ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 הקב"ה לבניו במדבר, הוא אמר (שם /בראשית/ יח) יוקח נא מעט מים ע"י שליח והקב"ה נתן מים ע"י שליח, מנין שנא' (שמות יז) הנני עומד לפניך שם על הצור, הוא אמר ורחצו רגליכם ופרע להם במדבר שנאמר (יחזקאל טז) וארחצך במים, הוא אמר והשענו תחת העץ והקב"ה (תהלים קה) פרש ענן למסך, הוא ליוה אותם שנאמר (בראשית יח) ואברהם הולך עמם לשלחם ופרע הקב"ה לבניו שנאמר (שמות יג) וה' הולך לפניהם יומם, הוא אמר ואקחה פת לחם והקב"ה אמר הנני ממטיר לכם לחם, א"ר יהודה הלוי ב"ר שלום בשם ר' יונה ואף ר' לוי בשם רבי חמא ב"ר חנינא אמר

82

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה נ

 הלוי עזרום, אלא יונתן נתן נפשו על הדבר הרבה ולפי שבאו וסיעוהו העלה עליהם הקב"ה כאלו עשו הם המעשה, אבל יונתן ע"י שנתן נפשו בדבר פרסמו הכתוב אמר להם הקב"ה עשיתם יריעות עזים אני מגין עליכם לעוה"ב בענן, שנאמר (ישעיה ד) וברא ה' על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם, עשיתם כפורת אני מכפר לכם עונותיכם, עשיתם שולחן אני מציל אתכם מן הערוכה ואערוך לפניכם שולחן לעתיד לבא, עשיתם לפני מנורה אני מאיר לכם שבעתים לעוה"ב שנאמר (שם /ישעיהו/ ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים, עשיתם לפני ארון, שהתורה ניתנת בתוכו אתן לכם שכר

83

שמות רבה (שנאן) פרשת בא פרשה יד

 אינו אומר בארץ גשן אלא במושבתם, שכל מקום שהיה היהודי נכנס היה האור נכנס ומאיר להם מה שבחביות ושבתיבות ובמטמוניות. ועליהם נאמר: נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי (תהלים קיט). והז' של חשך זה יום חשך של ים, שנאמר: ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה (/שמות/ י"ד). כך היה הקב"ה שולח ענן וחשך ומחשיך למצרים ומאיר לישראל כשם שעשה להם במצרים, ועל זה נאמר: ה' אורי וישעי (תהלים כז). ואף לעתיד לבא כן יביא הקב"ה חשך לאומות ויאיר לישראל, שנאמר: כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה' (ישעיהו ס).יד, ד ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו

84

ויקרא רבה (וילנא) פרשת תזריע פרשה יד

 בטני ורבי יהושע אומר כשם שיש מפתחות לבית כך לאשה הה"ד (בראשית ל) וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה רבי עקיבא אומר כשם שיש צירים לבית כך יש צירים לאשה הה"ד (שמואל א ד) ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה, בגיחו מרחם יצא על ידי שמתגאה לצאת (איוב לח) בשומי ענן לבושו זה השפיר (שם /איוב ל"ח/) וערפל חתולתו זה השליא, ואשבור עליו חוקי אלו שלשה חדשים הראשונים, ואשים בריח ודלתים אלו שלשה חדשים האמצעים ואומר עד פה תבא ולא תוסיף אלו ג' חדשים האחרונים, ופה תשית בגאון גליך רבי איבו אמר בעון גלליך לפי שהולד הזה כשהוא יוצא יוצא

85

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כ

 להו חדא מאן דעבד להון עשרה לא עבד חד מנהון ואחר כל השבח הזה (בראשית ג) כי עפר אתה ואל עפר תשוב אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח נולד לו בן למאה שנה ובסוף א"ל הקב"ה קח נא את בנך והלך אברהם מהלך ג' ימים לאחר ג' ימים ראה ענן קשור על גב ההר א"ל בני רואה אתה מה שאני רואה אמר ליה הן מה אתה רואה אמר ליה ענן קשור על גב ההר אני רואה אמר לישמעאל ולאליעזר רואים אתם כלום אמרו ליה לאו א"ל הואיל ואינכם רואים כלום וחמור זה אינו רואה שבו לכם פה עם החמור

86

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כה

 אפרוחיה דקיקין היא מכנשא להון ויהבת להון תחות אגפיא ומשחנה להון ומעדרנה קדמיהון וכד אינון רבייה חד מנהון בעי למקרב לותיה והיא נקרה ליה בגו רישיה וא"ל זיל עדור בקוקלתך כך כשהיו ישראל במדבר מ' שנה היה המן יורד והבאר עולה להן והשליו מצוי להן וענני כבוד מקיפות אותן ועמוד ענן מסיע לפניהם כיון שנכנסו ישראל לארץ אמר להם משה כל אחד ואחד מכם יטעון מכושיה ויפוק וינצוב ליה נציבין הה"ד כי תבאו אל הארץ ונטעתם, אדרינוס שחיק טמיא הוה עבר באלין שביליי' דטבריי' וחמא חד גבר סב קאים וחציב חצובן למנצב נציבין א"ל סבא סבא אי קרצת לא חשכת

87

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד

 עשו חסד עם מי שלא היו צריכין לחסד עמוני ומואבי עם ישראל דכתיב (דברים כג) על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים וכי צריכין היו להם ישראל והלא כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה המן יורד להן והבאר עולה והשליו מצוי להם וענני כבוד מקיפות אותם ועמוד ענן נוסע לפניהם אלא דרך ארץ הוא הבא מן הדרך מקדימין להם במאכל ובמשתה מה פרע להן הקב"ה מתוך כך לא יבא עמוני ומואבי והרי דברים ק"ו ומה אם מי שלא עשו חסד עם מי שאינו צריך חסד ראה מה פרע להם שכרם מי שאינו עושה חסד עם מי שצריך

88

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת תזריע פרשה יד

 ג, י). ור' יהושע אמ' כשם שמפתחות לבית כך מפתחות לאשה, הה"ד וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה (בראשית ל, כב). ר' עקיבה אמ' כשם שצירים לבית כך צירים לאשה, הה"ד ותכרע ותלד כי נהפכו עליה ציריה (ש"א =שמואל א'= ד, יט). בגיחו מרחם יצא, על ידי שמתגאה לצאת. בשומי ענן לבושו (איוב לח, ט), זה השפיר. וערפל חתולתו (שם /איוב ל"ח/), זו שיליא. ואשבר עליו חקי (שם /איוב ל"ח/ י), אילו תשעה חדשים. ואשים בריח (שם /איוב ל"ח/), אילו שלשה חדשים הראשנים. ודלתים (שם /איוב ל"ח/), אילו שלשה חדשים האמצעיים. ואמר עד פה תבוא ולא תוסיף (שם /איוב ל"ח/

89

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אחרי מות פרשה כ

 מנהון. ואחר כל השבח הזה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב (בראשית ג, יט). אברהם לא שמח בעולמי ואתם מבקשים לשמוח בעולמי. אברהם נולד לו בן למאה שנה ובסוף אמ' לו הקב"ה קח נא את בנך (שם /בראשית/ כב, ב). ועשה אבינו אברהם מהלך שלשה ימים, לאחר שלשה ימים ראה ענן קשור על גב ההר אמ' כמדומה אני זהו מקום שאמ' לי הקב"ה לעלות את יצחק בני עליו. אמ' לו ליצחק רואה את מאומה, אמ' לו ענן קשור על גב ההר. אמ' להם לישמעאל ולאליעזר רואים אתם מאומה, אמרו לו לאו. אמ' להם הואיל ואין אתם רואין וחמור זה איננו

90

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת קדושים פרשה כה

 הדא תרנגלא כד אפרוחיה דקיקין מכנשא להון ויהבא להון תחת אגפיה ומשחנא להון ומעדרא קדמיהון וכד אינון רביין חד מינהון בעי יקרב לותה והיא נקרא בגו רישיה ואמרה ליה זיל עדור בקיקלתך. כך כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה המן יורד והבאר עולה והשליו מצוי להם וענני כבוד מקיפות אותן ועמוד ענן מסיע לפניהם, כיון שנכנסו לארץ ישראל אמ' להן משה כל אחד ואחד מכם יטעון מכושיה ויפוק וינצוב ליה נציבין, כי תבאו אל הארץ ונטעתם.אדריינוס שחיק עצמות הוה עבר באילין שביליא דטבריא וחמא חד גבר סב קאים חציב חציבין למינצב נציבין. אמ' ליה סבא סבא אי קרצת לא חשכת.

1234567891011121314151617181920