עץ החיים הלכות ביאת המקדש פרק ב

עץ החיים הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] ואל יבא בכל עת אל הקדש זה קדש הקדשים. כתב מרן דאילו לא הוה כתוב רק אל הקדש הו"א קדש הקדשים השתא דכתיב מבית לפרוכת גילה לן דפירוש אל הקדש היינו ההיכל. ואיכא למידק דבפ' הקומץ דף כ"ז השיבו רבנן לר' יהודה דאמר אל הקדש ומבית לפרוכת בלאו ליכתוב אל הקדש ומכ"ש מבית לפרוכת דיש לאו (וכתב) [וכי תימא] משום דהו"א מאי אל הקדש מבית לפרוכת, אי אפשר דהכתיב והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים. הרי דאף דהוה כתוב אל הקדש לחוד בהיכל מיירי כדמוכח אידך קרא דוהבדילה הפרוכת. וי"ל דבש"ס מייר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.