' אלעזר חסמא אומר להקל טהור ולהחמיר תראה בתחלה רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה בתחלה:משנה ג[*] בהרת ואין בה כלום בתחלה בסוף שבוע ראשון יסגיר בסוף שבוע שני לאחר הפטור יפטור עודהו מסגירו ופוטר ונולדו לו סימני טומאה יחליט בהרת ובה סימני טומאה יחליט עודהו מחליטו והלכו להן סימני טומאה בתחלה בסוף שבוע ראשון יסגיר בסוף

96

משנה מסכת נגעים פרק יד

 בית קדש הקדשים על כל הזיה טבילה בא לו אצל המצורע מקום שהוא נותן את הדם שם הוא נותן את השמן שנאמר (ויקרא יד) על מקום דם האשם והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר אם נתן כפר ואם לא נתן לא כפר דברי רבי עקיבא רבי יוחנן בן נורי אומר שירי מצוה הן בין שנתן בין שלא נתן כפר ומעלין עליו כאילו לא כפר חסר הלוג עד שלא יצק ימלאנו משיצק יביא אחר בתחלה דברי ר' עקיבא ר"ש אומר חסר הלוג עד שלא נתן ימלאנו משנתן יביא אחר בתחלה:משנה יא[*] מצורע שהביא קרבנו

97

משנה מסכת נדה פרק ב

 משנה ב[*] נמצא על שלו טמאין וחייבין קרבן נמצא על שלה אותיום טמאין וחייבין קרבן נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורים מן הקרבן:משנה ג[*] איזהו אחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה ואחר כך מטמאה מעת לעת ואינה מטמאה את בועלה ר' עקיבא אומר אף מטמאה את בועלה ומודים חכמים לר' עקיבא ברואה כתם שמטמאה את בועלה:משנה ד[*] כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה בית שמאי אומרים צריכה שני עדים על כל תשמיש ותשמיש או תשמש לאור הנר בית הלל אומרים דיה בשני עדים כל הלילה:משנה ה[*] משל

98

משנה מסכת נדה פרק ה

 משנה ז[*] משל משלו חכמים באשה פגה בוחל וצמל פגה עודה תנוקת בוחל אלו ימי נעוריה בזו ובזו אביה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה צמל כיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה:משנה ח[*] איזהו סימניה ר' יוסי הגלילי אומר משיעלה הקמט תחת הדד ר' עקיבא אומר משיטו הדדים בן עזאי אומר משישחיר הפיטומת ר' יוסי אומר כדי שיהא נותן ידו על העוקץ והוא שוקע ושוהא לחזור:משנה ט[*] בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות תביא ראיה שהיא בת עשרים שנה והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן

99

משנה מסכת נדרים פרק א

 משנה מסכת נדרים פרק אמשנה א[*] כל כנויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות האומר לחבירו מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאיני אוכל לך שאיני טועם לך אסור מנודה אני לך רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר בנזיר ובקרבן:משנה ב[*] האומר לחבירו קונם קונח קונס הרי אלו כנויין לקרבן חרק חרך חרף הרי אלו כנויים לחרם נזיק נזיח פזיח הרי אלו כנויין לנזירו' שבותה שקוקה נדר במותא הרי אלו כנויין לשבועה:משנה ג[*] האומר לא חולין לא אוכל לך לא כשר ולא

100

משנה מסכת נדרים פרק ז

 משנה מסכת נדרים פרק זמשנה א[*] הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם כן הדבר או שמא אומר הוא לו לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדלועין בכלל ירק וקטנית אינן בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש:משנה ב[*] הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינין ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק:משנה

1234567891011121314151617181920