ענן

ענן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2461 מקורות עבור ענן. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 אמרת ורחצו רגליכם חייך שאני פורע לבניך במדבר וביישוב ולע"ל, במדבר מנין שנאמר (יחזקאל טז) וארחצך במים, בישוב מנין, שנאמר (ישעיה א) רחצו הזכו, לע"ל מנין שנאמר (שם /ישעיהו/ ד) אם רחץ ה' את צואת בנות ציון, אתה אמרת והשענו תחת העץ חייך שאני פורע לבניך וכו' (תהלים קה) פרש ענן למסך הרי במדבר, בארץ מנין, (ויקרא כג) בסוכות תשבו שבעת ימים, לע"ל מנין שנא' (ישעיה ד) וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, אתה אמרת ואקחה פת לחם, חייך שאני פורע לבניך וכו' (שמות טז) ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, הרי במדבר, בארץ מנין שנ' (דברים

72

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 ה) ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות לבשה מלכות בית אביה, באיזה זכות, רבנן ורבי לוי רבנן אמרי בזכות יום השלישי של מתן תורה שנאמר ויהי ביום השלישי בהיות הבקר, ור' לוי אמר בזכות של יום שלישי של אברהם אבינו שנאמר ביום השלישי וירא את המקום מרחוק, מה ראה ראה ענן קשור בהר, אמר דומה שאותו מקום שאמר לי הקב"ה להקריב את בני שם.ב אמר ליצחק בני רואה את מה שאני רואה א"ל הין, אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה אמרו לו לאו, אמר הואיל וחמור אינו רואה ואתם אין אתם רואים שבו לכם פה עם החמור

73

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה ס

 תמר, ותכס בצעיף ותתעלף, ויספר העבד ליצחק, אמר רבי אלעזר כללה של תורה מרובים מפרטיה שאלו בא לכתוב שנים וג' דפין היה כותב, ורבנן אמרי דברי שבח גלה לו, מה שקפצה הארץ לפניו.טז [כד, סז] ויביאה יצחק האהלה שרה אמו כל ימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על פתח אהלה, כיון שמתה פסק אותו ענן, וכיון שבאת רבקה חזר אותו ענן, כל ימים שהיתה שרה קיימת היו דלתות פתוחות לרוחה, וכיון שמתה שרה פסקה אותה הרוחה, וכיון שבאת רבקה חזרה אותה הרוחה, וכל ימים שהיתה שרה קיימת היה ברכה משולחת בעיסה וכיון שמתה שרה פסקה אותה הברכה, כיון

74

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יג

 מלמטן שנ' מעלה נשיאים מקצה הארץ (תהלים קלה ז), על דעתיה דר' יוחנן לאחד שכיבד את חבירו חבית שליין וקנקנה, ריש לקיש אמר לאחד שאמר לחבירו הלויני סאה אחת חיטים, אמר לו הבא קופתך ובוא מדוד, כך הקב"ה א' לארץ אייטי ענניך וקבלי מטר. חמשה שמות נקראו לו, עב אד ענן חזיז, עב שהוא מעבב את פני רקיע שנ' עבי שחקים (ש"ב =שמואל ב'= כב יב), איד ואיד יעלה מן הארץ שהוא שובר לבעלי שערים, ענן שהוא עושה בריות ענוים אילו מאילו וכת' עם ענני שמיא (דניאל ז יג), נשיא מעלה נשיאים (תהלים קלה ז) שעושה נשיאים אילו עם אילו,

75

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לה

 וברי תריין [מנהון, אם עשרה אינון אנא וברי תריין מנהון, אם חמשה אינון אנא וברי תריין מנהון, אם תריין אינון אנא וברי] אינון, אם חד הוא אנא הוא.(יג) [את קשתי נתתי בענן] קישותי דבר שהוא מקש לי, איפשר כן, אלא קשין דפרייה.(יד) [והיה בענני ענן] וגו' ר' יודן בשם ר' יהודה בר' סימון לאחד שבידו סולת רותח, ביקש ליתנו לבנו ונתנו לעבדו.(טז) [והיתה הקשת בענן] וגו' דלמה ר' יצחק ור' יונתן ור' יודן בר גיורי הלכו לשמוע פרשת תורה מר' שמעון בר יוחי, ואית דאמ' פרשת נסכים, נטלו ממנו רשות והמתינו שם עוד יום אחד, אמרו צריכים

76

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה מח

 ההוא יצאו מים חיים (זכריה יד ח), אתה אמרת ורחצו חייך שאני פורעה לבניך וארחצך במים (יחזקאל טז ט), [הרי במדבר], בארץ מנין רחצו הזכו (ישעיה א טז), לעתיד מנין אם רחץ י"י את צאת וגו' (שם /ישעיהו/ ד ד), אתה אמרת והשענו תחת העץ חייך שאני פורעה לבניך פרש ענן למסך (תהלים קה לט), הרי במדבר, בארץ מנין בסוכות תשבו (ויקרא כג מב), לעתיד מנין וסוכה תהיה לצל וגו' (ישעיה ד ו), אתה אמרת ואקחה פת לחם חייך שאני פורעה לבניך הנני ממטיר לכם לחם (שמות טז ד), הרי במדבר בארץ מנין ארץ חטה ושערה וגו' (דברים ח ח)

77

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ביום שלישי שלאסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות (אסתר ה א) לבשה מלכות בית אביה, באי זו זכות, רבנין אמ' בזכות יום שלישי שלמתן תורה, ר' לוי אמר בזכות יום שלישי שלאברהם ביום השלישי וגו'.וירא את המקום מרחוק מה ראה, ראה ענן קשור בהר, אמר דומה שאותו המקום שאמר לי הקב"ה להקריב את בני שם, אמר לו, יצחק בני רואה את מה שאני רואה, אמר לו הין, אמר לשני נעריו רואים אתם מה שאני רואה, אמרו לו לאו, אמר הואיל ואינכם רואים שבו לכם פה עם החמור שאתם דומים לחמור [מכאן שהעבדים דומים

78

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה ס

 סו) [ויספר העבד ליצחק [את כל הדברים אשר עשה]] אמר ר' אלעזר כלליה שלתורה מרובים מפרטיה שאילו בא לכתוב שנים ושלשה דפין היה כותב, ורבנין אמ' דברי שבח גילה לו מה שקפצה הארץ לפניו.(סז) [ויביאה יצחק האהלה שרה אמו] את מוצא כל ימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על אהלה וכיון שמתה פסק אותו הענן כיון שבאת רבקה חזר אותו הענן, כל ימים שהיתה שרה קיימת היו דלתות פתוחות לרווחה כיון שמתה שרה פסקה אותה הרווחה וכיון שבאת רבקה חזרה אותה הרווחה, כל ימים שהיתה שרה קיימת היתה ברכה מושלכת בעיסה והיה הנר דולק מלילי שבת ועד לילי

79

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יד

 שכל מקום שהיה יהודי נכנס היה אור נכנס ומאיר לו מה שבחביות ובתיבות ובמטמוניות, ועליהם נאמר (תהלים קיט) נר לרגלי דבריך וגו', הרי ו' ימים של חשך שהיה במצרים והז' של חשך זה יום חשך של ים שנאמר (שמות יד) ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, כך היה הקב"ה שולח ענן וחשך ומחשיך למצרים ומאיר לישראל כשם שעשה להם במצרים וע"ז נאמר (תהלים כז) ה' אורי וישעי וגו', וכן לעתיד לבא יביא הקב"ה חשך שנאמר (ישעיה ס) כי הנה החשך יכסה ארץ וגו'.ד [י, כד] ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו, ויאמר משה גם אתה תתן בידינו זבחים

80

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 כיון ששמעו הכנענים שישראל נכנסין לארץ עמדו וקצצו הנטיעות שהיו להן כיון ששמעו שנתעכבו במדבר מ' שנה היו סבורים שבמדבר תהא דירתם עמדו ונטעו נטיעות וגדלו אותן ואח"כ הכניסן לארץ, ורבינו הגדול אומר לפי שביקש הקב"ה ליתן אימתן של ישראל על עובדי כוכבים עכבן מ' שנה במדבר ומאיר להם בעמוד ענן ביום ובעמוד אש לילה ושמעו כל העובדי כוכבים ונפלה עליהם רעדה שנאמר תפול עליהם אימתה ופחד ואחריו מה כתיב תביאמו ותטעמו.יז ויסב אלהים את העם, כגון סוחר אחד שקנה פרה לקנין והיה ביתו אצל בית השחיטה אמר אם אני מוליך אותה אל דרך ביתי היא רואה את בית

1234567891011121314151617181920